ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 16 kwietnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006 (Dz. U. Nr 252, poz. 2524, z 2005 r. Nr 39, poz. 373 oraz z 2006 r. Nr 103, poz. 707) 1) .

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Informacja o wzorach wniosków o dofinansowanie działań oraz wzorze umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006 została ogłoszona w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006 (M. P. Nr 30, poz. 337).