ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023, z późn. zm. 2) ) w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części III.1.1 DZIAŁANIE 1.1 „WZMOCNIENIE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania

1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU

1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu

Kategoria interwencji 163
Numer działania 1.1
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r. 3)
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP 4)
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) PARP, instytucje otoczenia biznesu (nienastawione na zysk) oraz ponadregionalne lub regionalne sieci tych instytucji
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków)

1.1.1 — 100 % (wsparcie nie jest pomocą

publiczną)

1.1.2 — 85 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 37,61 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 30,81 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 6,80 mln €
Środki prywatne 3,47 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 91,56%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 81,91 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 18,09%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 16,56%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 8,44 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-  przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-  przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.1,

- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego

(instytucji wdrażającej) właściwego dla poddziałań 1.1.1 i 1.1.2,

-  eksperci


2) w części 111.1.2 DZIAŁANIE 1.2 „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania

1.2.1  Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych

1.2.2  Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych

1.2.3  Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital

Kategoria interwencji 165
Numer działania 1.2
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data:

a) dla poddziałania 1.2.1 i 1.2.2: czerwiec 2008 r. 5)

b) dla poddziałania 1.2.3: grudzień 2008 r.

Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1.2.1  regionalne i lokalne fundusze mikropożyczkowe

1.2.2 regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych

1.2.3  fundusze kapitału zalążkowego typu seed capital

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Wsparcie dla funduszy:

1.2.1 - 70 % (nie jest pomocą publiczną)

1.2.2 - 80 % (nie jest pomocą publiczną)

1.2.3 - 50 % (nie jest pomocą publiczną)

Wsparcie dla wszystkich rodzajów funduszy nie może być niższe niż 3 min PLN i wyższe niż 50 min PLN.

Wsparcie dla przedsiębiorców:

1.2.1, 1.2.2 — zasadniczo nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej, w przypadku jednak, gdyby wystąpiła w określonych projektach, będzie udzielana na zasadzie de minimis

1.2.3 — zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowym

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 203,84 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 164,20 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 39,64 mln €
Środki prywatne 36,16 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 84,93 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 80,55 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 19,45%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 68,42 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 16,52%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 15,07%
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-  przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-  przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.2,

-  przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.2,

-  eksperci


3) w części III.1.4 DZIAŁANIE 1.4 „WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SFERĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

A GOSPODARKĄ” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką
Nazwa poddziałania

1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R

1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe

1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki

1.4.4 Projekty celowe realizowane przez CZT

1.4.5 Projekty badawcze i celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight)

Kategoria interwencji 118,182,183
Numer działania 1.4
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r. 6)
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw nauki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) Minister właściwy do spraw nauki
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw (instytucje sfery B+R), organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R i inne instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Dla projektów, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących pomocy publicznej -100%.

Dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej pomoc jest udzielana zgodnie z notyfikowanymi programami pomocowymi

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 142,29 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 104,23 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 38,06 mln €
Środki prywatne 50,57 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 73,78 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 73,25 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 26,75 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 54,04 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 19,74%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 26,22 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-  przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-  przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.4,

-  przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.4,

-  eksperci


4) w części 111.1.5 DZIAŁANIE 1.5 „ROZWÓJ SYSTEMU DOSTĘPU PRZEDSIĘBIORCÓW DO INFORMACJI I USŁUG PUBLICZNYCH ON-LINE” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online
Nazwa poddziałania .
Kategoria interwencji 321,322,324
Numer działania 1.5
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r. 7)
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw nauki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) Minister właściwy do spraw nauki
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

-  instytucje administracji rządowej,

-  instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 89,04 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 66,78 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 22,26 mln €
Środki prywatne 0,00 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.5,

- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.5,

- eksperci


5) w części 111.2.1 DZIAŁANIE 2.1 „WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

POPRZEZ DORADZTWO” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 163
Numer działania 2.1
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r. 8)
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą:

a) od co najmniej 3 lat lub

b) opartą na wykorzystaniu nowych technologii

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 50 % dla wszystkich projektów, z wyjątkiem doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wykorzystanie nowych technologii, gdzie pomoc może osiągnąć do 100 % wartości wydatków kwalifikowanych (w oparciu o zasadę de minimis), lecz w obu przypadkach nie mniej niż 2,5 tys. PLN i nie więcej niż 250 tys. PLN, w ramach danego projektu
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 18,24 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 12,77 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 5,47 mln €
Środki prywatne 18,24 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem

(w %)

50,00 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 70,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 30,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 35,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 15,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 50,00 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-  przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-  przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.1,

-  przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.1,

-  przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),

-  eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni)


6) w części III.2.2 DZIAŁANIE 2.2 „WSPARCIE KONKURENCYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I TECHNOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania

2.2.1  Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

2.2.2  Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Kategoria interwencji 2.2.1 -161,321,322,324 2.2.2-153, 163
Numer działania 2.2
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r. 9)
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) 2.2.1-PARP

2.2.2 — Minister właściwy do spraw gospodarki

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terytorium Polski oraz prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski i dokonujący nowych inwestycji (2.2.1)

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski (2.2.2)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków)

2.2.1 - zgodnie z aktualną mapą pomocy regionalnej dla Polski

2.2.2 - 50 % (zasada de minimiś)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 383,10 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 263,11 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 119,99 mln €
Środki prywatne 368,63 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 50,96 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 68,68 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 31,32%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 35%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 15,96%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 49,04 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

-  przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

-  przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.2,

-  przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla poddziałania,

-  przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),

-  przedstawiciele Związku Banków Polskich,

-  eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni), w odniesieniu do poddziałania 2.2.2 — fakultatywnie


7) w części 111.3.1 DZIAŁANIE 3.1 „WSPARCIE ZARZĄDZANIA SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie zarządzania SPO-WKP
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 411,413
Numer działania 3.1
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r. 10)
instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. Komitet Monitorujący

5. RIF (wnioski składa PARP)

6. Grupy Robocze do spraw oceny projektów

7. Grupa Robocza PT

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 21 656 500 €
Wsparcie finansowe z EFRR 16 242 375 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 5 414 125 €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00 %
Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP

b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 3.1 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.1 przewidziano 21 656 500 €, z czego 16 242 375 € będzie pochodziło z EFRR, a 5 414 125 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.1 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1 (2+5) 2

(3+4)

3 4 5
Działanie 3. 1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP 21 656 500 21 656 500 16 242 375 5 414 125 0,00

8) w części III.3.2 DZIAŁANIE 3.2 „KOMPUTERYZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE W SPRZĘT BIUROWY INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP
Nazwa poddziałania .
Kategoria interwencji 411
Numer działania 3.2
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r. 11)
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca .
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. RIF (wnioski składa PARP)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 1 989 504 €
Wsparcie finansowe z EFRR 1492 128 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 497 376 €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75%
Publiczny wkład krajowy

w całości środków publicznych (w %)

25%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0%
Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP

b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.2 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 3.2 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.2 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.2 przewidziano 1 989 504 €, z czego 1 492 128 € będzie pochodziło z EFRR, a 497 376 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.2 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1 (2+5) 2

(3+4)

3 4 5
Działanie 3.2

Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP

1 989 504 1 989 504 1 492 128 497 376 0,00

9) w części III.3.3 DZIAŁANIE 3.3 „INFORMACJA I PROMOCJA DZIAŁAŃ SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Informacja i promocja działań SPO-WKP
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 411,415
Numer działania 3.3
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r. 12)
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. RIF (wnioski składa PARP)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 3 304 000 €
Wsparcie finansowe z EFRR 2 478 000 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 826 000 €
Środki prywatne 0,00
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00 %
Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP

b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.3 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 3.3 (w mln€)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.3 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % wydatków kwalifikowanych ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.3 przewidziano 3 304 000 €, z czego 2 478 000 € będzie pochodziło z EFRR, a 826 000 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.3 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem

wkład publiczny

Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1 (2+5) 2

(3+4)

3 4 5
Działanie 3.3 Informacja i Promocja działań SPO-WKP 3 304 000 3 304 000 2 478 000 826 000 0,00

10) w części V. „PLAN FINANSOWY”:

a) część „Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) — ogółem 2004—2006 (€) w cenach z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:

„Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) — ogółem 2004—2006 (€) w cenach z 2004 r.


Priorytet/Działanie Koszty ogółem Środki publiczne Środki prywatne
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t. Inne NFOŚiGW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 753 159 847 662 964 819 508 655 561 508 655 561 154 309 258 133 000 106 21 309 152 0 90195 028
Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 41 080 604 37 613711 30 810 453 30 810 453 6 803 258 6 803 258 0 0 3 466 893
Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 239 997 096 203 837 602 164 200 493 164 200 493 39 637 109 39 637 109 0 0 36 159 494
Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 190 181 339 190 181 339 142 636 004 142 636 004 47 545 335 26 236 183 21 309 152 0 0
Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 192 863 585 142 294 944 104 230 694 104 230 694 38 064 250 38 064 250 0 0 50 568 641
Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online 89 037 223 89 037 223 66 777 917 66 777 917 22 259 306 22 259 306 0 0 0
Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 2130 497 122 1 024 773 072 722 142 858 722 142 858 302 630 214 253 308 236 0 49 321 978 1 105 724 050
Działanie 2.1 Wzrost

konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo

36 476 578 18 238 289 12 766 802 12 766 802 5 471 487 5 471 487 0 0 18 238 289
Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 751 731 092 383 097 956 263 105 882 263 105 882 119 992 074 119 992 074 0 0 368 633 136
Działanie 2.3 Wzrost

konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

852 297 832 426 148 916 298 304 241 298 304 241 127 844 675 127 844 675 0 0 426 148 916
Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 489 991 620 197 287 911 147 965 933 147 965 933 49 321 978 0 0 49 321 978 292 703 709
Pomoc techniczna 27 100 000 27 100 000 20 300 000 20 300 000 6 800 000 6 800 000 0 0 0
Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP 21 656 500 21 656 500 16 242 375 16 242 375 5 414 125 5 414 125 0 0 0
Działanie 3.2 Komputeryzacja oraz wyposażanie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP 1 989 504 1 989 504 1 492 128 1 492 128 497 376 497 376 0 0 0
Działanie 3.3 Informacja i promocja działań SPO-WKP 3 304 000 3 304 000 2 478 000 2 478 000 826 000 826 000 0 0 0
Działanie 3.4 Wsparcie Jednostki Oceny 149 996 149 996 87 497 87 497 62 499 62 499 0 0 0
Ogółem 2 910 756 969 1 714 837 891 1 251 098 419 1 251 098 419 463 739 472 393 108 342 21 309152 49 321 978 1 195 919 078
Całkowite związane z EFRR 0 0 0 1 251 098 419 0 0 0 0 0
Całkowite związane z EFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowite związane z EAGGF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowite związane z FIFG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowalne (rozporządzenie 448/2004).”,

b) tabela „Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004—2006 (€) ceny z 2004 r.”

otrzymuje brzmienie:

„Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004—2006 (€) ceny z 2004 r.


Priorytet/ Działanie Rok Koszty ogółem Środki publiczne Środki prywatne Fundusz Spójności Inne instrumenty finansowe Pożyczki EBI
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR EFS 13) EAGGF 14) FIFG 15) Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t. i inne środki publiczne NFOŚiGW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Priorytet 1 753159 847 662 964 819 508 655 561 508 655 561 0 0 0 154 309 258 133 000 106 21 309 152 0 90195 028 0 0 0
2004 190 057 412 167 316 356 127 913 618 127 913 618 0 0 0 39 402 738 34 461 051 4 941 687 0 22 741 056 0 0 0
2005 271 543 864 239 052 660 182 756135 182 756135 0 0 0 56 296 525 49 236107 7 060 418 0 32 491 204 0 0 0
2006 291 558 571 256 595 803 197 985 808 197 985 808 0 0 0 58 609 995 49 302 948 9 307 047 0 34 962 768 0 0 0
Działanie 1.1 41 080 604 37 613 711 30 810 453 30 810 453 0 0 0 6 803 258 6 803 258 0 0 3 466 893 0 0 0
2004 9 870 172 8 788 425 7 198 847 7 198 847 0 0 0 1 589 578 1 589 578 0 0 1 081 747 0 0 0
2005 14 101 974 12 556 432 10 285 328 10 285 328 0 0 0 2 271 104 2 271 104 0 0 1545 542 0 0 0
2006 17 108 459 16 268 854 13 326 278 13 326 278 0 0 0 2 942 576 2 942 576 0 0 839 604 0 0 0
Działanie 1.2 239 997 096 203 837 602 164 200 493 164 200 493 0 0 0 39 637 109 39 637 109 0 0 36 159 494 0 0 0
2004 59 135 152 50 887 325 40 644 806 40 644 806 0 0 0 10 242 519 10 242 519 0 0 8 247 827 0 0 0
2005 84 489 142 72 705 087 58 071 124 58 071 124 0 0 0 14 633963 14 633 963 0 0 11 784 055 0 0 0
2006 96 372 802 80 245 190 65 484 563 65 484 563 0 0 0 14 760 627 14 760 627 0 0 16 127 612 0 0 0
Działanie 1.3 190 181 339 190 181 339 142 636 004 142 636 004 0 0 0 47 545 335 26 236 183 21 309 152 0 0 0 0 0
2004 39 523 630 39 523 630 29 640 256 29 640 256 0 0 0 9 883 374 4 941 687 4 941 687 0 0 0 0 0
2005 56 469 249 56 469 249 42 348 413 42 348 413 0 0 0 14 120 836 7 060 418 7 060 418 0 0 0 0 0
2006 94 188 460 94 188 460 70 647 335 70 647 335 0 0 0 23 541 125 14 234 078 9 307 047 0 0 0 0 0
Działanie 1.4 192 863 585 142 294 944 104 230 694 104 230 694 0 0 0 38 064 250 38 064 250 0 0 50 568 641 0 0 0
2004 45 713163 32 301 681 23 563 190 23 563 190 0 0 0 8 738 491 8 738 491 0 0 13 411482 0 0 0
2005 65 312 521 46 150 914 33 665 825 33 665 825 0 0 0 12 485 089 12 485 089 0 0 19 161 607 0 0 0
2006 81 837 901 63 842 349 47 001 679 47 001 679 0 0 0 16 840 670 16 840 670 0 0 17 995 552 0 0 0
Działanie 1.5 89 037 223 89 037 223 66 777 917 66 777 917 0 0 0 22 259 306 22 259 306 0 0 0 0 0 0
2004 35 815 295 35 815 295 26 866 519 26 866 519 0 0 0 8 948 776 8 948 776 0 0 0 0 0 0
2005 51 170 978 51 170 978 38 385 445 38 385445 0 0 0 12 785 533 12 785 533 0 0 0 0 0 0
2006 2 050 950 2 050 950 1 525 953 1 525 953 0 0 0 524 997 524 997 0 0 0 0 0 0
Priorytet 2 2130 497122 1024 773 072 722 142 858 722 142 858 0 0 0 302 630 214 253 308 236 0 49 321 978 1 105 724 050 0 0 0
2004 471 885 326 226 485 585 159 661826 159 661826 0 0 0 66 823 759 54 720 715 0 12 103 044 245 399 741 0 0 0
2005 672 707 859 322 844 658 227 593 372 227 593 372 0 0 0 95 251 286 77 959 104 0 17 292 182 349 863 201 0 0 0
2006 985 903 937 475 442 829 334 887 660 334 887 660 0 0 0 140 555 169 120 628 417 0 19 926 752 510 461 108 0 0 0
Działanie 2.1 36476 578 18 238 289 12 766 802 12 766 802 0 0 0 5 471 487 5 471 487 0 0 18 238 289 0 0 0
2004 15 484 166 7 727 002 5 413 872 5 413 872 0 0 0 2 313 130 2 313 130 0 0 7 757 164 0 0 0
2005 20 626 300 10 294 100 7 212 148 7 212 148 0 0 0 3 081 952 3 081 952 0 0 10 332 200 0 0 0
2006 366 112 217 187 140 782 140 782 0 0 0 76 405 76405 0 0 148925 0 0 0
Działanie 2.2 751 731 092 383 097 956 263 105 882 263 105 882 0 0 0 119 992 074 119 992 074 0 0 368 633136 0 0 0
2004 169 225 813 86 467 158 59 223 625 59 223 625 0 0 0 27 243 533 27 243 533 0 0 82 758 655 0 0 0
2005 241 780 788 123 539 648 84 615 547 84 615 547 0 0 0 38 924 101 38 924 101 0 0 118 241 140 0 0 0
2006 340 724 491 173 091 150 119 266 710 119 266 710 0 0 0 53 824 440 53 824 440 0 0 167 633 341 0 0 0
Działanie 2.3 852 297 832 426 148 916 298 304 241 298 304 241 0 0 0 127 844 675 127 844 675 0 0 426 148 916 0 0 0
2004 167 767 065 83 886 892 58 722 840 58 722 840 0 0 0 25 164 052 25 164 052 0 0 83 880 173 0 0 0
2005 239 696 607 119 853 103 83 900 052 83 900 052 0 0 0 35 953 051 35 953 051 0 0 119 843 504 0 0 0
2006 444 834 160 222 408 921 155 681 349 155 681 349 0 0 0 66 727 572 66 727 572 0 0 222 425 239 0 0 0
Działanie 2.4 489 991 620 197 287 911 147 965 933 147 965 933 0 0 0 49 321 978 0 0 49 321 978 292 703 709 0 0 0
2004 119 408 282 48 404 533 36 301 489 36 301 489 0 0 0 12 103 044 0 0 12 103 044 71 003 749 0 0 0
2005 170 604 164 69 157 807 51 865 625 51865 625 0 0 0 17 292 182 0 0 17 292 182 101 446 357 0 0 0
2006 199 979 174 79 725 571 59 798 819 59 798 819 0 0 0 19 926 752 0 0 19 926 752 120 253 603 0 0 0
Pomoc techniczna 27 100 000 27 100 000 20 300 000 20 300 000 0 0 0 6 800 000 6 800 000 0 0 0 0 0 0
2004 6 331 902 6 331 902 4 743 085 4 743 085 0 0 0 1 588 817 1 588 817 0 0 0 0 0 0
2005 9 046 682 9 046 682 6 776 666 6 776 666 0 0 0 2 270 016 2 270 016 0 0 0 0 0 0
2006 11 721 416 11 721 416 8 780 249 8 780 249 0 0 0 2 941 167 2 941 167 0 0 0 0 0 0
Działanie 3.1 21 656 500 21 656 500 16 242 375 16 242 375 0 0 0 5 414 125 5 414 125 0 0 0 0 0 0
2004 4 369 246 4 369 246 3 271 093 3 271 093 0 0 0 1 098 153 1 098 153 0 0 0 0 0 0
2005 6 242 545 6 242 545 4 673 563 4 673 563 0 0 0 1 568 982 1 568 982 0 0 0 0 0 0
2006 11 044 709 11 044 709 8 297 719 8 297 719 0 0 0 2 746 990 2 746 990 0 0 0 0 0 0
Działanie 3.2 1989 504 1 989 504 1 492 128 1 492 128 0 0 0 497 376 497 376 0 0 0 0 0 0
2004 747 679 747 679 560 759 560 759 0 0 0 186 920 186 920 0 0 0 0 0 0
2005 1 068 243 1 068 243 801 182 801 182 0 0 0 267 061 267 061 0 0 0 0 0 0
2006 173 582 173 582 130 187 130 187 0 0 0 43 395 43 395 0 0 0 0 0 0
Działanie 3.3 3 304 000 3 304 000 2 478 000 2478 000 0 0 0 826 000 826 000 0 0 0 0 0 0
2004 1 168 248 1 168 248 876 186 876 186 0 0 0 292 062 292 062 0 0 0 0 0 0
2005 1 669 129 1 669 129 1 251 847 1 251 847 0 0 0 417 282 417 282 0 0 0 0 0 0
2006 466 623 466 623 349 967 349 967 0 0 0 116 656 116 656 0 0 0 0 0 0
Działanie 3.4 149 996 149 996 87 497 87 497 0 0 0 62 499 62 499 0 0 0 0 0 0
2004 46 729 46 729 35 047 35 047 0 0 0 11 682 11 682 0 0 0 0 0 0
2005 66 765 66 765 50 074 50 074 0 0 0 16 691 16 691 0 0 0 0 0 0
2006 36 502 36 502 2 376 2 376 0 0 0 34 126 34 126 0 0 0 0 0 0
Ogółem 2 910 756 969 1 714 837 891 1 251 098 419 1 251 098 419 0 0 0 463 739472 393 108 342 21 309 152 49 321 978 1 195 919 078 0 0 0
2004 668 274 640 400 133 843 292 318 529 292 318 529 0 0 0 107 815 314 90 770 583 4 941687 12 103 044 268 140 797 0 0 0
2005 953 298 405 570 944 000 417 126 173 417 126 173 0 0 0 153 817 827 129 465 227 7 060 418 17 292 182 382 354 405 0 0 0
2006 1 289 183 924 743 760 048 541 653 717 541 653 717 0 0 0 202 106 331 172 872 532 9 307 047 19 926 752 545 423 876 0 0 0

* W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowalne (rozporządzenie 448/2004).”;

11) w Załączniku 3 „Wskaźniki monitorowania SPO-WKP, jego priorytetów i działań — zestawienie zbiorcze”:

a) część dotycząca wskaźników produktu dla działania 2.1 otrzymuje brzmienie:


Działanie 2.1
Produkt
Liczba MSP korzystających z usług doradczych 16) 0 2 200 Bieżący monitoring;

R1F, PARP

Liczba wspartych przedsiębiorstw, które wdrożyły nowe technologie 0 250 Bieżący monitoring;

RIF, PARP

Liczba wspartych projektów bezpośrednio nakierowanych na poprawę BHP 0 10 Bieżący monitoring;

RIF, PARP

Liczba wspartych projektów, w których BHP występuje jako dodatkowy element 0 250 Bieżący monitoring;

RIF, PARP


b) część dotycząca wskaźników produktu dla działania 2.2 otrzymuje brzmienie:


Działanie 2.2
Produkt
Nowe miejsca pracy (w podziale na kobiety i mężczyzn) 17) 0 3 900 Bieżący monitoring;

MG 18)

Liczba wspartych przedsiębiorstw (w podziale na duże przedsiębiorstwa i MSP) 19) 0/0 35/280 Bieżący

monitoring;

MG

Liczba wspartych projektów bezpośrednio nakierowanych na poprawę BHP 20) 0 15 Corocznie; MG
Liczba wspartych projektów, w których BHP występuje jako dodatkowy element 21) 0 50 Corocznie; MG
Wartość wsparcia (w %) w podziale na duże przedsiębiorstwa i MSP 22) 0/0 Duże

40%

MSP 60 %

Bieżący

monitoring; MG

Udział projektów innowacyjnych we wspartych projektach 23) 0 85% Corocznie; MG
Liczba zrealizowanych projektów w podziale na wyjazdowe misje gospodarcze oraz targi i wystawy 24) 0/0 1400/6200 Bieżący

monitoring; MG

Liczba wspartych przedsiębiorstw w podziale na mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa 25) 0 1400/2700/ 2200/1300 Bieżący

monitoring;

MG


12) w Załączniku 9 „Zasady kwalifikacji wydatków”:

a) pkt 1 „Działanie 1.1” otrzymuje brzmienie:

„1. Działanie 1.1

a) poddziałanie 1.1.1:

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu, a wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój KSU dla MSP są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu i wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2008 r., jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwalifikowalności wydatków decyduje, na wniosek Instytucji Wdrażającej poddziałanie, Instytucja Zarządzająca SPO-WKP, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą,

b) poddziałanie 1.1.2:

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu i wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP. Końcowy termin kwalifikowalności wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2008 r., jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwalifikowalności wydatków decyduje, na wniosek Instytucji Wdrażającej poddziałanie, Instytucja Zarządzająca SPO-WKP, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.”,

b) w pkt 2 „Działanie 1.2” lit. a „poddziałanie 1.2.1” i lit. b „poddziałanie 1.2.2” otrzymują brzmienie:

„a) poddziałanie 1.2.1:

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu mikropożyczkowego są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu i wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP. Końcowy termin kwalifikowalno-ści wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2008 r., jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwali-fikowalności wydatków decyduje, na wniosek Instytucji Wdrażającej poddziałanie, Instytucja Zarządzająca SPO-WKP, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą,

b) poddziałanie 1.2.2:

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu poręczeń kredytowych są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu i wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP. Końcowy termin kwalifikowalno-ści wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2008 r., jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwali-fikowalności wydatków decyduje, na wniosek Instytucji Wdrażającej poddziałanie. Instytucja Zarządzająca SPO-WKP, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.”,

c) pkt 4 „Działanie 1.4” otrzymuje brzmienie:

„4. Działanie 1.4

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w przypadku projektów, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna, w pozostałych przypadkach wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r., a w przypadku projektów realizowanych w oparciu o procedury zamówień publicznych od dnia 3 marca 2004 r., do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Końcowy termin kwalifikowalno-ści wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2008 r., jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwali-fikowalności wydatków decyduje, na wniosek Instytucji Wdrażającej poddziałanie. Instytucja Zarządzająca SPO-WKP, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

Wydatki kwalifikowane dla projektów inwestycyjnych obejmują w szczególności:

a) zakup nowych środków trwałych, takich jak urządzenia oraz aparaty, niezbędnych do realizacji projektu,

b) zapłatę rat kapitałowych z tytułu umowy leasingu nowych środków trwałych (urządzeń i aparatów) do wysokości równej wartości zakupu nowych środków trwałych przez finansującego, pod warunkiem że umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na Odbiorcę Ostatecznego (beneficjenta) (leasing finansowy), z wyłączeniem leasingu zwrotnego,

c) zakup używanych środków trwałych, takich jak urządzenia oraz aparaty, pod warunkiem że:

— w okresie siedmiu lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE,

— cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,

— środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy,

d) instalację i uruchomienie środków trwałych, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi,

e) koszty renowacji posiadanych urządzeń oraz aparatów,

f) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

g) zakup nieruchomości zabudowanej, pod warunkiem że:

— istnieje bezpośredni związek między zakupem nieruchomości zabudowanej a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu),

— Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nieruchomości zabudowanej nie przekracza jej wartości rynkowej,

— nieruchomość zabudowana w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE,

— nieruchomość zabudowana będzie używana wyłącznie zgodnie z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

— nieruchomość zabudowana odpowiada obowiązującym normom w takim zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa,

— Instytucja Zarządzająca ustala okres czasu, przez który przeznaczenie nieruchomości zabudowanej pozostanie niezmienione,

— nieruchomość zabudowana nie będzie wykorzystywana przez administrację państwową, z wyjątkiem działań, które kwalifikują się do współfinansowania z funduszy strukturalnych,

h) dzierżawę i najem budynków oraz urządzeń, a także aparatów i przyrządów,

i) zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji projektu,

j) koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.

W przypadku projektów badawczych i projektów celowych zawierających pomoc publiczną, wydatki kwalifikowane obejmują w szczególności:

a) wynagrodzenia pracowników naukowych, technicznych i innego personelu pomocniczego zatrudnionych wyłącznie na potrzeby projektu badawczego,

b) amortyzację instrumentów, urządzeń i aparatury w okresie realizacji projektu badawczego; jeżeli takie instrumenty, urządzenia i aparatura nie są używane dla celów projektu przez cały okres ich użyteczności, to kosztem kwalifikowanym jest koszt amortyzacji liczony dla okresu realizacji projektu,

c) amortyzację nieruchomości zabudowanej w zakresie i na okres realizacji projektu badawczego; w odniesieniu do budynków jedynie amortyzacja odpowiadająca okresowi realizacji projektu wyliczona zgodnie z dobrą praktyką księgową jest kosztem kwalifikowanym,

d) koszt doradztwa i usług równoważnych wykorzystywanych wyłącznie dla potrzeb prac badawczych, włączając w to w szczególności koszt badań, wiedzy technicznej i patentów nabytych ze źródeł zewnętrznych po cenach rynkowych; te koszty są uznawane za kwalifikowane w wysokości do 70 % łącznych kosztów kwalifikowanych projektu,

e) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w rezultacie działalności badawczej,

f) inne wydatki operacyjne (np. koszt materiałów, dostaw mediów) poniesione bezpośrednio jako rezultat działalności badawczej,

g) koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.”,

d) pkt 5 „Działanie 1.5” otrzymuje brzmienie:

„5. Działanie 1.5

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r., a w przypadku projektów realizowanych w oparciu o procedury zamówień publicznych od dnia 3 marca 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Końcowy termin kwalifikowal-ności wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2008 r., jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwalifi-kowalności wydatków decyduje, na wniosek Instytucji Wdrażającej poddziatanie. Instytucja Zarządzająca SPO-WKP, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

Wydatki kwalifikowane obejmują w szczególności:

a) zakup nieruchomości zabudowanej, pod warunkiem że:

— stnieje bezpośredni związek między zakupem nieruchomości zabudowanej a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu),

— Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nieruchomości zabudowanej nie przekracza jej wartości rynkowej,

— nieruchomość zabudowana w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE,

— nieruchomość zabudowana będzie używana wyłącznie zgodnie z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

b) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

c) zapłatę rat kapitałowych z tytułu umowy leasingu nowych środków trwałych (sprzętu telekomunikacyjnego, w tym szerokopasmowych łączy internetowych, komputerów, serwerów centralnych oraz lokalnych urządzeń sieciowych) do wysokości równej wartości zakupu nowych środków trwałych przez finansującego, pod warunkiem że umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) pomocy (leasing finansowy), z wyłączeniem leasingu zwrotnego,

d) instalację i uruchomienie środków trwałych, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi,

e) wydatki na badania i analizy, prace studialne i ekspertyzy związane z inwestycjami w podstawową infrastrukturę,

f) wydatki na budowę, rozbudowę lub modernizację pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery),

g) wydatki na prace instalacyjne, w tym prace związane z zapewnieniem dostępu do internetu (okablowanie, podłączenie do łączy szerokopasmowych),

h) wydatki na zakup i ubezpieczenie sprzętu komputerowego: komputery, serwery, sprzęt i oprogramowanie związane z podpisem elektronicznym (np. karty i czytniki kart chipowych),

i) wydatki na zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie węzłów infrastruktury teleinformatycznej, na tworzenie serwisów internetowych,

j) wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS, antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu),

k) wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia stanowiącego integralną część projektu,

l) wydatki na usługi księgowe związane z projektem.

m) wydatki na zatrudnienie osób niezbędnych do realizacji projektu (wyłącznie przez okres realizacji projektu — obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu). Mogą to być osoby nowo zatrudnione na potrzeby projektu lub oddelegowani do udziału w projekcie, w części lub całości swojego czasu pracy, pracownicy — musi to być potwierdzone stosownym dokumentem. Obowiązki wykonywane dotychczas przez tego pracownika musi wykonywać, w części lub w całości, inna osoba. Za kwalifikowany można uznać cały wydatek związany z zatrudnieniem pracownika (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, podatek itp.), pod warunkiem że wydatek ten jest rzeczywiście ponoszony przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta). Nie stanowią wydatku kwalifikowanego wszelkie wypłaty uznaniowe,

n) koszty usług informatycznych pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu,

o) koszty korzystania z udostępnianej obcej infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji projektu, pod warunkiem że w zakres kwalifikowanych wydatków w ramach danego projektu nie wchodzą wydatki związane z zakupem infrastruktury informatycznej przeznaczonej do realizacji analogicznych funkcji w ramach danego projektu,

p) wkład rzeczowy (np. grunt, budynki), kwalifikowany pod warunkiem, że jest zgodny z ogólnymi postanowieniami dotyczącymi wydatków kwalifikowanych, w szczególności związanych z zakupem gruntów i budynków. Wartość aportu wniesionego przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) do projektu musi być wyceniona i potwierdzona w oparciu o oficjalne taryfy ustanowione przez niezależny organ lub przez niezależnego eksperta zewnętrznego,

q) koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.”,

e) pkt 6 „Działanie 2.1” otrzymuje brzmienie:

„6. Działanie 2.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa są wydatki poniesione na doradztwo świadczone przez akredytowanych wykonawców lub wykonawców wybranych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tylko w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do dnia określonego w tej umowie i wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP. Końcowy termin kwalifikowalno-ści wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2008 r., jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwali-fikowalności wydatków decyduje, na wniosek Instytucji Wdrażającej poddziatanie. Instytucja Zarządzająca SPO-WKP, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.”,

f) w pkt 7 „Działanie 2.2” lit. b „poddziatanie 2.2.2” otrzymuje brzmienie:

„b) poddziałanie 2.2.2

Wydatki poniesione w ramach poddziała-nia 2.2.2. kwalifikują się do objęcia wsparciem od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Końcowy termin kwalifikowalno-ści wydatków został określony na dzień 30 czerwca 2008 r., jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwali-fikowalności wydatków decyduje, na wniosek Instytucji Wdrażającej poddziatanie, Instytucja Zarządzająca SPO-WKP, po zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą.

W zakresie targów i wystaw do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się, bezpośrednio związane z udziałem w targach i wystawach, wydatki poniesione m.in. na:

— wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowę stoiska,

— transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w targach i wystawach,

— spedycję eksponatów w związku z udziałem w targach i wystawach,

— wpis do katalogu targowego i opłatę rejestracyjną,

— przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej,

— przejazd i zakwaterowanie nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w targach i wystawach, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.),

— promocję projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.

W zakresie misji gospodarczych do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się, bezpośrednio związane z udziałem w misjach związanych z targami i wystawami zagranicznymi, wydatki poniesione m.in. na:

— zakup biletu wstępu w celu zwiedzenia targów lub wystawy związanych z daną misją gospodarczą,

— przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w misji gospodarczej,

— przejazd i zakwaterowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i wystawach, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

— obsługę techniczną misji gospodarczej (w tym na wynajęcie sali, tłumaczy, na oprawę multimedialną),

— promocję projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.”,

g) pkt 11 „Działanie 3.2” otrzymuje brzmienie:

„11. Działanie 3.2

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze cel działania i typy realizowanych projektów, może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwa-lifikowalności wydatków decyduje, na wniosek wnioskodawcy, Instytucja Zarządzająca SPO-WKP.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostały wskazane w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia 448/2004, to wydatki m.in. na:

— zakup, koszty dostarczenia i instalacji komputerów wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego dla celów zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i ewaluacji wraz z kosztem ich przeglądu i serwisowania,

— koszty usług informatycznych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu,

— koszty korzystania z udostępnianej obcej infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji projektu, pod warunkiem że w zakres kwalifikowanych wydatków w ramach danego projektu nie wchodzą wydatki związane z zakupem infrastruktury informatycznej przeznaczonej do realizacji analogicznych funkcji w ramach danego projektu,

— zakup innych materiałów biurowych oraz mebli biurowych,

— usługi zewnętrzne związane z prawidłową realizacją SPO-WKP,

— wydatki na pomieszczenia i sprzęt do archiwizacji dokumentów i danych związanych z wdrażaniem działań SPO-WKP,

— promocję projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.”,

h) pkt 12 „Działanie 3.3” otrzymuje brzmienie:

„12. Działanie 3.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze cel działania i typy realizowanych projektów, może być on przedłużony. O przedłużeniu terminu kwa-lifikowalności wydatków decyduje, na wniosek wnioskodawcy, Instytucja Zarządzająca SPO-WKP.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostały wskazane w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia 448/2004, to wydatki m.in. na:

— wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych (projekt, druk, transport, kolportaż, umieszczenie na stronie internetowej SPO-WKP, zmiana, dodruk),

— konferencje, szkolenia i warsztaty robocze (koszty zakwaterowania wykładowców oraz uczestników, koszty posiłków, noclegów, transportu, diet, wynagrodzenia ekspertów, powielania, dostarczenia materiałów szkoleniowych),

— szkolenia dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w zakresie promocji,

— system przepływu informacji (koszty założenia i utrzymania oraz aktualizacji systemu),

— utrzymanie strony internetowej SPO--WKP,

— usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne związane z kosztami obsługi zamówień publicznych realizowanych w ramach działania 3.3,

— opracowanie, tłumaczenie, publikację i dystrybucję biuletynów i broszur informacyjnych i promocyjnych oraz innych niż drukowane materiałów informacyj-no-promocyjnych na temat programu operacyjnego wspierającego rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,

— utworzenie i utrzymanie witryny internetowej poświęconej tworzeniu projektu programu operacyjnego wspierającego rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,

— promocję projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716, z 2006 r. Nr 7, poz. 44, Nr 74, poz. 517, Nr 184, poz. 1364 i Nr 233, poz. 1691 oraz z 2007 r. Nr 77, poz. 524, Nr 139, poz. 980 i Nr 204, poz. 1480.

3)  W ramach działania 1.1 będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz w decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (20002006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

4)  W przypadku poddziałania 1.1.1, gdzie Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem) jest PARP, rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) pełni minister właściwy do spraw gospodarki.

5) W ramach poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz w decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (20002006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

6) W ramach działania 1.4 będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz w decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (20002006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

7) W ramach działania 1.5 będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz w decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (20002006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

8) W ramach działania 2.1 będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz w decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (20002006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

9) W ramach działania 2.2 będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz w decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (20002006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

10) W ramach działania 3.1 będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) oraz w decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (20002006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

11) W ramach działania 3.2 będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) oraz w decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (20002006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

12) W ramach realizowanych projektów z działania 3.3 będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) oraz w decyzji Komisji — Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (20002006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

13) Europejski Fundusz Społeczny (z ang. European Social FundESF).

14) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (z ang. European Agriculture Guidance and Guarantee Fund — EAGGF).

15) Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (z ang. Financial Instrument for Fisheries GuidanceFIFG).

16) W podziale na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

17)  Tylko dla poddziałania 2.2.1.

18)  W związku ze zmianą Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) dla poddziałania 2.2.1 całość monitorowania wdrażania działania 2.2 spoczywa na ministrze właściwym do spraw gospodarki, jako Instytucji Pośredniczącej.

19)  Tylko dla poddziałania 2.2.1.

20)  Tylko dla poddziałania 2.2.1.

21)  Tylko dla poddziałania 2.2.1.

22)  Tylko dla poddziałania 2.2.1.

23)  Tylko dla poddziałania 2.2.1 na podstawie kryteriów oceny wniosku o dofinansowanie za innowacyjne należy uznać projekty, które w wyniku oceny merytorycznej za kryterium „innowacyjność” otrzymały co najmniej 16 punktów.

24)  Tylko dla poddziałania 2.2.2.

25)  Tylko dla poddziałania 2.2.2.