ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 2)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z 2009 r. Nr 19, poz. 103 i Nr 144, poz. 1183 oraz z 2010 r. Nr 156, poz. 1050) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 8:

a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) szkoleniu ogólnym — należy przez to rozumieć szkolenie, o którym mowa w art. 38 pkt 2 rozporządzenia Komisji;”,

b) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego — należy przez to rozumieć rozwój międzynarodowej współpracy powiązania kooperacyjnego z partnerami zagranicznymi oraz podnoszenie kwalifikacji uczestników powiązania kooperacyjnego.”;

2) w § 2:

a) w pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym w przypadku określonym w § 28c”,

b) w pkt 2 w lit. b tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„— 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym w przypadku określonym w § 30a”,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na badania przemysłowe lub prace rozwojowe w ramach działań:

a) 1.4 Wsparcie projektów celowych,

b) 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym w przypadku określonym w § 29

— stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 31 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji;”,

d) w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym w przypadku określonym w § 30b”;

3) w § 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przedsiębiorców funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków, o których mowa w § 27a ust. 4—7, § 30 ust. 2 i § 30c ust. 1, oraz w zakresie korzystania z usług innych niż doradcze, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia i środków trwałych nabytych lub wytworzonych w ramach projektu przez koordynatora powiązania kooperacyjnego, o którym mowa w § 27 ust. 3, w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wsparcia na realizację projektów celowych z przeznaczeniem na:

1) badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub

2) wdrożenie wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może realizować projekt partnerski, o którym mowa w art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241), objęty wsparciem na realizację projektów celowych z przeznaczeniem na badania przemysłowe lub prace rozwojowe wspólnie z innymi, wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, przedsiębiorcami lub organizacjami badawczymi w rozumieniu art. 30 pkt 1 rozporządzenia Komisji, zwanymi dalej „organizacją badawczą”.

3. W projekcie partnerskim wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem mogą być ponoszone przez partnerów, przy czym wydatki ponoszone przez organizację badawczą nie są finansowane ze środków wsparcia.

4. Za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych uznaje się wprowadzenie wyników tych badań lub prac do własnej działalności gospodarczej co najmniej jednego przedsiębiorcy realizującego projekt lub sprzedaż wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej sprzedaży.

5. W przypadku gdy wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie wymaga dokonania inwestycji albo polega na sprzedaży patentu, licencji lub know-how, Agencja udziela wsparcia na realizację projektu celowego jedynie w części dotyczącej tych badań lub prac.”;

5) w § 13 w ust. 3a zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 3 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”;

6) w § 15:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych intensywność wsparcia zwiększa się o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli spełniony zostanie co najmniej jeden z następujących warunków:

1) realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje efektywną współpracę w ramach projektu partnerskiego między co najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami, z wyłączeniem podwykonawstwa, oraz są spełnione następujące warunki:

a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wspólnie realizowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

b) realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje współpracę z co najmniej jednym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą lub jest realizowana w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje efektywną współpracę w ramach projektu partnerskiego między przedsiębiorcą i organizacją badawczą, z wyłączeniem podwykonawstwa, oraz są spełnione następujące warunki:

a) organizacja badawcza ponosi co najmniej 10% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

b) organizacja badawcza ma prawo publikowania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez tę organizację badań;

3) wyniki badań przemysłowych są szeroko rozpowszechniane:

a) na konferencjach naukowych i technicznych lub

b) przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub

c) za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 3, intensywność wsparcia zwiększa się wyłącznie w stosunku do badań przemysłowych.”;

7) rozdział 8 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 8

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotom działającym na rzecz innowacyjności wsparcia na rozwój powiązań kooperacyjnych w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

§ 27. 1. Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, zwanemu dalej „koordynatorem powiązania kooperacyjnego”, wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego albo na rozwój powiązania kooperacyjnego.

2. Przez powiązanie kooperacyjne rozumie się zgrupowanie działających w określonym sektorze niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną, oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania.

3. Wsparcie na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego albo na rozwój powiązania kooperacyjnego może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu;

2) posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z realizacją przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi;

4) dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz uczestników powiązania kooperacyjnego;

5) zapewnia warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do realizacji projektu;

6) udokumentuje pełnienie roli koordynatora powiązania kooperacyjnego objętego wnioskiem o udzielenie wsparcia;

7) ubiega się o wsparcie jednego powiązania kooperacyjnego;

8) zobowiąże się do:

a) zapewnienia równego dostępu wszystkim uczestnikom powiązania kooperacyjnego do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektu,

b) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu,

c) wykorzystania, w okresie realizacji projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu,

d) utrzymania trwałości projektu co najmniej przez okres 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

4. Wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego, który dodatkowo posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem kooperacyjnym oraz świadczenia usług na rzecz uczestników powiązania kooperacyjnego.

5. Koordynatorem powiązania kooperacyjnego może być:

1) fundacja,

2) stowarzyszenie zarejestrowane,

3) spółka akcyjna,

4) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

5) organizacja badawcza,

6) organizacja przedsiębiorców działająca na podstawie:

a) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33),

b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),

c) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710),

7) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

— których przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.

§ 27a. 1. Agencja jednokrotnie może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na:

1) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

2) szkolenia ogólne i specjalistyczne, związane z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym,

3) zakup usług doradczych,

4) koszty osobowe i administracyjne

— w celu stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i wdrażania tej strategii co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu.

2. Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego, które spełnia łącznie następujące warunki:

1) zapewnia udział w projekcie co najmniej:

a) 6 przedsiębiorcom,

b) jednej organizacji badawczej,

c) jednej instytucji otoczenia biznesu

— przy czym każdy z uczestników powiązania kooperacyjnego może zostać zaliczony tylko do jednego z powyższych typów podmiotów;

2) nie mniej niż połowa uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest projekt, to mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy;

3) udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie kooperacyjne, wynosi ogółem co najmniej 10%;

4) prowadzi działalność o profilu technologicznym lub przemysłowym.

3. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia. Okres realizacji projektu objętego wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego nie może przekroczyć 12 miesięcy.

4. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla koordynatora powiązania kooperacyjnego zalicza się wydatki na:

1) pokrycie ceny nabycia środków trwałych, innych niż grunty, budynki lub budowle, pod warunkiem że nabywane środki trwałe są nowe, z wyjątkiem środków trwałych nabywanych przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, przy czym:

a) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych,

b) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu,

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

2) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie dla EOG) ani odwrotnie,

d) będą stanowić aktywa koordynatora powiązania kooperacyjnego, który otrzymał wsparcie, co najmniej przez 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — co najmniej przez 3 lata, od dnia zakończenia realizacji projektu.

5. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie szkoleń ogólnych i specjalistycznych, związanych z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym, zalicza się wydatki na zakup usługi szkoleniowej albo na:

1) zatrudnienie wykładowców;

2) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie;

3) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu;

4) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu;

5) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–4, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.

6. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie zakupu usług doradczych dla koordynatora powiązania kooperacyjnego zalicza się wydatki na:

1) doradztwo prawne i finansowe w zakresie organizacji powiązania kooperacyjnego;

2) ekspertyzy, badania w zakresie przedmiotu działalności powiązania kooperacyjnego;

3) przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu objętego wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego.

7. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych zalicza się wydatki na:

1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz osób zarządzających tym projektem;

2) podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

3) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku;

4) najem i użytkowanie pomieszczeń;

5) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

6) naprawy środków trwałych;

7) tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji;

8) obsługę księgową i usługi prawnicze;

9) promocję wspólnej marki powiązania kooperacyjnego;

10) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych;

11) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;

12) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.

8. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych nie zalicza się kosztów pokrytych ze środków pochodzących z innych źródeł, w szczególności z opłat pobranych przez koordynatora powiązania kooperacyjnego za korzystanie przez uczestników powiązania kooperacyjnego z usług innych niż usługi doradcze, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych lub wyposażenia.

9. Intensywność wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla koordynatora powiązania kooperacyjnego może wynosić do 70% tych wydatków, przy czym łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie może przekroczyć 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego.

10. Intensywność wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków na szkolenia ogólne i specjalistyczne, związane z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym, może wynosić do 70% tych wydatków, przy czym łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie wydatków na szkolenia ogólne i specjalistyczne, związane z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym, nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 4, 6 i 7.

11. Intensywność wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków na zakup usług doradczych, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, dla koordynatora powiązania kooperacyjnego może wynosić do 70% tych wydatków. Intensywność wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków na zakup usług doradczych, o których mowa w ust. 6 pkt 3, dla koordynatora powiązania kooperacyjnego może wynosić do 80% tych wydatków.

12. Intensywność wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków na koszty osobowe i administracyjne może wynosić do 70% tych wydatków, przy czym łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych, nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego.

13. Całkowita wartość projektu objętego wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego nie może przekroczyć 2 milionów złotych.

14. Pomoc de minimis na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego dla uczestników powiązania kooperacyjnego jest udzielana wyłącznie na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 5 i ust. 7 pkt 9 i 10.

15. Koordynator i uczestnicy powiązania kooperacyjnego otrzymują pomoc de minimis proporcjonalnie do udziału w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego.

16. Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej w ramach wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wydaje Agencja.

17. Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej w ramach wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego uczestnikom powiązania kooperacyjnego wydaje koordynator powiązania kooperacyjnego.

§ 28. 1. Agencja może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego, z przeznaczeniem na pokrycie całości lub części wydatków na:

1) dokonanie inwestycji,

2) badania przemysłowe lub prace rozwojowe,

3) koszty osobowe i administracyjne,

4) zakup usług doradczych,

5) szkolenia specjalistyczne związane z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym,

6) współpracę międzynarodową powiązania kooperacyjnego, w zakresie wydatków innych niż określone w pkt 3 i 4

— w celu wspólnego przygotowania przez członków powiązania kooperacyjnego produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym.

2. Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na rozwój powiązania kooperacyjnego, które spełnia łącznie następujące warunki:

1) zapewnia udział w projekcie co najmniej:

a) 10 przedsiębiorcom,

b) jednej organizacji badawczej,

c) jednej instytucji otoczenia biznesu

— przy czym każdy z uczestników powiązania kooperacyjnego może zostać zaliczony tylko do jednego z powyższych typów podmiotów;

2) nie mniej niż połowa uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest projekt, to mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy;

3) udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie kooperacyjne, wynosi ogółem co najmniej 30%.

§ 28a. 1. Agencja może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w § 28b albo zgodnie z warunkami określonymi w § 28c.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.

3. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji zalicza się wydatki na:

1) pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pod warunkiem że:

a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu,

b) koordynator powiązania kooperacyjnego przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia,

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu jego zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, pod warunkiem że:

a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

b) koordynator powiązania kooperacyjnego przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia,

c) koordynator powiązania kooperacyjnego przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości jej zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu;

3) pokrycie ceny nabycia albo kosztów wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 4;

4) pokrycie ceny nabycia robót i materiałów budowlanych;

5) pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie dla EOG) ani odwrotnie,

d) będą stanowić aktywa koordynatora powiązania kooperacyjnego, który otrzymał wsparcie, co najmniej przez 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — co najmniej przez 3 lata, od dnia zakończenia realizacji projektu;

6) raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem że umowa leasingu będzie zawarta co najmniej na okres 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — co najmniej na okres 3 lat, od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;

7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez korzystającego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

8) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta co najmniej na okres 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — co najmniej na okres 3 lat, od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu.

4. Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem środków trwałych nabywanych przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, przy czym:

1) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych;

2) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu;

3) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

5. Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 4 i 6, może wynosić do 40% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji, jednak nie więcej niż 3 miliony złotych.

§ 28b. 1. Agencja może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji do wysokości 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 28a ust. 3, pod warunkiem że koordynator powiązania kooperacyjnego zobowiąże się do:

1) przedstawienia Agencji zaświadczeń o pomocy de minimis udzielonej przez niego i związanej ze świadczeniem usług w ramach korzystania z inwestycji;

2) zwrotu do Agencji w terminie określonym w umowie o udzielenie wsparcia, ale nie później niż w okresie 1 roku po upływie 15 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, kwoty, przy czym:

a) jeżeli różnica pomiędzy wartością końcową inwestycji i wartością początkową inwestycji będzie większa od zera, kwotę oblicza się według następującego wzoru:

Z = [Kw + (Wk — Wp)] — Σ Pd,

b) jeżeli różnica pomiędzy wartością końcową inwestycji i wartością początkową inwestycji będzie mniejsza lub równa zeru, kwotę oblicza się według następującego wzoru:

Z = Kw — Σ Pd,

gdzie:

Z — oznacza kwotę zwrotu,

Kw — oznacza kwotę wsparcia w zakresie inwestycji,

Wk — oznacza wartość końcową inwestycji ustaloną według opinii rzeczoznawcy majątkowego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem dokonania rozliczenia,

Wp — oznacza wartość początkową inwestycji ustaloną według opinii rzeczoznawcy majątkowego, o której mowa odpowiednio w § 28a ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, oraz w przypadku wybudowania budynku lub budowli — wartość nieruchomości ustaloną według opinii rzeczoznawcy majątkowego na dzień oddania budynku lub budowli do użytku,

Pd — oznacza wartość pomocy de minimis potwierdzonej zaświadczeniami o pomocy de minimis;

3) uwzględnienia, przy ustalaniu kwoty zwrotu, zmiany wartości pieniądza w czasie, z zastosowaniem stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, powiększonej o 1 punkt procentowy.

2. Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy w ramach wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego, w części dotyczącej korzystania z inwestycji, stanowi różnica pomiędzy odpłatnością za korzystanie z usług, materiałów, wartości, środków i wyposażenia, na warunkach rynkowych, a odpłatnością ponoszoną przez uczestnika powiązania kooperacyjnego. Odpłatność nie może przekraczać kosztów ponoszonych przez koordynatora powiązania kooperacyjnego z tytułu utrzymania lub udostępniania inwestycji.

3. Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej w ramach wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego przedsiębiorcom będącym uczestnikami powiązania kooperacyjnego wydaje koordynator powiązania kooperacyjnego.

§ 28c. 1. Agencja może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji, pod warunkiem że koordynator powiązania kooperacyjnego spełnia łącznie następujące warunki:

1) zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, co najmniej przez okres 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy — co najmniej przez okres 3 lat, od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości projektu wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim postępem technologicznym;

2) zobowiąże się do zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte ze środków własnych koordynatora powiązania kooperacyjnego albo z finansowania zewnętrznego, pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych;

3) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca — dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji.

2. Przed udzieleniem wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca Agencja sprawdza spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji.

3. Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 28a ust. 3, nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej. Intensywność wsparcia udzielanego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy.

4. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, określonych w § 28a ust. 3 pkt 5, uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nieprzekraczającej 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji, o których mowa w § 28a ust. 3.

5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

6. Koordynator powiązania kooperacyjnego może realizować projekt wspólnie z jednym z uczestników powiązania kooperacyjnego wskazanym we wniosku o udzielenie wsparcia, spełniającym warunki, o których mowa w § 27 ust. 3 pkt 2 i pkt 8 lit. a, c i d. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji, o których mowa w § 28a ust. 3, mogą być ponoszone również przez tego uczestnika.

§ 29. 1. Agencja może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu objętego tym wsparciem, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji.

2. Przed udzieleniem wsparcia przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca Agencja sprawdza spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji.

3. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.

4. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych zalicza się wydatki na:

1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz osób zarządzających badaniami lub pracami w zakresie, w jakim są one zatrudnione w ramach realizacji tych badań lub prac;

2) pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych, przy czym, jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych przez ich całkowity okres użytkowania, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji tych badań lub prac, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych;

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych;

5) zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją badań przemysłowych lub prac rozwojowych;

6) pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych;

7) pokrycie kosztów ogólnych, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych, do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–6.

5. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się wydatków związanych z bieżącą działalnością koordynatora powiązania kooperacyjnego.

6. Wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 4, przedsiębiorca przypisuje do badań przemysłowych albo prac rozwojowych.

7. Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie może przekroczyć:

1) w przypadku badań przemysłowych — 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 4;

2) w przypadku prac rozwojowych — 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 4.

8. Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych udzielanego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy podwyższa się o 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy oraz o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

9. Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych zwiększa się o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 4, jeżeli spełniony zostanie co najmniej jeden z następujących warunków:

1) realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje efektywną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami będącymi członkami powiązania kooperacyjnego, z wyłączeniem podwykonawstwa, oraz są spełnione następujące warunki:

a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wspólnie realizowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

b) realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą lub jest realizowana co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje efektywną współpracę między przedsiębiorcą i organizacją badawczą, będącymi członkami powiązania kooperacyjnego, z wyłączeniem podwykonawstwa, oraz są spełnione następujące warunki:

a) organizacja badawcza ponosi co najmniej 10% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

b) organizacja badawcza ma prawo publikowania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez tę organizację badań;

3) wyniki badań przemysłowych są szeroko rozpowszechniane:

a) na konferencjach naukowych i technicznych lub

b) przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub

c) za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 3, intensywność wsparcia zwiększa się wyłącznie w stosunku do badań przemysłowych.

11. Koordynator powiązania kooperacyjnego może realizować projekt wspólnie z jednym z uczestników powiązania kooperacyjnego wskazanym we wniosku o udzielenie wsparcia, spełniającym warunki, o których mowa w § 27 ust. 3 pkt 2 i pkt 8 lit. a, c i d. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych, o których mowa w ust. 4, mogą być ponoszone również przez tego uczestnika.

§ 30. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych dla koordynatora powiązania kooperacyjnego są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia, nie dłużej jednak niż w okresie 3 lat, na pokrycie kosztów związanych z:

1) działaniami marketingowymi podejmowanymi w celu pozyskiwania nowych uczestników powiązania kooperacyjnego oraz promowania wspólnej marki powiązania kooperacyjnego;

2) zarządzaniem i utrzymaniem ogólnodostępnego zaplecza technicznego powiązania kooperacyjnego;

3) organizacją programów szkoleniowych, warsztatów lub konferencji w celu wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań pomiędzy uczestnikami powiązania kooperacyjnego.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych zalicza się wydatki na:

1) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz osób zarządzających tym projektem;

2) podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

3) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku;

4) najem i użytkowanie pomieszczeń;

5) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

6) naprawy środków trwałych;

7) tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji;

8) obsługę księgową i usługi prawnicze;

9) promocję wspólnej marki powiązania kooperacyjnego;

10) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;

11) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez koordynatora powiązania kooperacyjnego lub uczestnika powiązania kooperacyjnego realizującego z nim projekt odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.

3. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych nie zalicza się kosztów pokrytych ze środków pochodzących z innych źródeł, w szczególności z opłat pobranych przez koordynatora powiązania kooperacyjnego za korzystanie przez uczestników powiązania kooperacyjnego z usług innych niż usługi doradcze, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych lub wyposażenia.

4. Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego.

5. Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych, o których mowa w ust. 2, może wynosić do 50% tych wydatków.

§ 30a. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie zakupu usług doradczych dla koordynatora powiązania kooperacyjnego są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie zakupu usług doradczych zalicza się wydatki na zakup usług doradczych związanych z realizacją projektu przeznaczonych dla koordynatora powiązania kooperacyjnego.

3. Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie wydatków na zakup usług doradczych związanych z realizacją projektu nie może przekroczyć 50% tych wydatków, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności koordynatora powiązania kooperacyjnego lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi tego koordynatora.

§ 30b. 1. Agencja może udzielić koordynatorowi powiązania kooperacyjnego wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie szkoleń specjalistycznych związanych z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu objętego tym wsparciem, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji.

2. Przed udzieleniem wsparcia przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca Agencja sprawdza spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji.

3. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie szkoleń specjalistycznych związanych z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym dla koordynatora powiązania kooperacyjnego są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.

4. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie szkoleń specjalistycznych związanych z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym zalicza się wydatki na zakup tych szkoleń, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego, o których mowa w § 28a ust. 3, § 29 ust. 4, § 30 ust. 2, § 30a ust. 2 i § 30c ust. 1, w tym wydatki na zakup usługi szkoleniowej albo na:

1) zatrudnienie wykładowców;

2) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie;

3) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu;

4) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu;

5) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu;

6) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–5, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.

5. Intensywność wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie szkoleń specjalistycznych związanych z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym nie może przekroczyć:

1) 45% wydatków, o których mowa w ust. 4, ponoszonych przez mikroprzedsiebiorcę lub małego przedsiębiorcę;

2) 35% wydatków, o których mowa w ust. 4, ponoszonych przez średniego przedsiębiorcę;

3) 25% wydatków, o których mowa w ust. 4, ponoszonych przez przedsiębiorcę innego niż określony w pkt 1 i 2 na szkolenia.

6. Intensywność wsparcia określoną w ust. 5 zwiększa się o 10 punktów procentowych, jeżeli szkolenia specjalistyczne związane z przedmiotem działalności powiązania kooperacyjnego oraz z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym są przeznaczone dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych.

7. Koordynator powiązania kooperacyjnego wnosi wkład własny w wysokości stanowiącej dopełnienie do 100% wydatków, o których mowa w ust. 4, wynikającej z intensywności pomocy publicznej określonej w ust. 5 i 6.

§ 30c. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia na:

1) rekrutację i zatrudnienie specjalistów zagranicznych;

2) pokrycie kosztów mobilności personelu;

3) organizację pobytów uczestników powiązania kooperacyjnego u innych członków powiązania i partnerów zagranicznych, w szczególności w formie praktyk i staży;

4) organizację lub udział uczestników powiązania kooperacyjnego w międzynarodowych seminariach, spotkaniach, konferencjach, warsztatach, wyjazdach studyjnych, targach, wystawach lub giełdach technologii;

5) opłaty i składki związane z udziałem uczestników powiązania kooperacyjnego w międzynarodowych sieciach branżowych.

2. Wielkość wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego może wynosić do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie współpracy międzynarodowej i nie może być niższa niż 120 tysięcy złotych.

3. Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy w ramach wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie współpracy międzynarodowej tego powiązania w części dotyczącej wydatków, o których mowa w ust. 1, stanowi suma wydatków poniesionych na ten cel.

4. Koordynator i uczestnicy powiązania kooperacyjnego otrzymują pomoc de minimis proporcjonalnie do udziału w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie współpracy międzynarodowej tego powiązania.

§ 31. Maksymalna kwota wsparcia na jeden projekt objęty wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego wynosi:

1) 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 28a ust. 3;

2) 5 milionów złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 29 ust. 4;

3) 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 30a ust. 2;

4) 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 30b ust. 4;

5) 600 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 30c ust. 1.”.

§ 2. 1. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków składanych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie wsparcia zawartych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2)  Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.