ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 2)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956, z 2009 r. Nr 21, poz. 115 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 666) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) B2B (Business-to-Business) — należy przez to rozumieć relację usługową między współpracującymi przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) leasingu — należy przez to rozumieć leasing w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, włączonych do porządku prawnego Unii Europejskiej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008, str. 1, z późn. zm.);”,

c) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) systemach teleinformatycznych — należy przez to rozumieć systemy teleinformatyczne, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 4) );”,

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) środkach trwałych — należy przez to rozumieć środki trwałe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm. 5) );”,

e) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem — należy przez to rozumieć wydatki określone w rozporządzeniu, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podmiotom, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 9 ust. 2, nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.”;

2) w § 4 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) złożył wniosek o udzielenie wsparcia:

a) nie później niż przed upływem 1 roku od dnia:

— uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo

— rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

b) po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:

— uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo

— rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

pod warunkiem że województwo, w którym ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej — miejsce zamieszkania, mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, zostało wskazane w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 17 ust. 2;”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) złożył oświadczenie, że nie uzyskał pomocy finansowej z regionalnego programu operacyjnego na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1.”;

3) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzoną w sektorze węglowym w rozumieniu decyzji Rady nr 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24).”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wsparcie, o którym mowa w § 4 ust. 1, może być udzielone mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, pod warunkiem że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzednich lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego — 100 tysięcy euro.”;

4) w § 6 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pokrycie kosztów ogólnych obejmujących zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych komunalnych lub pocztowych, zakup usług księgowych, prawnych materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najem i eksploatację pomieszczeń, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, do wysokości 20% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–3, 7-12;”;

5) w § 9:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy z przedsiębiorcami, o których mowa w pkt 3, w oparciu o rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B;”,

b) uchyla się ust. 5-8;

6) w § 10 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzoną w sektorze węglowym w rozumieniu decyzji Rady, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4;”;

7) w § 11:

a) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B;”,

b) w ust. 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pkt 1, 2, 2a i 4, będą finansowane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 13 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji,”;

8) w § 17 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) województwa, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b — w przypadku ogłoszenia o konkursie w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej;”.

§ 2. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych na podstawie wniosków złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do wniosków złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

2)  Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.