ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

Na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2) ) 3) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 oraz z 2009 r. Nr 23, poz. 140) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) tryb i warunki przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej przekazywanej beneficjentom;”;

2) w § 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) preumowa — umowę wstępną zawieraną z podmiotem realizującym projekt umieszczony na liście projektów, o której mowa w art. 28 ust. 1 a pkt 1 ustawy.”;

3) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacja rozwojowa, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na podstawie umowy dotacji, określającej w szczególności tryb, terminy i warunki przekazywania dotacji, zawartej pomiędzy instytucją właściwą dla udzielenia dotacji a beneficjentem dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3.”,

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rozliczenie dotacji następuje w terminie i na warunkach określonych w umowie dotacji, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku gdy instytucja właściwa dla udzielenia dotacji nie dysponuje środkami umożliwiającymi przekazanie dotacji w wysokości określonej w umowie dotacji, może przekazać środki w wysokości niższej, wraz z pisemnym uzasadnieniem. Kwota w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy kwotą środków określonych w umowie dotacji a kwotą przekazaną jest przekazywana w możliwie najkrótszym terminie w ramach dostępnych środków w sposób umożliwiający sprawną realizację programu.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Beneficjenci będący państwowymi jednostkami budżetowymi finansują całość wydatków ponoszonych w ramach projektów ze środków budżetowych dysponenta właściwej części budżetowej lub z innych źródeł, jeżeli odrębne przepisy przewidują taką możliwość.”;

5) w § 8:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy część lub całość dofinansowania przekazywana jest w formie zaliczki w kilku transzach, przekazanie pierwszej transzy zaliczki następuje na podstawie umowy o dofinansowanie w wysokości i terminie w niej określonych. Wypłata kolejnej transzy dofinansowania jest uzależniona od wykazania przez beneficjenta we wnioskach o płatność złożonych do właściwej instytucji, zgodnie z systemem realizacji danego programu operacyjnego, wydatków kwalifikowalnych odpowiadających określonej w umowie o dofinansowanie części dotychczas otrzymanych transz, nie niższej jednak niż 70 % łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz.”,

b) uchyla się ust. 5;

6) w § 10:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dotacja rozwojowa w formie zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w przypadku gdy:

1) wartość dofinansowania w formie zaliczki nie przekracza 10 000 000 zł lub

2) beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 73 i art. 86 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, warunkiem wypłaty dotacji rozwojowej w formie zaliczki jest ustanowienie zabezpieczenia na zasadach określonych w ust. 3.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy wartość dofinansowania w formie zaliczki przekracza 10 000 000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, warunkiem wypłaty dotacji rozwojowej w formie zaliczki jest ustanowienie zabezpieczenia, w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie, w jednej lub kilku z następujących form:

1) pieniądzu;

2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancji bankowych;

4) gwarancji ubezpieczeniowych;

5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505);

6) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;

9) przewłaszczenia rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie;

10) hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;

11) poręczenia według prawa cywilnego.”,

d) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. W przypadku podpisania przez jednego beneficjenta z daną instytucją kilku umów o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych równolegle w czasie, jeżeli łączna wartość udzielonego dofinansowania w formie zaliczki, wynikająca z tych umów:

1) nie przekracza 10 000 000 zł — zabezpieczenie każdej z tych umów ustanawiane jest w formie określonej w ust. 2;

2) przekracza 10 000 000 zł — zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 3, oraz każdej kolejnej umowy, ustanawiane jest na zasadach określonych w ust. 3.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Beneficjenci należący do podsektora rządowego, jak również państwowe jednostki budżetowe, które zawarły preumowy na realizację projektów, mogą przekazać wykonawcy część zapłaty w formie zaliczki.”;

8) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość zaliczek, o których mowa w § 11, udzielanych dla wykonawców w ramach projektu określa się w umowach o udzieleniu zamówienia, z tym że łączna wartość zaliczek udzielonych w ramach projektu nie może przekroczyć 20 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu określonej w umowie o dofinansowanie.”;

9) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zaliczkę, o której mowa w § 11, wypłaca się na wniosek wykonawcy, po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5.”;

10) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawę rozliczenia zaliczki, o której mowa w § 11, stanowią zapłacone faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej oraz inne dokumenty określone w umowie o udzieleniu zamówienia.”.

§ 2. 1. Do umów dotacji zawartych z instytucjami przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. W przypadku umów o dofinansowanie zawartych z beneficjentami przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia właściwa instytucja może.

na wniosek beneficjenta, dokonać zmiany w umowach z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

3)  Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), w okresie 2 lat od dnia jej wejścia w życie, przepisy niniejszego rozporządzenia mogą być zmieniane na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.