ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010, z 2005 r. Nr 128, poz. 1070 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1006) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia w zakresie inwestycji w ramach działania 2.3 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”;

2) w § 11:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymania inwestycji w powiecie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 3; przy czym za dzień zakończenia inwestycji przyjmuje się dzień złożenia przez przedsiębiorcę w Agencji końcowego rozliczenia wsparcia, potwierdzającego zakończenie realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem;”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w obrębie tego samego województwa przy zachowaniu takiej samej lub wyższej maksymalnej wielkości wsparcia określonej w § 10 ust. 1 i 2. Przeniesienie inwestycji do innego powiatu nie powoduje zmiany wielkości wsparcia.”;

3) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a

Udzielanie wsparcia przedsiębiorcom dokonującym nowych inwestycji w ramach poddziałania 2.2.1 „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

§ 11a. 1. Wsparcie na nowe inwestycje może być udzielane mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę i prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dokonują inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne polegających na:

1) utworzeniu nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa;

2) nabyciu przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora;

3) dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów;

4) dokonywaniu zasadniczych zmian całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

2. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych.

3. Wsparcie na nowe inwestycje nie może być udzielone na realizację projektu inwestycyjnego w zakresie działalności gospodarczej:

1) związanej z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

2) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 2.08.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170);

3) w sektorze rybołówstwa;

4) w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej 3) ;

5) w sektorze budownictwa okrętowego;

6) w zakresie produkcji lub obrotu bronią.

4. Wsparcie na nowe inwestycje jest udzielane zgodnie z rozporządzeniem nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001), zmienionym rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004).

5. Wsparcie na nowe inwestycje może być udzielone przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, przy czym za dzień rozpoczęcia realizacji inwestycji uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub złożenia pierwszego zobowiązania do zamówienia zakupu towarów i usług lub wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

§ 11b. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o wsparcie projektu inwestycyjnego do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się:

Dcenę nabycia gruntów do wysokości 10% całkowitych wydatków projektu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:

a) budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego wsparciem,

b) maszyn i urządzeń,

c) narzędzi, przyrządów i aparatury,

d) wyposażenia technicznego dla prac biurowych,

e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;

3) cenę nabycia używanych środków trwałych, pod warunkiem że:

a) w okresie 7 lat nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków publicznych,

b) cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny podobnego, nowego środka trwałego,

c) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu;

4) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji. Wartości niematerialne i prawne oznaczają wartości związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, pod warunkiem że wartości te:

a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu inwestycyjnego objętego wsparciem na nowe inwestycje,

b) podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych,

d) będą ujęte w bilansie przedsiębiorstwa zgodnie z odrębnymi przepisami,

e) będą stanowić własność przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie na nowe inwestycje przez okres co najmniej pięciu lat od dnia ich nabycia;

5) koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych;

6) cenę nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego wsparciem na nowe inwestycje;

7) raty spłat wartości początkowej środków trwałych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego, przy czym raty spłat wartości początkowej związane z leasingiem gruntów, budynków i budowli kwalifikują się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje, jeżeli:

a) umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego,

b) zostały poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego.

2. W przypadku przedsiębiorcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.

3. W przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej, wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i jednocześnie przedsiębiorca zobowiązuje się wykorzystać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.

§ 11c. 1. Wielkość wsparcia na nowe inwestycje nie może przekroczyć:

1) dla mikroprzędsiębiorców i małych przedsiębiorców:

a) 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem — na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy,

b) 60 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem — na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy,

c) 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem — na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) dla średnich przedsiębiorców:

a) 40 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem — na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy,

b) 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem — na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy,

c) 60 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem — na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego.

2. W przypadku wsparcia na nowe inwestycje udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze transportu, wielkości wsparcia, o których mowa w ust. 1, obniża się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikroprzędsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.

3. Kwota wsparcia na nowe inwestycje wynosi co najmniej 500 000 zł i musi być niższa niż kwoty określone w art. 6 rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju.

4. Wsparcie na nowe inwestycje podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z daną inwestycją oraz pomocą publiczną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją i nie może przekroczyć maksymalnych wielkości wsparcia określonych w ust. 1.

§ 11d. 1. Wsparcie na nowe inwestycje jest udzielane pod warunkiem, że przedsiębiorca zobowiąże się do:

1) utrzymania inwestycji w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego;

2) zapewnienia finansowania inwestycji ze środków własnych w części nieobjętej wsparciem ani inną pomocą publiczną.

2. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w obrębie tego samego województwa przy zachowaniu takiej samej lub wyższej maksymalnej wielkości wsparcia określonej w § 11c ust. 1. Przeniesienie inwestycji do innego powiatu nie powoduje zmiany wielkości wsparcia.”.

4) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie wsparcia, na formularzu według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą Sektorowym Programem Operacyjnym —Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwaną dalej „Instytucją Zarządzającą”, w regionalnej instytucji finansującej właściwej ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem.”;

5) w § 14 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Agencja, w terminie 60 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków, przekazuje wyniki oceny wniosków, w postaci listy rankingowej, Instytucji Pośredniczącej Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

3. Instytucja Pośrednicząca weryfikuje wyniki oceny wniosków, o których mowa w ust. 2, a następnie w terminie 5 dni roboczych przekazuje zweryfikowaną listę rankingową Instytucji Zarządzającej.”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego może otrzymać podmiot:

1) zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług informacyjnych;

2) zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług innych niż usługi informacyjne, pod warunkiem złożenia wniosku o rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług informacyjnych w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) niezarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, pod warunkiem że w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia osiągnie zdolność do świadczenia usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221) i złoży wniosek o rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw co najmniej w zakresie usług informacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu lub wzmacnianiu zdolności do świadczenia usług informacyjnych niezbędnych do kompleksowej obsługi przedsiębiorców, w szczególności konsultacji i sesji informacyjnych, oraz bezpośrednim świadczeniem tych usług.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą otrzymać wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego, jeżeli posiadają niezbędny potencjał techniczny, rozumiany jako zapewnienie możliwości świadczenia usług informacyjnych niezbędnych do kompleksowej obsługi przedsiębiorców co najmniej przez dwóch specjalistów, którzy posiadają wyższe wykształcenie lub uprawnienia księgowego, biegłego rewidenta bądź doradcy podatkowego oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji na rzecz przedsiębiorców, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą otrzymać wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego, jeżeli spełniają następujące warunki:

1) zapewniają należyte świadczenie usług informacyjnych przedsiębiorcom;

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

3) posiadają niezbędny potencjał techniczny, rozumiany jako:

a) posiadanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stałego miejsca wykonywania działalności, łatwo dostępnego dla przedsiębiorców korzystających z usług,

b) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę co najmniej dwóch osób, w wymiarze pełnego etatu każda, w tym co najmniej jedna stale obecna w miejscu wykonywania działalności,

c) zapewnienie możliwości świadczenia usług informacyjnych niezbędnych do kompleksowej obsługi przedsiębiorców co najmniej przez dwóch specjalistów, którzy posiadają wyższe wykształcenie lub uprawnienia księgowego, biegłego rewidenta bądź doradcy podatkowego oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji na rzecz przedsiębiorców, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,

d) prowadzenie ewidencji zrealizowanych usług, określającej w szczególności usługobiorców;

4) posiadają potencjał ekonomiczny pozwalający na spełnienie szczegółowych wymagań w zakresie potencjału ekonomicznego wobec podmiotów ubiegających się o rejestrację lub zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

5) zapewniają jakość świadczonych usług poprzez posiadanie systemu zarządzania jakością w zakresie usług informacyjnych zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001;

6) przestrzegają zasad etyki zawodowej, obowiązujących podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

5. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój punktu konsultacyjnego są, poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia do dnia określonego w tej umowie, wydatki na:

1) wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;

2) podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

3) zakup nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji;

4) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku;

5) wynajem i eksploatację pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z przedsięwzięciem;

6) zakup towarów, w szczególności materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

7) remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia;

8) tłumaczenia i druk materiałów i publikacji;

9) działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że w działaniach tych przekazywana jest informacja, iż przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej;

10) obsługę księgową i usługi prawnicze, bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia;

11) audyt finansowy dotyczący wydatków, o których mowa w pkt 1—10, pod warunkiem że będzie dokonywany przez niezależnych audytorów zewnętrznych zaakceptowanych przez Agencję, a cena audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich.

6. Wielkość wsparcia może wynosić do 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.”;

7) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot składa wniosek o udzielenie wsparcia na formularzu według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą.”;

8) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Trybu określonego w § 20 nie stosuje się do wsparcia na rozwój punktu konsultacyjnego.

2. Agencja dokonuje wyboru podmiotów, którym udzieli wsparcia na rozwój punktu konsultacyjnego, w drodze konkursu ofert.

3. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania ofert, o których mowa w ust. 2, podstawowych warunkach udzielania wsparcia, miejscu składania oraz terminach rozpatrzenia ofert, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

4. Agencja udostępnia formularz oferty, o której mowa w ust. 2, w szczególności poprzez zamieszczenie go w powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.

5. Podmioty, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 i 3, dołączają do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych odpowiednio w § 15 ust. 3 i 4, zgodnie z wykazem dokumentów określonym w podstawowych warunkach udzielenia wsparcia na rozwój punktu konsultacyjnego.

6. Agencja, rozpatrując oferty podmiotów ubiegających się o wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego, bierze pod uwagę w szczególności:

1) uzasadnienie potrzeby tworzenia i rozwoju punktu konsultacyjnego;

2) lokalizację i zasięg działania punktu konsultacyjnego;

3) zakres planowanych działań w ramach punktu konsultacyjnego;

4) trwałość planowanych działań;

5) potencjał techniczny podmiotu;

6) kwalifikacje osób zatrudnionych przez podmiot w punkcie konsultacyjnym;

7) potencjał ekonomiczny podmiotu;

8) wysokość i uzasadnienie przewidywanych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

9) w przypadku podmiotów, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 3 — ich zdolność do świadczenia usług informacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia.

7. Agencja informuje pisemnie podmioty o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia.”.

§ 2. Umowy o wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą na wniosek podmiotu prowadzącego punkt konsultacyjny zostać zmienione w drodze aneksu do umowy o wsparcie w zakresie zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Do wsparcia w zakresie inwestycji, o którym mowa w rozdziale 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, udzielanego na podstawie wniosków o wsparcie złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się wnioskowaną intensywność wsparcia.

§ 4. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie na nowe inwestycje, o którym mowa w rozdziale 3a rozporządzenia wymienionego w § 1, od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uwzględniają we wnioskach o udzielenie wsparcia maksymalne wielkości wsparcia określone w § 11c ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 w zakresie dotyczącym § 11c ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


1) Zgodnie z § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006 (Dz. U. Nr 265, poz. 2214) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Sektorowym Programem Operacyjnym — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 170, poz. 1217.

3) Zakres sektora hutnictwa żelaza i stali został określony w załączniku I do Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007—2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 4.3.2006, str. 13), natomiast zakres sektora włókien syntetycznych w załączniku II do tych Wytycznych.