ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023, z późn. zm. 1) ) w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w „Słowniku terminologicznym z wykazem skrótów” po części tabeli w brzmieniu:


„ Rozporządzenie o SPO-WKP

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia SPO-WKP, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744).”


dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010, z późn. zm.).”


2) część „WPROWADZENIE” otrzymuje brzmienie:

„WPROWADZENIE

Niniejsze Uzupełnienie SPO-WKP 2) przedstawia przyjętą strategię realizacji celu SPO-WKP zdefiniowanego jako poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach JRE. Strategia ta wyznacza dwa Priorytety, które określają obszary interwencji w ramach SPO-WKP. Priorytetami tymi są:

• rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu,

• bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o NPR Uzupełnienie SPO-WKP przedstawia listę i szczegółowy opis działań przewidzianych do realizacji wraz z oceną ich spójności z ww. Priorytetami SPO-WKP. Zawiera również wskaźniki monitorowania realizacji SPO-WKP, jego priorytetów i poszczególnych działań, rodzaje potencjalnych Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów), podział środków finansowych odnoszący się do SPO-WKP, jego priorytetów operacyjnych i działań oraz szczegółowe zasady udzielania dofinansowania i jego maksymalną wysokość w ramach działań.

Do Uzupełnienia SPO-WKP załączone są także zasady kwalifikacji wydatków oraz zasady wyboru projektów, jak również inne niezbędne informacje dla potencjalnych Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) i instytucji zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie SPO-WKP.

Ważnym elementem Uzupełnienia SPO-WKP jest plan finansowy przedstawiający podział środków przeznaczonych na realizację poszczególnych działań z podziałem na lata, w okresie 2004—2006. Środki finansowe przeznaczone na realizację zatwierdzonych projektów będą uruchamiane z udziałem środków EFRR, co oznacza, że projekty muszą być zgodne z obszarami interwencji określonymi w rozporządzeniu 1783/1999, a koszty ich realizacji kwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem 448/2004. Wysokość przewidywanego wkładu z EFRR na realizację działań SPO-WKP wynosi 1 251,1 mln €, szacowane dofinansowanie ze środków krajowych publicznych — 463,74 mln €, w których skład wchodzą środki z: budżetu państwa — 390,63 mln €, budżetów j.s.t. — 21,31 mln € oraz 51,8 mln € z NFOŚiGW. Przewidywany wkład sektora prywatnego wynosi 1 195,92 mln €. Pułapy wsparcia ze środków publicznych będą zgodne z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Na realizację Priorytetu 1 SPO-WKP przeznaczono 508,65 mln € z EFRR, co stanowi 40,66 % całości środków z EFRR przeznaczonych na realizację działań SPO-WKP. Z krajowych środków publicznych na realizację projektów zgłoszonych w ramach Priorytetu 1 zostanie skierowanych 154,31 mln € (33,27 % całości krajowych środków publicznych zaalokowanych na SPO-WKP), a ze środków prywatnych szacuje się dofinansowanie na poziomie 90,19 mln € (7,54 % całości przewidywanego wkładu środków prywatnych).

Na realizację działań Priorytetu 2 przeznaczono 722,14 mln € z EFRR, co stanowi 57,72 % całości wkładu z tego funduszu na dofinansowanie działań w ramach SPO-WKP. Z krajowych środków publicznych dofinansowanie wyniesie 302,63 mln € (65,26 %). Dofinansowanie ze strony sektora prywatnego szacuje się na poziomie 1 105,72 mln €, co stanowi 92,46 % całości środków prywatnych przewidzianych do współfinansowania projektów w ramach SPO-WKP. Jak wspomniano wcześniej, część środków będzie pochodziło z NFOŚiGW. Szacuje się, że będzie to kwota w wysokości 51,8 mln €. Pokryje ona część dofinansowania dla projektów w zakresie ochrony środowiska w ramach Priorytetu 2.

Na działania w zakresie pomocy technicznej przewidziano 20,3 mln € z EFRR oraz 6,8 mln € z budżetu państwa.

Uzupełnienie SPO-WKP zawiera również plan promocji SPO-WKP (z ang. Communications Action Plan), który został przygotowany zgodnie z wytycznymi rozporządzenia 1159/2000. Plan promocji zawiera cele, grupy Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów), strategię promocji zastosowanych środków komunikacji i informacji oraz listę instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań.”;

3) w części „I. STRATEGIA REALIZACJI CELU SPO-WKP” część dotycząca drugiego schematu udzielania wsparcia dla przedsiębiorców otrzymuje brzmienie:

„Drugi schemat udzielania wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie projektów inwestycyjnych jest kontynuacją wdrażania instrumentu opartego na ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji 3) . W tym przypadku pomoc finansowa skierowana była zarówno do MSP, jak i dużych przedsiębiorstw 4) . Obecnie wsparcie jest kierowane tylko do MSP. Obejmie ono dofinansowanie nowych inwestycji polegających na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej, jak i usługowej, jak również na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produktu, produkcji lub procesu produkcyjnego. Inwestycje te mogą obejmować nakłady na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, tj. wartości związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.”;

4) w części III.1.1 Działanie 1.1 „WZMOCNIENIE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU

1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu

Kategoria interwencji 163
Numer działania 1.1
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP 5)
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) PARP, instytucje otoczenia biznesu (nienastawione na zysk) oraz ponadregionalne lub regionalne sieci tych instytucji
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 1.1.1 — 100 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną), 1.1.2 — 85 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 37,61 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 30,81 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 6,80 mln €
Środki prywatne 3,47 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 91,56%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 81,91 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 18,09%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 16,56%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 8,44 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.1,

- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla poddziałań 1.1.1 i 1.1.2,

- eksperci.”


5) w części 111.1.2 DZIAŁANIE 1.2 „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania 1.2.1 Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych

1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych

1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital

Kategoria interwencji 165
Numer działania 1.2
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) 1.2.1 regionalne i lokalne fundusze mikropożyczkowe

1.2.2 regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych

1.2.3 fundusze kapitału zalążkowego typu seed capital

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Wsparcie dla funduszy: 1.2.1 — 70 % (nie jest pomocą publiczną) 1.2.2 — 80 % (nie jest pomocą publiczną) 1.2.3 — 50 % (nie jest pomocą publiczną)

Wsparcie dla wszystkich rodzajów funduszy nie może być niższe niż 3 mln PLN i wyższe niż 50mlnPLN.

Wsparcie dla przedsiębiorców:

1.2.1, 1.2.2 — zasadniczo nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej, w przypadku jednak, gdyby wystąpiła w określonych projektach, będzie udzielana na zasadzie de minimis

1.2.3 -zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowym

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 203,84 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 164,20 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 39,64 mln €
Środki prywatne 36,16 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 84,93 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

80,55 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 19,45%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 68,42 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 16,52 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 15,07 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.2,

- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.2,

- eksperci.”


6) w części III. 1.3. DZIAŁANIE 1.3 „TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
Nazwa poddziałania _
Kategoria interwencji 161, 163, 164, 311, 312, 319, 321, 322, 324, 333, 345,351
Numer działania 1.3
Okres kwalifikował ności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) ARP S.A.
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, w tym przedsiębiorczości akademickiej, np. agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych, przedsiębiorców, uczelni wyższych i innych podmiotów
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Wsparcie dla parków przemysłowych i naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych — 100 %

Wsparcie dla przedsiębiorców działających w parkach przemysłowych i naukowo-technologicznych oraz inkubatorach technologicznych — zasadniczo nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej, w przypadku jednak, gdyby wystąpiła w określonych projektach, będzie udzielana na zasadzie de minimis

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 189,41 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 142,06 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe (budżet państwa, budżet j.s.t. i inne środki publiczne) 47,35 mln €
Środki prywatne 0,00 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

75%
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.3,

- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.3,

- eksperci.”


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.3” oraz część „Tabela finansowa działania 1.3 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.3

Działanie 1.3, w zakresie wsparcia przekazywanego podmiotom zarządzającym parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, nie zawiera elementów pomocy publicznej i może być finansowane do 100 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Wartość brutto projektu nie może być:

— w przypadku projektów inwestycyjnych — mniejsza niż 2 mln PLN i większa niż 45 mln PLN,

— w przypadku projektów doradczych — mniejsza niż 40 tys. PLN i większa niż 2 mln PLN.

Za wartość projektu brutto uważa się wartość wydatków kwalifikowanych projektu. Maksymalne dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Pozostała część zostanie pokryta z budżetu państwa (13,75 %) oraz z budżetu j.s.t. i innych środków publicznych (11,25 %). J.s.t. może pokryć przypadającą na nią część dofinansowania w szczególności w formie:

— aportu (wkładu rzeczowego),

— wkładu pieniężnego wniesionych do spółki zarządzającej (w tym przypadku środki te spółka musi przekazać na realizację projektu objętego wsparciem i będą one traktowane jako środki pokrewne środkom publicznym).

Na realizację działania 1.3 przewidziano 189,41 mln €, z czego 142,06 mln € będzie pochodziło z EFRR, 47,35 mln € z krajowych środków publicznych.

Tabela finansowa działania 1.3 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
Budżet państwa Budżety j.s.t, inne środki publiczne
1

(2+5)

2 (3+4) 3 4 5
Działanie 1.3

Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm

189,41 189,41 142,06 47,35 0,0
26,04 21,31

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 1.3 znajduje się w Załączniku 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,2.2 oraz 2.4.”;

7) w części III.1.4 DZIAŁANIE 1.4 „WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SFERĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

A GOSPODARKĄ” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką
Nazwa poddziałania 1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R,

1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe,

1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki,

1.4.4 Projekty celowe realizowane przez CZT,

1.4.5 Projekty badawcze i celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang.foresight)

Kategoria interwencji 1 81, 182,183
Numer działania 1.4
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw nauki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) Minister właściwy do spraw nauki
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw (instytucje sfery B+R), organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R i inne instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Dla projektów, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących pomocy publicznej — 100 %,

Dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej pomoc jest udzielana zgodnie z notyfikowanymi programami pomocowymi.

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 121,78 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 88,85 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 32,94 mln €
Środki prywatne 50,57 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 70,66 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 73,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 27,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 51,55%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 19,11 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 29,34 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.4,

- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwej dla działania 1.4,

- eksperci.”


8) w części 111.1.5. DZIAŁANIE 1.5 „ROZWÓJ SYSTEMU DOSTĘPU PRZEDSIĘBIORCÓW DO INFORMACJI I USŁUG PUBLICZNYCH ONLINE”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online
Nazwa poddziałania _
Kategoria interwencji 321,322,324
Numer działania 1.5
Okres kwalifikowałności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw nauki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) Minister właściwy do spraw nauki
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) - instytucje administracji rządowej,

- instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 110,31 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 82,73 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 27,58 mln €
Środki prywatne 0,00 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

75,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.5,

- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.5,

- eksperci.”


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.5” oraz część „Tabela finansowa działania 1.5 (w mln €)” otrzymują brzmienie: „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.5

W ramach działania nie będzie udzielana pomoc publiczna.

Na realizację działania 1.5 przewidziano 110,31 mln €, z czego 82,73 mln € będzie pochodziło z EFRR, 27,58 mln € z budżetu państwa. Nie przewiduje się wkładu finansowego ze źródeł prywatnych.

Maksymalne dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania wynosi 75 %. Maksymalne dofinansowanie z EFRR wyniesie 75 % wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 25 % jest wkładem własnym Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów).

Tabela finansowa działania 1.5 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1

(2+5)

2 (3+4) 3 4 5
Działanie 1.5

Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online

110,31 110,31 82,73 27,58 0,0

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 1.5 znajduje się w Załączniku 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 oraz 2.4.”;

9) w części 111.2.1 DZIAŁANIE 2.1 „WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ DORADZTWO”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 163
Numer działania 2.1
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą:

a) od co najmniej 3 lat lub b) opartą na wykorzystaniu nowych technologii.

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 50 % dla wszystkich projektów, z wyjątkiem doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wykorzystanie nowych technologii, gdzie pomoc może osiągnąć do 100 % wartości wydatków kwalifikowanych (w oparciu o zasadę de minimis), lecz w obu przypadkach nie mniej niż 2,5 tys. PLN i nie więcej niż 250 tys. PLN, w ramach danego projektu.
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 19,00 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 13,30 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 5,70 mln €
Środki prywatne 19,00 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 50,00 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

70,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 30,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 35,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 15,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 50,00 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.1,

- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.1,

- przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),

- eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni).”


b) część „Opis działania” otrzymuje brzmienie: „Opis działania

Działanie będzie realizowane poprzez udzielanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw przeznaczonego na pokrycie części kosztów usług doradczych świadczonych przez akredytowanych wykonawców lub wykonawców wybranych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tylko w przypadku Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych) i dotyczących następujących rodzajów projektów:

1) na usługi doradcze w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie UE;

2) na usługi doradcze w zakresie jakości, dotyczące w szczególności:

a) projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania BHP,

b) uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu,

c) wydawania deklaracji zgodności producenta w zakresie określonym w lit. b,

d) zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;

3) na usługi doradcze związane z innowacjami i nowymi technologiami, obejmujące w szczególności projekty na usługi doradcze z zakresu:

a) wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne,

b) tworzenia przedsiębiorstw opartych na wykorzystaniu nowych technologii lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu nowych usług na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku,

c) wykorzystywania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

4) wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne;

5) tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw;

6) łączenia się przedsiębiorstw;

7) pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

Rodzaje działalności gospodarczych, na które nie może być udzielone wsparcie w ramach działania 2.1, zostały określone w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP.”;

10) w części 111.2.2 DZIAŁANIE 2.2 „WSPARCIE KONKURENCYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I TECHNOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Kategoria interwencji 2.2.1 — 161,321,322,324 2.2.2- 153, 163
Numer działania 2.2
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) 2.2.1-PARP

2.2.2 — Minister właściwy do spraw gospodarki

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terytorium Polski oraz prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski i dokonujący nowych inwestycji (2.2.1)

przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski (2.2.2)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 2.2.1 — zgodnie z aktualną mapą pomocy regionalnej dla Polski

2.2.2 — 50 % (zasada de minimis)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 370,17 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 253,57 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 116,60 mln €
Środki prywatne 354,40 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 51,09%
Wkład EFRR w całości środków publicznych

(w %)

68,50 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 31,50%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 35,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem

(w %)

16,09 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 48,91 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.2,

- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla poddziałania,

- przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucja wdrażająca),

- przedstawiciele Związku Banków Polskich,

- eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni), w odniesieniu do poddziałania 2.2.2 — fakultatywnie.”


b) w części „Opis działania” część dotycząca poddziałania 2.2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, w rozumieniu przepisów UE, polega na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora.”,

c) część „Opis poddziałania 2.2.1” otrzymuje brzmienie:

„Opis poddziałania 2.2.1

W ramach poddziałania o wsparcie finansowe będą mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dokonują nowych inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Wsparcie na nowe inwestycje jest udzielane zgodnie z rozporządzeniem 70/2001 oraz rozporządzeniem 364/2004. Projekty realizujące działania nowe, modernizacyjne oraz dostosowawcze będą szczegółowo badane pod kątem zgodności z wyżej wymienionymi rozporządzeniami.

Wsparcie nie może być udzielone na realizację projektu w zakresie działalności wykluczonej odrębnymi przepisami prawa.

Przy udzielaniu wsparcia szczególna uwaga będzie poświęcona rozwojowi sektora MSP. Co najmniej 60 % środków z EFRR oraz krajowych środków budżetowych w ramach tego poddziałania będzie przyznane sektorowi MSP. Szczególna waga przywiązywana jest do wspierania inwestycji innowacyjnych, które są niezwykle istotne dla podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Poziom wsparcia uzależniony jest od regionu, w którym inwestycje są ulokowane.

Wsparcie będzie obejmowało wsparcie finansowe dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji, polegających na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej, jak i usługowej, jak również na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produktu, produkcji lub procesu produkcyjnego. Mogą to być inwestycje m.in. w:

— środki trwałe, takie jak budynki, budowle, maszyny i urządzenia,

— wartości niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wielkość wsparcia na nowe inwestycje nie może przekroczyć 70 % kwalifikowanych wydatków inwestycji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz 60 % kwalifikowanych wydatków inwestycji dla średnich przedsiębiorstw, w zależności od maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego regionu, określonej odrębnymi przepisami 6) .

W przypadku wsparcia na nowe inwestycje udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze transportu wielkość wsparcia obniża się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców 7) .”,

d) część „Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca), Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca). Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) jest PARP. Ostatecznymi Odbiorcami (beneficjentami) są mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów wspólnotowych, posiadający siedzibę na terytorium Polski oraz prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski i dokonujący nowych inwestycji.”,

e) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla poddziałania 2.2.1” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla poddziałania 2.2.1

Na realizację poddziałania 2.2.1 przewidziano 664,9 mln €, w tym 232,7 mln € z EFRR oraz 107,7 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, że sektor prywatny zaangażuje w realizację poddziałania kwotę 324,5 mln €. Co najmniej 60 % środków publicznych planuje się na wsparcie MSP.

Wkład ze środków EFRR sięgnie maksimum 35 % całkowitych kwalifikowanych do objęcia wsparciem wydatków, a wkład krajowy będzie stanowił uzupełnienie kwoty wsparcia maksymalnie do pułapu dopuszczalnego wsparcia, zgodnie z zasadami pomocy publicznej.”,

„Plan finansowania poddziałania 2.2.1

poziomy wsparcia dla

Na realizację poddziałania 2.2.1 przewidziano 664,9 mln €, w tym 232,7 mln € z EFRR oraz 107,7 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, że sektor prywatny zaangażuje w realizację poddziałania kwotę 324,5 mln €. Co najmniej 60 % środków publicznych planuje się na wsparcie MSP.

Wkład ze środków EFRR sięgnie maksimum 35 % całkowitych kwalifikowanych do objęcia wsparciem wydatków, a wkład krajowy będzie stanowił uzupełnienie kwoty wsparcia maksymalnie do pułapu dopuszczalnego wsparcia, zgodnie z zasadami pomocy publicznej.”,

f) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla poddziałania 2.2.2” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla poddziałania 2.2.2

Na realizację poddziałania 2.2.2 przewidziano 59,7 mln €, w tym 20,9 mln € z EFRR oraz 8,9 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację poddziałania kwotę 29,9 mln €.

W poddziałaniu tym wsparcie finansowe będzie udzielane w oparciu o zasadę de minimis.

Wkład ze środków EFRR sięgnie maksimum 35 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wielkość wsparcia finansowego wyniesie 50 % całości wydatków kwalifikowalnych projektu, jednak nie więcej niż 20 tys. PLN w przypadku targów i wystaw i nie więcej niż 7,5 tys. PLN w przypadku misji.”;

11) w części III.2.3 DZIAŁANIE 2.3 „WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ INWESTYCJE”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 161,321,322,324
Numer działania 2.3
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw gospodarki
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą od co najmniej 3 lat lub opartą na wykorzystaniu nowych technologii.
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Bezzwrotne wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) Zróżnicowanie — zgodnie z mapą pomocy regionalnej (maksymalnie 50 %), lecz nie mniej niż 10 tys. PLN i nie więcej niż 1 250 tys. PLN, w ramach danego projektu.
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 428,43 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 299,90 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 128,53 mln €
Środki prywatne 428,43 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 50,00 %
Wkład UE w całości środków publicznych (w %) 70,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 30,00 %
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 35,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 15,00%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 50,00 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.3,

- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.3,

- przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i instytucji partnerskich Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),

- przedstawiciele Związku Banków Polskich,

— eksperci (w przypadku gdy zostaną zaproszeni).”


b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.3” oraz część „Tabela finansowa działania 2.3 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.3

W działaniu będzie udzielana pomoc publiczna.

Na realizację działania 2.3 przewidziano 856,87 mln €. 299,90 mln € pochodzić będzie zEFRR, a 128,53 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację działania kwotę 428,43 mln €.

W działaniu wyznaczono minimalny i maksymalny próg wsparcia. Kwota wsparcia w zakresie inwestycji nie może być niższa niż 10 tys. PLN i nie wyższa niż 1 250 tys. PLN (w ramach danego projektu). Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające 250 tys. PLN jest udzielane pod warunkiem, że Ostateczny Odbiorca (beneficjent) sfinansuje inwestycję w części stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanym wkładem własnym a wielkością wydatków kwalifikowanych projektu kredytem, środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu inwestycyjnego lub z wykorzystaniem leasingu, chyba że przedstawi wiarygodne i rzetelne udokumentowanie, iż posiada środki własne na realizację projektu.

Maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 50 % kwalifikowanych wydatków inwestycji, w zależności od maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego regionu, określonej odrębnymi przepisami 8) . Dla przedsiębiorców realizujących projekt na terenie Warszawy lub Poznania wynosi ona maksymalnie 30 % (EDN), dla przedsiębiorców realizujących projekt na terenie Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta maksymalnie 40 % (EDN), zaś dla przedsiębiorców realizujących projekt na pozostałym terytorium Polski maksymalnie 50 % (EDN).

Maksymalne dofinansowanie na poziomie działania ze środków EFRR wyniesie 35 % wydatków kwalifikowanych. Maksymalne dofinansowanie z krajowych środków budżetowych wyniesie 15 % kwalifikujących się wydatków.

Tabela finansowa działania 2.3 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1

(2+5)

2 (3+4) 3 4 5
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 856,87 428,43 299,90 128,53 428,43

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 2.3 znajduje się w Załączniku 10b — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań 2.1 oraz 2.3.”;

12) w części III.2.4 DZIAŁANIE 2.4 „WSPARCIE DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE DOSTOSOWYWANIA PRZEDSIĘBIORSTW DO WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
Nazwa poddziałania 2.4.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

2.4.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodnościekowej

2.4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

2.4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi

Kategoria interwencji 152,162
Numer działania 2.4
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw środowiska
Beneficjent końcowy (instytucja wdrażająca) NFOŚiGW
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) MSP i duże przedsiębiorstwa
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Dotacje, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów (ze środków NFOŚiGW), pożyczki preferencyjne (wyłącznie ze środków NFOŚiGW) na inwestycje
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 9) 65 % w przypadku pomocy regionalnej dla MSP (50 % EDN i 15 % EDB)

50 % (EDN) w przypadku pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 207,17 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 155,37 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 51,80 mln €
Środki prywatne 303,89 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 40,54 %
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00 %
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 30,40 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 10,14%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 59,46 %
Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów - przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (fakultatywnie),

- przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 2.4,

- przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 2.4,

- eksperci.”


b) część „Narzędzia interwencji” otrzymuje brzmienie:

„Wsparcie ze środków publicznych na realizację projektów w ramach działania 2.4 przyjmuje charakter dotacji ze środków EFRR oraz NFOŚiGW (refundacja wydatków), dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów (ze środków NFOŚiGW), a także pożyczek preferencyjnych na inwestycje ze środków NFOŚiGW. Pomoc będzie miała charakter inwestycyjny.

Projekty w ramach działania 2.4 realizowane będą na terenie całego kraju. Realizacja działania 2.4 przyczyni się do osiągnięcia celu Priorytetu 2 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycji poprawiających ich poziom technologiczny i organizacyjny, jak również inwestycji w zakresie BHP i ochrony środowiska oraz dostarczanie wysokiej jakości usług doradczych. Realizacja działania 2.4 przyczyni się do efektywniejszego wdrażania innych działań SPO-WKP. Niniejsze działanie jest szczególnie powiązane z działaniem 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw oraz działaniem 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.”;

13) w części III.3 „POMOC TECHNICZNA”:

a) część wstępna przed częścią „Cele pomocy technicznej” otrzymuje brzmienie:

„Osiągnięcie celów SPO-WKP wymaga przeprowadzenia działań o charakterze wspierającym, związanych z zarządzaniem, administrowaniem, komunikacją, monitorowaniem, oceną i rozpowszechnianiem wiedzy i informacji o SPO-WKP.

Pomoc przeznaczona jest dla następujących instytucji zaangażowanych w proces przygotowania, wdrażania, monitorowania i oceny SPO-WKP 10) :

1) Instytucji Zarządzającej,

2) Instytucji Pośredniczących: ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw nauki oraz ministra właściwego do spraw gospodarki,

3) Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających): ministra właściwego do spraw gospodarki, PARP, ARP S.A., ministra właściwego do spraw nauki oraz NFOŚiGW,

4) RIF poprzez PARP,

5) Komitetu Monitorującego,

6) Jednostki Oceny przy Instytucji Zarządzającej,

7) Grupy Roboczej PT.

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) 11) każdego działania są szczegółowo wskazani w opisie poszczególnych działań pomocy technicznej.

Wnioski o dofinansowanie dla Komitetu Monitorującego, Grupy Roboczej PT oraz Jednostki Oceny składa Instytucja Zarządzająca. Wnioski dla RIF składa PARP.”,

b) część „Uzasadnienie” otrzymuje brzmienie: „Uzasadnienie

Dla skutecznej realizacji działań SPO-WKP konieczne jest odpowiednie przygotowanie instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę oraz kontrolę realizacji SPO-WKP. Oznacza to przede wszystkim konieczność przygotowania kadr odpowiedzialnych za realizację zadań na wszystkich etapach zarządzania i wdrażania poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń, wsparcia w zakresie komputeryzacji Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) oraz innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie SPO-WKP, wsparcia merytorycznego przy wyborze i ocenie projektów, zapewnienia środków finansowych na działalność Komitetu

Monitorującego oraz Grupy Roboczej PT, środków finansowych na informację i promocję, jak również zapewnienie wsparcia eksperckiego dla powołanej w ramach Instytucji Zarządzającej Jednostki Oceny.

Pomoc techniczna SPO-WKP jest zorientowana na zapewnienie wszystkim podmiotom zaangażowanym we wdrażanie SPO-WKP wystarczających narzędzi, zasobów ludzkich i materiałowych służących prawidłowemu wdrażaniu SPO-WKP.”;

14) w części 111.3.1 DZIAŁANIE 3.1 „WSPARCIE ZARZĄDZANIA SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie zarządzania SPO-WKP
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 411,413
Numer działania 3.1
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) 1. Instytucja Zarządzająca 2. Instytucje Pośredniczące 3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) 4. Komitet Monitorujący 5. RIF (wnioski składa PARP) 6. Grupy Robocze do spraw oceny projektów 7. Grupa Robocza PT
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 20 650 000 €
Wsparcie finansowe z EFRR 15 487 500 6
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 5 162 500 €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75,00 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25,00 %
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75,00 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,00 %
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00 %
Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP.”


b) część „Uzasadnienie działania” otrzymuje brzmienie:

„Uzasadnienie działania

Przygotowanie, wdrażanie, zarządzanie, monitorowanie i ocena oraz kontrolowanie wykorzystania funduszy strukturalnych wymaga rozbudowanego, profesjonalnego aparatu administracyjnego zarówno w Instytucji Zarządzającej, jak i w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie SPO-WKP (Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających)). Podmiotami korzystającymi z projektów pomocy technicznej są również Komitet Monitorujący, Grupa Robocza PT oraz RIF.

Zakres działania sformułowany został na podstawie analizy potrzeb podmiotów zaangażowanych w realizację SPO-WKP odnośnie do zapotrzebowania na zatrudnienie, sprzęt techniczny, szkolenia i ekspertyzy.”,

c) w części „Opis działania” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Proces wyboru i selekcji projektów SPO-WKP, w szczególności:

— ekspertyzy, studia, oceny i doradztwo w zakresie zadań SPO-WKP na rzecz wsparcia procesu wyboru i selekcji projektów,

— doradztwo techniczne dla promotorów projektów dotyczących konstrukcji projektu, przeprowadzenia oceny projektów i grup projektów pod kątem ich kwalifikacji, zgodności z prawem UE i politykami wspólnotowymi,

— udzielanie pomocy w zakresie doradztwa i szkoleń specjalistycznych, wyłącznie dla projektów w ramach SPO-WKP, przy ewentualnym tworzeniu struktury konsorcyjnej (lub innej formy partnerstwa) odpowiedzialnej za realizację i finansowanie projektu na poziomie regionalnym i lokalnym,

— obsługę Grup Roboczych ds. oceny projektów,

— obsługę Grupy Roboczej PT, łącznie z wynagrodzeniami oraz zwrotem określonych wydatków poniesionych przez ekspertów zewnętrznych,

— szkolenia (także szkolenia uzupełniające) w zakresie procesu wyboru i selekcji projektów dla pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających), szkolenia innych instytucji (w tym europejskich instytucji finansowych) zaangażowanych we wdrażanie SPO-WKP, jak również dla członków Grup Roboczych ds. oceny projektów i Grupy Roboczej PT, także w zakresie opracowania przez Instytucję Zarządzającą, we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, programów zmierzających do pobudzenia komercyjnych instytucji finansowych, w tym banków i przedsiębiorstw leasingowych, do współfinansowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych.”,

d) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 3.1 (w mln €)” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte na relacji 75 % kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.1 przewidziano 20 650 000 €, z czego 15 487 500 € będzie pochodziło z EFRR, a 5 162 500 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.1 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1

(2+5)

2 (3+4) 3 4 5
Działanie 3. 1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP 20 650 000 20 650 000 15 487 500 5 162 500 0,0

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 3.1 znajduje się w Załączniku 10c — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań pomocy technicznej (3.1, 3.2, 3.3, 3.4).”;

15) w części III.3.2 DZIAŁANIE 3.2 „KOMPUTERYZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE W SPRZĘT BIUROWY INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 411
Numer działania 3.2
Okres kwałifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca 2. Instytucje Pośredniczące 3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) 4. RIF (wnioski składa PARP)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 2 300 004 €
Wsparcie finansowe z EFRR 1 725 003 €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 575 001 €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych

(w %)

25%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0%
Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP.”


b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.2 (w mln €)” oraz część „Tabela finansowa działania 3.2” otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.2 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte na relacji 75 % kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.2 przewidziano 2 300 004 €, z czego 1 725 003 € będzie pochodziło z EFRR, a 575 001 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.2 (w mln €)


Działanie Koszty ogółem Ogółem wkład publiczny Wkład z EFRR Ogółem krajowy wkład publiczny Środki prywatne
1

(2+5)

2 (3+4) 3 4 5
Działanie 3.2 komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP 2 300 004 2 300 004 1 725 003 575 001 0,00

Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 3.2 znajduje się w Załączniku 10c — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań pomocy technicznej (3.1,3.2,3.3,3.4).”;

16) w części 111.3.3 DZIAŁANIE 3.3 „INFORMACJA I PROMOCJA DZIAŁAŃ SPO-WKP” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Informacja i promocja działań SPO-WKP
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 411, 415
Numer działania 3.3
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca 2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. RIF (wnioski składa PARP)

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 4,00 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 3,00 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 1,00 mln €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0%
Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP.”


17) w części III.3.4 DZIAŁANIE 3.4 „WSPARCIE JEDNOSTKI OCENY” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO-WKP
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie Jednostki Oceny
Nazwa poddziałania -
Kategoria interwencji 412
Numer działania 3.4
Okres kwalifikowalności wydatków Początkowa data: 2004 r. Końcowa data: czerwiec 2008 r.
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca -
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) -
Odbiorcy Ostateczni (beneficjenci) Jednostka Oceny
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków) 100 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)
Publiczne wsparcie finansowe ogółem 0,15 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 0,09 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 0,06 mln €
Środki prywatne 0,00 €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100,00%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 58,33 %
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 41,67%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 58,33 %
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 41,67%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0,00 %
Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP.”


18) w części IV.3 „BENEFłCJENCI KOŃCOWI (INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE) I OSTATECZNI ODBIORCY (BENEFICJENCD” akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Właściwa Instytucja Pośrednicząca podpisuje z Beneficjentami Końcowymi (instytucjami wdrażającymi) umowę precyzującą zadania oraz zakres odpowiedzialności Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w ramach realizacji powierzonych im działań SPO-WKP.”;

19) w części V. „PLAN FINANSOWY”:

a) część „Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) — ogółem 2004—2006 (€) w cenach z 2004 r. otrzymuje brzmienie:

„Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) — ogółem 2004—2006 (€) w cenach z 2004 r.


Priorytet/Działanie Koszty ogółem Środki publiczne Środki prywatne
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t. Inne NFOŚiGW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 753 159 847 662 964 819 508 655 561 508 655 561 154 309 258 133 000 106 21 309 152 90 195 028
Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 41 080 604 37 613 711 30810453 30 810 453 6 803 258 6 803 258 3 466 893
Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 239 997 096 203 837 602 164 200 493 164 200 493 39 637 109 39 637 109 36 159 494
Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 189 414 687 189 414 687 142 061 015 142 061 015 47 353 672 26 044 520 21 309 152
Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo -rozwojową a gospodarką 172 353 923 121 785 282 88 848 447 88 848 447 32 936 835 32 936 835 50 568 641
Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online 110 313 537 110 313 537 82 735 153 82 735 153 27 578 384 27 578 384 0
Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 2 130 497 122 1 024 773 072 722 142 858 722 142 858 302 630 214 250 830 215 51 799 999 1 105 724 050
Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 38 000 000 19 000 000 13 300 000 13 300 000 5 700 000 5 700 000 19 000 000
Działanie 2.2 Wsparcie konkurenycjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 724 571 741 370 171 741 253 571 741 253 571 741 116 600 000 116 600 000 354 400 000
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 856 868 100 428 434 050 299 903 835 299 903 835 128 530 215 128 530 215 428 434 050
Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 511 057 281 207 167 281 155 367 282 155 367 282 51 799 999 0 51 799 999 303 890 000
Pomoc techniczna 27 100 000 27 100 000 20 300 000 20 300 000 6 800 000 6 800 000 0
Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP 20 650 000 20 650 000 15 487 500 15 487 500 5 162 500 5 162 500 0
Działanie 3.2 Komputeryzacja oraz wyposażanie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP 2 300 004 2 300 004 1 725 003 1 725 003 575 001 575 001 0
Działanie 3.3 Informacja i promocja działań SPO-WKP 4 000 000 4 000 000 3000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 0
Działanie 3.4 Wsparcie Jednostki Oceny 149 996 149 996 1714 837 891 87 497 1 251098 419 87 497 1 251 098 419 62 499 463 739 472 62 499 390 630 321 21 309 152 51 799 999 0 1 195 919 078
Ogółem 2 910 756 969
Całkowite związane z EFRR 1 251098 419
Całkowite związane z EFS 0
Całkowite związane z EAGGF 0
Całkowite związane z FIFG 0

* W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowane (rozporządzenie 448/2004.).”,

b) tabela „Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004—2006 (€) ceny z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:

„Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004—2006 (€) ceny z 2004 r.


Priorytet/ Działanie Rok Koszty ogółem Środki publiczne Środki prywatne Fundusz Spójności Inne instrumenty finansowe Pożyczki EBI
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny
Ogółem EFRR

EFS 12

EAGGF 13

FIFG Ogółem Budżet państwa Budżety j.s.t. i inne środki publiczne NFOŚiGW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Priorytet 1 753 159 847 662 964 819 508 655 561 508 655 561 154 309 258 133 000106 21309152 90 195 028
2004 190 057 412 167316356 127913618 127913618 39 402 738 34 461 051 4 941 687 22 741 056
2005 271 543 864 239 052 660 182 756 135 182 756 135 56 296 525 49 236 107 7 060 418 32 491 204
2006 291 558 571 256 595 803 197 985 808 197 985 808 58 609 995 49 302 948 9 307 047 34 962 768
Działanie 1.1 41 080 604 37613711 30 810 453 30 810 453 6 803 258 6 803 258 3 466 893
2004 9 870 172 8 788 425 7 198 847 7 198 847 1 589 578 1 589 578 1 081 747
2005 14 101 974 12 556432 10 285 328 10 285 328 2 271 104 2 271 104 1 545 542
2006 17 108 459 16 268 854 13 326 278 13 326 278 2 942 576 2 942 576 839 604
Działanie 1.2 239 997 096 203 837 602 164 200 493 164 200 493 39 637 109 39 637 109 36 159 494
2004 59 135 152 50 887 325 40 644 806 40 644 806 10 242 519 10 242 519 8 247 827
2005 84 489 142 72 705 087 58 071 124 58 071 124 14 633 963 14 633 963 11 784 055
2006 96 372 802 80 245 190 65 484 563 65 484 563 14 760 627 14 760 627 16 127612
Działanie 1.3 189 414 687 189 414 687 142 061015 142 061015 47 353 672 26 044 520 21309152
2004 39 523 630 39 523 630 29 640 256 29 640 256 9 883 374 4 941 687 4 941 687
2005 56 469 249 56 469 249 42 348 413 42 348 413 14 120 836 7 060 418 7060418
2006 93 421 808 93 421 808 70 072 346 70 072 346 23 349 462 14 042 415 9 307 047
Działanie 1.4 172 353 923 121 785 282 88 848 447 88 848 447 32 936 835 32 936 835 50 568 641
2004 45 713 163 32 301 681 23 563 190 23 563 190 8 738 491 8 738 491 13 411 482
2005 65 312 521 46 150 914 33 665 825 33 665 825 12 485 089 12 485 089 19 161 607
2006 61 328 239 43 332 687 31 619432 31 619432 II 713 255 11 713 255 17 995 552
Działanie 1.5 110313 537 110313537 82 735 153 82 735 153 27 578 384 27 578 384
2004 35 815 295 35 815 295 26 866 519 26 866 519 8 948 776 8 948 776
2005 51 170 978 51 170 978 38 385 445 38 385 445 12 785 533 12 785 533
2006 23 327 264 23 327 264 17 483 189 17 483 189 5 844 075 5 844 075
Priorytet 2 2 130 497 122 1024 773 072 722 142 858 722 142 858 302 630 214 250 830 215 51 799 999 1 105 724 050
2004 471 885 326 226 485 585 159 661 826 159 661 826 66 823 759 54 720 715 12 103 044 245 399 741
2005 674 204 506 323 590 485 228 116 274 228 116 274 95 474 211 78 182 029 17 292 182 350 614 021
2006 984 407 290 474 697 002 334 364 758 334 364 758 140 332 244 117 927 471 22 404 773 509 710 288
Działanie 2.1 38 000 000 19 000 000 13 300 000 13 300 000 5 700 000 5 700 000

i

19 000 000
2004 15 484 166 7 727 002 5 413 872 5 413 872 2313 130 2 313 130 7 757 164
2005 22 122 947 11 039 927 7 735 050 7 735 050 3 304 877 3 304 877 11 083 020
2006 392 887 233 071 151 078 151 078 81993 81 993 159 816
Działanie 2.2 724 571 741 370 171 741 253 571 741 253 571741 116 600 000 116 600 000 354 400 000
2004 169 225 813 86 467 158 59 223 625 59 223 625 27 243 533 27 243 533 82 758 655
2005 241 780 788 123 539 648 84 615 547 84 615 547 38 924 101 38 924 101 118 241 140
2006 313 565 140 160 164 935 109 732 569 109 732 569 50432 366 50432 366 153 400 205
Działanie 2.3 856 868 100 428 434 050 299 903 835 299 903 835 128 530 215 128 530215 428 434 050
2004 167 767 065 83 886 892 58 722 840 58 722 840 25 164 052 25 164 052 83 880 173
2005 239 696 607 119 853 103 83 900 052 83 900052 35 953 051 35 953 051 119 843 504
2006 449 404 428 224 694 055 157 280 943 157 280943 67 413 112 67413 112 224 710 373
Działanie 2.4 511 057 281 207 167 281 155 367 282 155 367 282 51799 999 0 51 799 999 303 890 000
2004 119 408 282 48 404 533 36 301 489 36 301 489 12 103 044 0 12 103 044 71 003 749
2005 170 604 164 69 157 807 51 865 625 51 865 625 17 292 182 0 17 292 182 101 446 357
2006 221 044 835 89 604 941 67 200 168 67 200 168 22 404 773 0 22 404 773 131 439 894
Pomoc techniczna 27 100 000 27 100 000 20 300 000 20 300 000 6 800 000 6 800 000
2004 6 331 902 6 331 902 4 743 085 4 743 085 1 588 817 1 588 817
2005 9 046 682 9 046 682 6 776 666 6 776 666 2 270 016 2 270 016
2006 11 721 416 11 721 416 8 780 249 8 780 249 2 941 167 2 941 167
Działanie 3.1 20 650 000 20 650 000 15 487 500 15 487 500 5 162 500 5 162 500
2004 4 369 246 4 369 246 3 271 093 3 271 093 1 098 153 1 098 153
2005 6 242 545 6 242 545 4 673 563 4 673 563 1 568 982 1 568 982
2006 10 038 209 10 038 209 7 542 844 7 542 844 2 495 365 2 495 365
Działanie 3.2 2 300 004 2 300 004 1 725 003 1 725 003 575 001 575 001
2004 747 679 747 679 560 759 560 759 186 920 186 920
2005 1 068 243 1 068 243 801 182 801 182 267 061 267 061
2006 484 082 484 082 363 062 363 062 121 020 121 020
Działanie 3.3 4 000 000 4 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000
2004 1 168 248 1 168 248 876 186 876 186 292 062 292 062
2005 1 669 129 1 669 129 1 251 847 1 251 847 417 282 417 282
2006 1 162 623 1 162 623 871 967 871 967 290 656 290 656
Działanie 3.4 149 996 149 996 87 497 87 497 62 499 62 499
2004 46 729 46 729 35 047 35 047 11 682 11 682
2005 66 765 66 765 50 074 50 074 16 691 16 691
2006 36 502 36 502 2 376 2 376 34 126 34 126
Ogółem 2 910 756 969 1714 837 891 1251098419 1251098419 463 739472 390 630 321 21 309 152 51 799999 1 195 919 078
2004 668 274 640 400 133 843 292 318 529 292 318 529 107 815 314 90 770 583 4 941 687 12 103 044 268 140 797
2005 954 795 052 571 689 827 417 649 075 417 649 075 154 040 752 129 688 152 7 060 418 17 292 182 383 105 225
2006 1 287 687 277 743 014 221 541 130 815 541 130 815 201883 406 170 171 586 9 307 047 22 404 773 544 673 056

W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowane (rozporządzenie 448/2004.).”;

20) w załączniku 3 „Wskaźniki monitorowania SPO-WKP, jego priorytetów i działań — zestawienie zbiorcze”:

a) część tabeli dotycząca wskaźników produktu dla działania 1.5 otrzymuje brzmienie:


Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa Częstotliwość pomiaru; źródło informacji
Działanie 1.5
Produkt
Liczba zrealizowanych projektów 0 12 Bieżący monitoring; MNiSW
Liczba zintegrowanych referencyjnych rejestrów osób i firm 0 5 Bieżący monitoring;

MSWiA/MNiSW

Liczba usług publicznych dostępnych on-line 15) 0 30 Bieżący monitoring;

MNiSW


b) część tabeli dotycząca wskaźników rezultatu dla działania 2.3 otrzymuje brzmienie:


Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa Częstotliwość pomiaru; źródło informacji
Rezultat
Efekt dźwigni finansowej 0 428,43 mln € 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu; RIF, PARP

21) w załączniku 8 „ZASADY WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁAŃ”:

a) w części wstępnej akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek o dofinansowanie do instytucji zarządzającej, instytucji wdrażającej lub RIF właściwej ze względu na rodzaj działania, w ramach którego jest składany wniosek:

1) w dwóch egzemplarzach w formie papierowej (w przypadku poddziałania 2.2.2 — w jednym egzemplarzu), sporządzonych przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dane podane we wniosku, określonymi w ogłoszeniu o rozpoczęciu rundy aplikacyjnej, oraz

2) w formie dokumentu elektronicznego, sporządzonego przy użyciu aktualnego programu komputerowego.”,

b) w części 1. Działanie 1.1 część „ZASADY FORMALNE dla działania 1.1” otrzymuje brzmienie:

ZASADY FORMALNE dla działania 1.1

— wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

— wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

— wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi przez Instytucję Zarządzającą,

— do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów.”,

c) w części 2. Działanie 1.2 część „ZASADY FORMALNE dla poddziałań 1.2.1 i 1.2.2” otrzymuje brzmienie:

ZASADY FORMALNE dla poddziałań 1.2.1 i 1.2.2

— wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

— wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

— wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi przez Instytucję Zarządzającą,

— do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów,

— ubiegający się o dofinansowanie, zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe,

— ubiegający się o dofinansowanie na powiększenie funduszu mikropożyczkowego lub poręczeniowego spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKR”,

d) w części 3. Działanie 1.3 część „ZASADY FORMALNE dla działania 1.3” otrzymuje brzmienie:

..ZASADY FORMALNE dla działania 1.3

— wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

— wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

— wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi przez Instytucję Zarządzającą,

— do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów,

— ubiegającymi się o dofinansowanie są podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, w tym przedsiębiorczości akademickiej, np. agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych, przedsiębiorców, uczelni wyższych i innych podmiotów.”,

e) w części 5. Działanie 1.5 część „ZASADY FORMALNE dla działania 1.5” otrzymuje brzmienie:

.ZASADY FORMALNE dla działania 1.5

— wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

— wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

— wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi przez Instytucję Zarządzającą,

— do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów.”,

f) w części 6. Działanie 2.1 część „ZASADY FORMALNE dla działania 2.1” otrzymuje brzmienie:

..ZASADY FORMALNE dla działania 2.1

— wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

— wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

— wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi przez Instytucję Zarządzającą,

— do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów.”,

g) w części 7 „Poddziatanie 2.2.1” części „Zasady formalne dla poddziałania 2.2.1” oraz „Zasady techniczno-ekonomiczne dla poddziałania 2.2.1” otrzymują brzmienie:

ZASADY FORMALNE dla poddziałania 2.2.1

— wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

— wniosek o dofinansowanie wypełniony zgodnie z instrukcją,

— wniosek o dofinansowanie posiada komplet załączników,

— wydatki kwalifikowane są zgodne z listą wydatków kwalifikowanych,

— wersja papierowa wniosku o dofinansowanie jest zgodna z wersją elektroniczną,

— projekt jest gotowy do realizacji, tzn. posiada wszystkie wymagane, a niezbędne pozwolenia (w tym na budowę), koncesje, licencje itp.,

— projekt nie dotyczy działalności wyłączonej z udzielania wsparcia w ramach poddziałania,

— kwota wsparcia wynosi co najmniej 500 tys. PLN i musi być niższa niż kwoty określone w art. 6 rozporządzenia 70/2001 zmienionego rozporządzeniem 364/2004,

— poziom wsparcia nie przekracza poziomów ustalonych dla poddziałania,

— zgodność projektu z przepisami w zakresie pomocy publicznej oraz przepisami BHP,

— wnioskodawcą jest MSP.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla poddziałania 2.2.1

— projekt dotyczy realizacji nowej inwestycji, tj. inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającej na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa lub nabyciu przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora,

— projekt nie zawiera nakładów odtworzeniowych (dotyczy części kwalifikowanej projektu),

— kondycja finansowa wnioskodawcy oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów załączonych do wniosku umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu,

— wniosek o dofinansowanie został złożony przed rozpoczęciem realizacji danej inwestycji. Rozpoczęcie realizacji inwestycji oznacza dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub złożenia pierwszego zobowiązania do zamówienia zakupu towarów i usług lub wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności,

— projekt jest wykonalny technicznie: wnioskodawca zapewnia zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę umożliwiające realizację projektu oraz jego zakończenie zgodnie z proponowanym harmonogramem i w terminie kwalifikowalności wydatków określonym dla poddziałania,

— wydatki kwalifikowane są uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów,

— wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania zostały scharakteryzowane w sposób rzetelny i prawidłowy.”,

h) w części „8. Poddziałanie 2.2.2”:

— część „ZASADY FORMALNE dla poddziałania 2.2.2” otrzymuje brzmienie:

..ZASADY FORMALNE dla poddziałania 2.2.2

— wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

— wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi przez Instytucję Zarządzającą,

— do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów.”,

— część „ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 2.2.2. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (Wsparcie udziału przedsiębiorstw w misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą) otrzymuje brzmienie:

„ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (Wsparcie udziału przedsiębiorstw w misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą):


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB

OCENY

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Wielkość przedsiębiorstwa
-MSP 45 pkt Wniosek, część III, pkt 14. 45 pkt
- Inne 35 pkt
Powiązanie z innymi programami
Projekt jest powiązany z innymi programami operacyjnymi i działaniami lub projektami. 7 pkt Wniosek, część IV, pkt 18. 7 pkt
Kierunek geograficzny wyjazdowej misji gospodarczej
- kraje UE, Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, kraje CEFTA, USA, Kanada, Chiny, Japonia, 45pkt Wniosek, część I, pkt 4 lub część IV 45 pkt
- pozostałe kraje. 35 pkt pkt 15.
Realizacja polityk horyzontalnych UE
- ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 6.

W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

- równych szans. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 7.

W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

3 pkt
- rozwoju społeczeństwa informacyjnego. lpkt Wniosek, część I, pkt 8.

W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa infonnacyj nego.”


i) w części 9. Działanie 2.3 część „ZASADY FORMALNE dla działania 2.3” otrzymuje brzmienie:

..ZASADY FORMALNE dla działania 2.3

— wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

— wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

— wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi przez Instytucję Zarządzającą,

— do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów.”;

22) w Załączniku 9 „ZASADY KWALIFIKACJI WYDATKÓW” pkt 6 „Działanie 2.1” oraz pkt 7 „Działanie 2.2” otrzymują brzmienie:

„6. Działanie 2.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa są wydatki poniesione na doradztwo świadczone przez akredytowanych wykonawców lub wykonawców wybranych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tylko w przypadku Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych), po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do dnia określonego w tej umowie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP.

7. Działanie 2.2

a) poddziałanie 2.2.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się:

— cenę nabycia gruntów do wysokości 10 % całkowitych wydatków projektu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

— cenę nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:

■ budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego wsparciem,

■ maszyn i urządzeń,

■ narzędzi, przyrządów i aparatury,

■ wyposażenia technicznego dla prac biurowych,

■ infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,

— cenę nabycia używanych środków trwałych, pod warunkiem że:

■ w okresie 7 lat nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków publicznych,

■ cena zakupionego używanego środka trwałego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego, nowego sprzętu,

■ sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu,

— cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji. Wartości niematerialne i prawne oznaczają wartości związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, pod warunkiem że wartości te:

■ będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu inwestycyjnego objętego wsparciem na nowe inwestycje,

■ podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

■ będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych,

■ będą ujęte w bilansie przedsiębiorcy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

■ będą stanowić własność przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie na nowe inwestycje co najmniej przez 5 lat od dnia ich nabycia,

— koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych,

— cenę nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem na nowe inwestycje,

— raty spłat wartości początkowej środków trwałych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego, przy czym raty spłat wartości początkowej związane z leasingiem gruntów, budynków i budowli kwalifikują się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje, jeżeli:

■ umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego,

■ zostały poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego.

W przypadku przedsiębiorcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.

W przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej, wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i jednocześnie przedsiębiorca zobowiązuje się wykorzystać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.

a) Poddziałanie 2.2.2

Wydatki poniesione w ramach poddziałania 2.2.2 kwalifikują się do objęcia wsparciem od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r. W zakresie targów i wystaw do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się, bezpośrednio związane z udziałem w targach i wystawach, wydatki poniesione m.in. na:

— wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowy stoiska,

— transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w targach i wystawach,

— spedycja eksponatów w związku z udziałem w targach i wystawach,

— wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna,

— przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej,

— przejazd i zakwaterowanie nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w targach i wystawach poniesione zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.),

— koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.

W zakresie misji gospodarczych do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się, bezpośrednio związane z udziałem w misjach związanych z targami i wystawami zagranicznymi, wydatki poniesione m.in. na:

— zakup biletu wstępu w celu zwiedzenia targów lub wystawy związanych z daną misją gospodarczą,

— przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w misji gospodarczej,

— przejazd i zakwaterowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w wyjazdowych misjach gospodarczych poniesione zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

— obsługę techniczną misji gospodarczej (w tym wynajęcie sali, tłumacze, oprawa multimedialna),

— koszty promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000.”;

23) załącznik 10 „SCHEMATY OBIEGU DOKUMENTÓW I PRZEBIEGU KONTROLI W RAMACH SPO-WKP” otrzymuje brzmienie:

„Załącznik 10a — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 oraz 2.4


Etap/ czynności Uczestnicy
Ostateczny Odbiorca (beneficjent) Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) Komitet Sterujący Instytucja Pośrednicząca Instytucja Zarządzająca Instytucja Płatnicza UKS Inne podmioty kontrolne (np. Najwyższa Izba Kontroli) Komisja Europejska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wniosek o dofinansowanie składa przyjmuje
Ocena formalna dokonuje
Ocena techniczno-ekonomiczna i merytoryczna dokonuje (Grupa Robocza ds. oceny projektów)
Rekomendowanie projektów do wsparcia dokonuje
Decyzja o przyznaniu wsparcia wydaje
Podpisanie umowy o dofinansowanie podpisuje podpisuje
Wniosek (w ramach jednego projektu) o płatność (o refundacje wydatków kwalifikowanych) składa przyjmuje
Weryfikacja I (weryfikacja formalna, rachunkowa i merytoryczna) dokonuje
Zbiorcze (w ramach danego działania lub poddziałania) wnioskowanie o płatność przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) do Instytucji Pośredniczącej składa przyjmuje
Weryfikacja II (weryfikacja formalna, rachunkowa i merytoryczna) dokonuje
Zbiorcze (w ramach danego działania lub poddziałania) wnioskowanie o płatność przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej składa przyjmuje
Weryfikacja III (weryfikacja formalna, rachunkowa i merytoryczna) dokonuje
Zbiorcze (w ramach całego SPO-WKP) wnioskowanie o płatność przez Instytucje Zarządzającą do Instytucji Płatniczej wnioskuje przyjmuje
Weryfikacja IV (weryfikacja formalna i rachunkowa) dokonuje
Zbiorcze (dla wszystkich programów) wnioskowanie o płatność przez Instytucję Płatniczą do Komisji Europejskiej wnioskuje przyjmuje

Kontrola „pogłębiona” -kontrole wyrywkowe (co najmniej 5 % wydatków kwalifikowanych w ramach programu)

podlega kontroli podlega kontroli podlega kontroli podlega kontroli podlega kontroli dokonuje kontroli


Etap/ czynności Ostateczny Odbiorca (beneflcjent) Beneflcjent Końcowy (instytucja wdrażająca) Komitet Sterujący 16) Instytucja Pośrednicząca Instytucja Zarządzająca Instytucja Płatnicza UKS Inne podmioty kontrolne (np. Najwyższa Izba Kontroli) Komisja Europejska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wizytacje kontrolne na miejscu realizacji projektu podlega kontroli dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli
Kontrola i audyt zewnętrzny systemu (tj. uczestników procesu wdrażania) podlega audytowi zewnętrznemu na żądanie Instytucji Zarządzającej podlega audytowi zewnętrznemu przeprowadzanemu przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w MF; podlega kontroli systemu przez UKS: podlega ewentualnym kontrolom lub audytom dokonywanym przez Instytucję Zarządzającą oraz Komisję Europejską podlega audytowi zewnętrznemu przeprowadzanemu przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w MF, podlega kontroli systemu przez UKS, podlega ewentualnym kontrolom lub audytom dokonywanym przez Instytucję Zarządzającą, podlega audytowi wykonywanemu przez Komisję Europejską podlega audytowi zewnętrznemu przeprowadzanemu przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w MF, podlega kontroli systemu przez UKS, podlega audytowi wykonywanemu przez Komisję Europejską podlega audytowi zewnętrznemu przeprowadzanemu przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w MF. podlega kontroli systemu przez UKS, podlega audytowi wykonywanemu przez Komisję Europejską dokonuje kontroli systemów we wszystkich podmiotach zaangażowanych we wdrażanie SPO-WKP przeprowadza audyt systemu zarządzania i realizacji programu
Audyt wewnętrzny (we wszystkich instytucjach zaangażowanych we wdrażanie SPO-WKP) realizowany przez wewnętrzne komórki audytu podlega audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez wewnętrzną komórkę audytu podlega audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez wewnętrzną komórkę audytu podlega audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez wewnętrzną komórkę audytu podlega audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez wewnętrzną komórkę audytu podlega audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez wewnętrzną komórkę audytu
Przekazanie środków z Komisji Europejskiej na rachunek Instytucji Płatniczej otrzymuje środki ' (w €) przekazuje środki (w €)
Przekazanie środków z rachunku Instytucji Płatniczej na rachunek Instytucji Zarządzającej otrzymuje środki (w€) przekazuje środki (w€)
Wypłata refundacji wydatków kwalifikowanych dla Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) z rachunku Instytucji Zarządzającej na rachunki Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) otrzymuje środki (w PLN) dokonuje przelewów (w PLN) na mocy upoważnienia z rachunku Instytucji Zarządzającej z jej rachunku upoważniony Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) dokonuje przelewów na rachunek Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) (w PLN)

Załącznik 10b — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań 2.1 oraz 2.3


Etap / czynności Uczestnicy
Ostateczny Odbiorca (beneficjent) Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) Komitet Sterujący Instytucja Pośrednicząca Instytucja Zarządzająca Instytucja Płatnicza UKS Inne podmioty kontrolne (np. Najwyższa Izba Kontroli) Komisja Europejska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wniosek o dofinansowanie składa przyjmuje RIF
Ocena formalna dokonuje RIF
Ocena techniczno-ekonomiczna i merytoryczna dokonuje (Grupa Robocza ds. oceny projektów)
Rekomendowanie projektów do wsparcia dokonuje
Decyzja o przyznaniu wsparcia wydaje
Podpisanie umowy o dofinansowanie podpisuje podpisuje
Wniosek (w ramach jednego projektu) o płatność (o refundacje wydatków kwalifikowanych) składa przyjmuje RIF
Weryfikacja I (weryfikacja kwafifikowalności) dokonuje (RIF pierwszy etap weryfikacji, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) potwierdza wyniki weryfikacji RIF)
Zbiorcze (w ramach danego działania lub poddziałania) wnioskowanie o płatność przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) do Instytucji Pośredniczącej wnioskuje przyjmuje
Weryfikacja II dokonuje
Zbiorcze (w ramach danego działania lub poddziałania) wnioskowanie o płatność przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej składa przyjmuje
Weryfikacja III dokonuje
Zbiorcze (w ramach SPO-WKP) wnioskowanie o płatność przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Płatniczej wnioskuje przyjmuje przyjmuje
Weryfikacja IV (weryfikacja formalna i rachunkowa) dokonuje
Zbiorcze (dla wszystkich programów) wnioskowanie o płatność przez Instytucję Płatniczą do Komisji Europejskiej wnioskuje przyjmuje


Etap/czynności Uczestnicy
Ostateczny Odbiorca (beneflcjent) Beneficjant Końcowy (instytucja wdrażająca) Komitet Sterujący 17) Instytucja Pośrednicząca Instytucja Zarządzająca Instytucja Płatnicza LKS

Inne podmioty kontrolne (np. Najwyższa Izba ” Kontroli)

Komisja Europejska
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Kontrola „pogłębiona” -kontrole wyrywkowe (co najmniej 5 % wydatków kwalifikowanych w ramach programu)

podlega kontroli podlega kontroli podlega kontroli podlega kontroli podlega kontroli dokonuje kontroli
Wizytacje kontrolne na miejscu realizacji projektu podlega kontroli dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli
Kontrola i audyt zewnętrzny systemu (tj. uczestników procesu wdrażania) podlega audytowi zewnętrznemu na żądanie Instytucji Zarządzającej podlega audytowi zewnętrznemu przeprowadzanemu przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w MF; podlega kontroli systemu przez UKS; podlega ewentualnym kontrolom lub audytom dokonywanym przez Instytucję Zarządzającą oraz Komisję Europejską podlega audytowi zewnętrznemu przeprowadzanemu przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w MF; podlega kontroli systemu przez UKS; podlega audytowi wykonywanemu przez Komisje Europejską podlega audytowi zewnętrznemu przeprowadzanemu przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w MF; podlega kontroli systemu przez UKS; podlega audytowi wykonywanemu przez Komisje Europejską podlega audytowi zewnętrznemu przeprowadzanemu przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w MF; podlega kontroli systemu przez UKS. podlega audytowi wykonywanemu przez Komisję Europejską dokonuje kontroli systemów we wszystkich podmiotach zaangażowanych we wdrażanie SPO -WKP przeprowadza audyt systemu zarządzania i realizacji programu
Audyt wewnętrzny (we wszystkich instytucjach zaangażowanych we wdrażanie SPO-WKP) realizowany przez wewnętrzne komórki audytu podlega audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez wewnętrzną komórkę audytu podlega audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez wewnętrzną komórkę audytu podlega audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez wewnętrzną komórkę audytu podlega audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez wewnętrzną komórkę audytu podlega audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez wewnętrzną komórkę audytu
Przekazanie środków z Komisji Europejskiej na rachunek Instytucji Płatniczej otrzymuje środki ' (w€) przekazuje środki (w€)
Przekazanie środków z rachunku Instytucji Płatniczej na rachunek Instytucji Zarządzającej otrzymuje środki (w €) przekazuje środki

(w€)

Wypłata refundacji wydatków kwalifikowanych dla Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) z rachunku Instytucji Zarządzającej na rachunki Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) otrzymuj e środki (w PLN) dokonuje przelewów (w PLN) na mocy upoważnienia z rachunku Instytucji Zarządzającej z jej rachunku upoważniony Beneftcjent Końcowy (instytucja wdrażająca) dokonuje przelewów na rachunek Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) (w PLN)

Załącznik 10c — Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO-WKP dla działań pomocy technicznej (3.1, 3.2, 3.3 oraz 3.4)


Etap /czynności Ostateczny Odbiorca (benefiejent) Instytucja Zarządzająca Komitet Sterujący Instytucja Płatnicza UKS Inne podmioty kontrolne (np. Najwyższa Izba Kontroli) Komisja Europejska
I 3 4 5 6 7 8
Wniosek o dofinansowanie składa przyjmuje (sekretariat Grupy Roboczej PT)
Ocena formalna dokonuje (sekretariat Grupy Roboczej PT)
Ocena techniczno-ekonomiczna i merytoryczna dokonuje (Grupa Robocza PT)
Rekomendowanie projektów do wsparcia dokonuje
Decyzja o przyznaniu wsparcia wydaje
Podpisanie umowy o dofinansowanie podpisuje podpisuje
Wniosek (w ramach jednego projektu) o płatność (o refundację wydatków kwalifikowanych) składa przyjmuje
Weryfikacja I (weryfikacja formalna, rachunkowa i merytoryczna) dokonuje
Zbiorcze (w ramach całego SPO-WKP) wnioskowanie o płatność przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Płatniczej wnioskuje przyjmuje
Weryfikacja II (weryfikacja formalna i rachunkowa) dokonuje
Zbiorcze (dla wszystkich programów) wnioskowanie o płatność przez Instytucję Płatniczą do Komisji Europejskiej wnioskuje przyjmuje


Etap/czynności Uczestnicy
Ostateczny Odbiorca (beneficjent) Instytucja Zarządzająca Komitet

Sterujący 18)

Instytucja Płatnicza UKS Inne podmioty kontrolne (np. Najwyższa Izba Kontroli) Komisja Europejska
1 3 4 5 6 7 8

Kontrola „pogłębiona” -kontrole wyrywkowe (co najmniej 5 % wydatków kwalifikowanych w ramach programu)

podlega kontroli podlega kontroli podlega kontroli dokonuje kontroli
Wizytacje kontrolne na miejscu realizacji projektu podlega kontroli dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli ewentualnie dokonuje kontroli
Kontrola i audyt zewnętrzny systemu (tj. uczestników procesu wdrażania) podlega audytowi zewnętrznemu na żądanie Instytucji Zarządzającej podlega audytowi zewnętrznemu przeprowadzanemu przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej wMF; podlega kontroli systemu przez UKS, podlega audytowi wykonywanemu przez Komisje Europejską podlega audytowi zewnętrznemu przeprowadzanemu przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w MF; podlega kontroli systemu przez UKS, podlega audytowi wykonywanemu przez Komisję Europejską dokonuje kontroli systemów we wszystkich podmiotach zaangażowanych we wdrażanie SPO-WKP
Audyt wewnętrzny (we wszystkich instytucjach zaangażowanych we wdrażanie SPO-WKP) realizowany przez wewnętrzne komórki audytu podlega audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez wewnętrzną komórkę audytu podlega audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez wewnętrzną komórkę audytu podlega audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez wewnętrzną komórkę audytu
Przekazanie środków Komisji Europejskiej na rachunek Instytucji Płatniczej otrzymuje środki przekazuje środki
Przekazanie środków z rachunku Instytucji Płatniczej na rachunek Instytucji Zarządzającej otrzymuje środki przekazuje środki
Wypłata refundacji wydatków kwalifikowanych dla Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) z rachunku Instytucji Zarządzającej na rachunki Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) otrzymuje środki (w PLN) dokonuje przelewów na rachunek Ostatecznego Odbiorcy (beneiicjenta) (w PLN)

24) w załączniku 11 „ZGODNOŚĆ DZIAŁAŃ SPO-WKP Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ'

a) część tabeli w brzmieniu:


Numer działania SPO-WKP Nazwa programu pomocowego Numer pomocy Odniesienie Czas trwania
1.2.3 Pomoc na tworzenie funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital N/59/2005-Polska

Decyzja KE z dnia 19 czerwca 2006 r. nr K(2006)2876

30.06.2008
1.4 Program pomocowy na prace B+R prowadzone przez przedsiębiorców PL/3 5/2004 Pomoc istniejąca Pismo KE z 21.12.2004, znak: C (2004)

5542/3

31.12.2006
2.1 Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 10, 13.01.2001).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. L 10, 13.01.2001)

Brak 31.12.2006
2.2.1 Wsparcie w zakresie inwestycji udzielanym małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Polski oraz prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski i dokonujący nowych inwestycji. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 70/2001

brak””

30.06.2008

otrzymuje brzmienie:


Numer działania SPO-WKP Nazwa programu pomocowego Numer pomocy Odniesienie Czas trwania
1.2.3

Wspieranie tworzenia funduszy kapitału zalążkowego (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego (Dz. U. Nr 141, poz. 1000))

N/599/2005

Decyzja zatwierdzająca KE z dnia 19 czerwca 2006 r. nrK(2006)2876

31.12.2007
1.4

Wsparcie dla badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych (rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359))

N/528/2005 Pomoc istniejąca

Decyzja zatwierdzająca KE z dnia 9 czerwca 2006 r., nr K (2006)2340

31.12.2013
2.1 Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej XS 134/04

Rozporządzenie 70/2001 zmienione rozporządzeniem

364/2004

Rozporządzenie 69/2001

30.06.2008
2.2.1 Wsparcie w zakresie inwestycji udzielanym małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Polski oraz prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski i dokonującym nowych inwestycji. Rozporządzenie 70/2001 zmienione rozporządzeniem 364/2004 brak 20) 30.06.2008

b) część tabeli w brzmieniu:


Numer działania SPO-WKP Nazwa programu pomocowego Numer pomocy Odniesienie Czas trwania
2.3 Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 10, 13.01.2001)

Brak 31.12.2006

otrzymuje brzmienie:


Numer działania SPO-WKP Nazwa programu pomocowego Numer pomocy Odniesienie Czas trwania
2.3 Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP) XS 133/04

Rozporządzenie 70/2001 zmienione rozporządzeniem 364/2004

Brak 30.06.2008

c) po tabeli „Zgodność działań SPO-WKP z zasadami pomocy publicznej” dodaje się zapis w brzmieniu:

„Uwaga: Okres udzielania wsparcia w ramach poszczególnych programów pomocowych może zostać przedłużony. W takim przypadku muszą zostać zachowane właściwe regulacje Unii Europejskiej dotyczące pomocy publicznej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem postanowień odnoszących się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 44, Nr 74, poz. 517 i Nr 184, poz. 1364.

2) Uzupełnienie SPO-WKP zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu 1260/1999 oraz zgodnie z metodologicznymi dokumentami roboczymi Komisji Europejskiej. W prace nad Uzupełnieniem SPO-WKP byli zaangażowani wszyscy Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) i Instytucje Pośredniczące wyznaczone dla SPO-WKP oraz wybrane departamenty byłego MGiP.

3) Wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie projektów inwestycyjnych w oparciu o ustawę o finansowym wspieraniu inwestycji udzielane były w 2004 r. i 2005 r.

4) 60 % środków z EFRR oraz krajowych środków budżetowych planuje się przyznać do sektora MSP.

5) W przypadku poddziałania 1.1.1, gdzie Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem) jest PARP, rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) pełni minister właściwy do spraw gospodarki.

6) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

7) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

8) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 200, poz. 2050).

9) Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.

10) Ostatecznymi Odbiorcami (beneficjentami) w ramach pomocy technicznej są tylko te komórki organizacyjne w ramach danej instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę SPO-WKP.

11) W dokumentach towarzyszących Uzupełnieniu SPO-WKP używane jest pojęcie „Wnioskodawcy”.

12)   Europejski Fundusz Społeczny (z ang. European Social Fund — ESF).

13)  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (z ang. European Agriculture Guidance and Guarantee Fund — EAGGE). U) Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (z ang. Financial Instrument for Fisheries Guidance — FIFG).

15) W podmiotach, które otrzymały wsparcie.

16) Zgodnie z zarządzeniem nr 31 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 listopada 2006 r. uchylającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, Komitet Sterujący został zniesiony.

17) Zgodnie z zarządzeniem nr 31 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 listopada 2006 r. uchylającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, Komitet Sterujący został zniesiony.

18) Zgodnie z zarządzeniem nr 31 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 listopada 2006 r. uchylającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, Komitet Sterujący został zniesiony.

Zostanie wypełnione po zatwierdzeniu programu pomocowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

20) Zostanie wypełnione po zaopiniowaniu programu pomocowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.