ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 2)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 187, poz. 1152, z 2009 r. Nr 138, poz. 1129 oraz z 2011 r. Nr 210, poz. 1256) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzeniu badań naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) i prac rozwojowych w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy, z wyłączeniem świadczenia usług badawczych lub”;

2) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja, w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

1) budowy i innych robót budowlanych oraz nabycia lub wytworzenia środków trwałych w tym infrastruktury telekomunikacyjnej, sprzętu i wyposażenia na potrzeby regionalnej telekomunikacyjnej sieci szkieletowej, w celu zapewnienia możliwości korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu;

2) opracowania i organizacji szkoleń dla osób nieposiadających umiejętności korzystania z technologii komputerowych i niemających dostępu do Internetu w Polsce Wschodniej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przez nabycie środków trwałych rozumie się również przyjęcie ich do używania na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm. 4) ), jeżeli zgodnie z tymi przepisami środki te zalicza się do aktywów trwałych beneficjenta.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wielkość wsparcia może wynosić do 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym wsparcie jest udzielane pod warunkiem, że wszystkim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zapewniony zostanie na równych zasadach dostęp hurtowy do infrastruktury wytworzonej w ramach projektu, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Agencja, w ramach działania V.2 Trasy rowerowe, może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2:

1) na wytyczanie w terenie i oznakowanie tras rowerowych, w tym budowę i przebudowę ścieżek rowerowych oraz inne działania inwestycyjne niezbędne do wytyczenia w terenie spójnej trasy rowerowej, a także na budowę i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej;

2) na promocję tras rowerowych.

2. Wielkość wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może wynosić do 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wsparcie jest udzielane pod warunkiem, że beneficjent nie będzie wykorzystywał infrastruktury, wytworzonej w ramach projektu, do oferowania towarów i usług przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia wsparcia, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.

3. Wielkość wparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wsparcie jest udzielane pod warunkiem, że w przypadku wytworzenia bądź nabycia środków trwałych projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.”.

§ 2. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

2)  Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem ,Jconwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Zmiany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zostały zaakceptowane: decyzją Komisji Europejskiej nr K (2009) 5712 z dnia 17 lipca 2009 r., zmieniającą decyzję Komisji K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem ,Jconwergencja” w Polsce oraz przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz decyzją Komisji Europejskiej nr K (2011) 9789 z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce i sprostowaniem nr C (2012)4173 do decyzji Komisji K (2011) 9789 zmieniającej decyzję K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855.