ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 2)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. poz. 438) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a)   w ust. 1:

— w pkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych;”,

— kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) na innowacyjne przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu pożyczkowego w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji określonej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.”,

b)   ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pomoc finansowa jest udzielana na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową w formie:

1)   bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”;

2)   pożyczki;

3)   finansowania kosztów usług świadczonych przez wykonawców bezpłatnie.”,

c)   w ust. 7:

—  zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przez wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą finansową rozumie się:”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki określone w rozporządzeniu, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem lub innowacyjnym przedsięwzięciem niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług z wyjątkiem, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podmiotom, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług;”,

d)   ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą finansową poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.”,

e)   w ust. 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18–20 w brzmieniu:

„18) aniele biznesu — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która:

a)   inwestuje z własnych środków bezpośrednio w przedsiębiorcę niebędącego spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm. 4) ) w celu zapewnienia temu przedsiębiorcy kapitału na uruchomienie lub na rozszerzenie działalności, o których mowa w art. 28 rozporządzenia Komisji, i udziela doradztwa w zamian za udział w kapitale własnym przedsiębiorcy oraz

b)   nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 6b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz

c)   spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

—  od co najmniej 6 miesięcy do dnia podpisania umowy inwestycyjnej z mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą jest członkiem jednej z sieci inwestorów prywatnych

— w ciągu dwóch lat poprzedzających dzień podpisania umowy inwestycyjnej z mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą dokonała więcej niż jednej inwestycji w kwocie nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych w przedsiębiorcę niebędącego spółką publiczną, o której mowa w lit. a, w celu zapewnienia mu kapitału na uruchomienie lub na rozszerzenie działalności i udzielała doradztwa w zamian za udział w kapitale własnym tego przedsiębiorcy,

— posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe polegające na dokonywaniu inwestycji kapitałowych w przedsiębiorców niebędących spółkami publicznymi w rozumieniu lit. a,

— posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem posiadającym roczny obrót w wysokości co najmniej 5 milionów złotych;

19)  funduszu kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital — należy przez to rozumieć osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której podstawowym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa niebędące spółkami publicznymi, w rozumieniu pkt 18 lit. a, znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, wykazujące duży potencjał wzrostu i rozwoju i której członkowie organów zarządzających lub wspólnicy nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 6b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

20)  wykonawcy — należy przez to rozumieć podmiot wybrany przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, w ramach realizowanego przez Agencję projektu systemowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 5) ).”;

2)   tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Przepisy wspólne dla wszystkich działań, na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 oraz na innowacyjne przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu pożyczkowego w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji określonej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”;

3)   po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Pomoc finansowa w formie pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcia realizowane przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców ze środków funduszu pożyczkowego w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji może być udzielana jako:

1)   regionalna pomoc inwestycyjna udzielana zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 13 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji;

2)   pomoc publiczna na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej udzielana zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 33 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji;

3)   pomoc publiczna na badania przemysłowe lub prace rozwojowe udzielana zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 31 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji.”;

4)   w § 6 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wsparcie, o którym mowa w § 2, oraz pożyczka, o której mowa w § 2a, nie mogą być udzielane na realizację projektu lub innowacyjnego przedsięwzięcia w zakresie działalności gospodarczej:”;

5)   w § 7:

a)   w ust. 1 po pkt 11 dodaje się przecinek i pkt 12 w brzmieniu:

„12) mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych”,

b)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pomoc finansowa w formie pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcia realizowane przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców ze środków funduszu pożyczkowego w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji w zakresie wydatków, o których mowa w § 13b ust. 5, udzielana jest jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.”;

6)   § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Pomoc publiczna podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy dla danego przeznaczenia pomocy.”;

7)   w § 9 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) ma osobowość prawną;

7) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

8)   po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcia ze środków funduszu pożyczkowego w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§ 13a. 1. Agencja ze środków funduszu pożyczkowego może udzielić mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy będącemu spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia z przeznaczeniem na:

1) uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;

2) wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi.

2. Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o jej udzielenie wraz z dokumentami określonymi w regulaminie funduszu pożyczkowego, przed dniem rozpoczęcia realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia.

3. Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, który spełni łącznie następujące warunki:

1)   przedstawi umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;

2)   złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital;

3)   przedstawi biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;

4)   w przypadku realizacji inwestycji:

a)    zobowiąże się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji,

b)    zapewni wkład własny w finansowanie inwestycji w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.

4. Na uzasadniony wniosek mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy Agencja może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji w obrębie tego samego województwa.

5. Kwota pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia stanowi co najwyżej dwukrotność kwoty inwestowanej w mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital.

6. Wypłata pożyczki może nastąpić po dokonaniu inwestycji kapitałowej w mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital.

7. W przypadku gdy inwestycja kapitałowa w mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę dokonywana jest przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital w transzach, pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia również jest wypłacana w transzach w wysokości proporcjonalnej do transz wnoszonych przez inwestora kapitałowego.

8. Minimalna kwota pożyczki wynosi 200 000 złotych, a maksymalna kwota pożyczki wynosi 2 miliony złotych.

9. Pożyczka jest udzielana na okres, w którym zgodnie z biznesplanem mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca osiągnie przychody pozwalające na spłatę kapitału pożyczki, przy czym w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 pożyczka jest udzielana na nie dłużej niż 8 lat, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pożyczka jest udzielana na nie dłużej niż 6 lat.

10. Przy spłacie pożyczki udzielanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się następujące okresy karencji w zakresie spłaty:

1)   kapitału i odsetek — od dnia udzielenia pożyczki do określonego w biznesplanie dnia rozpoczęcia sprzedaży produktów lub usług, jednak nie dłużej niż przez 2 lata od dnia udzielenia pożyczki;

2)   kapitału — od dnia rozpoczęcia sprzedaży produktów lub usług do określonego w biznesplanie dnia osiągnięcia przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę przychodów pozwalających na obsługę zobowiązań z tytułu pożyczki, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia rozpoczęcia sprzedaży.

11. Przy spłacie pożyczki udzielanej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się okres karencji w zakresie spłaty kapitału od dnia udzielenia pożyczki do określonego w biznesplanie dnia osiągnięcia przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę przychodów pozwalających na obsługę zobowiązań z tytułu pożyczki, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia udzielenia pożyczki.

12. Środki na spłatę pożyczki nie mogą pochodzić ze środków objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis.

13. Preferencyjne oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 6,5% w stosunku rocznym.

14. Pożyczka jest wypłacana mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy po ustanowieniu i wniesieniu:

1)   zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań przez tego przedsiębiorcę wynikających z umowy pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz

2)   zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków pożyczki przez złożenie oświadczenia przez przedsiębiorcę w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez spółkę.

15. Anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital nie może do dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami dokonać zbycia, zastawu, konwersji udziałów lub akcji bez zgody Agencji, przy czym Agencja wyrazi zgodę na zbycie udziałów lub akcji, jeśli nabywca tych udziałów lub akcji spełnia warunki, o których mowa w § 1 ust. 9 pkt 18 lub 19.

§ 13b. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o jej udzielenie.

2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką w zakresie inwestycji zalicza się wydatki na:

1)   pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych z wyłączeniem nabycia nieruchomości;

2)   pokrycie ceny nabycia robót i materiałów budowlanych;

3)   pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a)    będą wykorzystywane wyłącznie do celów innowacyjnego przedsięwzięcia objętego pożyczką w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pożyczkę,

b)    będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c)    będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40) ani odwrotnie,

d)    będą stanowić aktywa mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, który otrzymał pożyczkę, i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

4)   raty spłat wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez korzystającego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

5)   pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na co najmniej 3 lata od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji.

3. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych zalicza się wydatki na:

1)   wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz osób zarządzających badaniami lub pracami w zakresie, w jakim są one zatrudnione w ramach realizacji tych badań lub prac;

2)   pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych, przy czym jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych przez ich całkowity okres użytkowania, do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji tych badań lub prac, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3)   pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych;

4)   nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:

a)    będą wykorzystywane wyłącznie do celów innowacyjnego przedsięwzięcia objętego pożyczką w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

b)    będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c)    będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych;

5)   zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją badań przemysłowych lub prac rozwojowych;

6)   pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych;

7)   pokrycie kosztów ogólnych ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, o których mowa w pkt 1–6.

4. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką na uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej powstałych w wyniku badań przemysłowych i prac rozwojowych zalicza się wydatki poprzedzające przyznanie prawa przez pierwszą instytucję prawodawczą i ponoszone na:

1)   opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, w tym opłaty za przekazanie, opłaty za dokumenty pierwszeństwa, opłaty za odnowienie wniosku, opłaty związane z uzyskaniem prawa ochronnego, opłaty za utrzymanie zgłoszenia w mocy, opłaty za dokonanie walidacji, opłaty ponoszone w przypadku wniesienia sprzeciwu, wniosku o unieważnienie lub zarzutów i wywołanego nim postępowania oraz opłaty od wszelkich innych czynności dokonywanych w trakcie postępowania prowadzonego przez krajowy, regionalny, unijny lub międzynarodowy organ udzielający ochrony;

2)   pokrycie kosztów obsługi zawodowego pełnomocnika, który jest uprawniony do występowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej, obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej, w tym także w przypadku postępowania wywołanego wniesieniem sprzeciwu, wniosku o unieważnienie lub zarzutów;

3)   pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;

4)   pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji.

5. Do innych wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką zalicza się wydatki:

1)   operacyjne związane z tworzeniem lub rozwojem sieci sprzedaży;

2)   na działania reklamowe i marketingowe;

3)   na nabycie surowców i materiałów do produkcji;

4)   na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie pożyczki;

5)   na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi innowacyjnego przedsięwzięcia.

6. W przypadku zakupu używanych środków trwałych, o których mowa w ust. 2:

1)   cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych środków trwałych;

2)   sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę środków trwałych oraz miejsce i datę ich zakupu;

3)   w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

7. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, o których mowa w ust. 2, nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

8. Wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia pożyczką, o których mowa w ust. 3, przedsiębiorca przypisuje do badań przemysłowych albo prac rozwojowych.

§ 13c. 1. Wartość pomocy publicznej lub pomocy de minimis udzielanej w formie pożyczki stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowanego przez Agencję i jest obliczana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy okresy karencji w zakresie spłaty kapitału i odsetek różnią się od siebie, wartość pomocy publicznej lub pomocy de minimis udzielanej w formie pożyczki spłacanej w systemie równej raty kapitałowej oblicza się według następującego wzoru:

gdzie:

S   — oznacza kwotę pożyczki,

N  — oznacza liczbę okresów karencji i płatności,

r   — oznacza stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rd  — oznacza stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rp   — oznacza preferencyjną stopę procentową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

Tk  — oznacza liczbę okresów karencji kapitału,

TO   — oznacza liczbę okresów karencji odsetek,

i   — oznacza kolejny okres płatności.

Dla r, rd i rp należy przyjąć wartość oprocentowania rocznego podzielonego przez liczbę okresów płatności w roku, przy czym karencja nie zmienia ilości okresów.

3. Rynkowa wartość odsetek, o której mowa w ust. 1, jest wyliczana na podstawie stóp referencyjnych według metody ustalonej przez Komisję Europejską.

§ 13d. 1. Maksymalna intensywność pomocy publicznej na pokrycie wydatków kwalifikowanychjest liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do tych wydatków.

2. Intensywność pomocy publicznej w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 13b ust. 2, nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402). Intensywność pomocy publicznej udzielanej mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych.

3. Intensywność pomocy publicznej w części dotyczącej wydatków, o których mowa w § 13b ust. 3, nie może przekroczyć w przypadku:

1)   badań przemysłowych — 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką;

2)   prac rozwojowych — 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.

4. Intensywność pomocy publicznej w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych zwiększa się o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, o których mowa w § 13b ust. 3, jeżeli spełniony zostanie co najmniej jeden z następujących warunków:

1)   realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje efektywną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami, z wyłączeniem podwykonawstwa, oraz są spełnione następujące warunki:

a)    żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką wspólnie realizowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

b)    realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą lub jest realizowana co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2)   realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje efektywną współpracę między przedsiębiorcą i organizacją badawczą, z wyłączeniem podwykonawstwa, oraz są spełnione następujące warunki:

a)    organizacja badawcza ponosi co najmniej 10% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych

b)    organizacja badawcza ma prawo publikowania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez tę organizację badań;

3)   wyniki badań przemysłowych są szeroko rozpowszechniane:

a)    na konferencjach naukowych i technicznych lub

b)    przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub

c)    za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, intensywność pomocy publicznej zwiększa się wyłącznie w stosunku do badań przemysłowych.

6. Intensywność pomocy publicznej na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć:

1)   70% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, o których mowa w § 13bust. 4, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;

2)   45% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, o których mowa w § 13bust. 4, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych.”;

9)   w § 15 w ust. 2 w pkt 5 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:”;

10)  w § 20 w ust. 2 w pkt 5 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:”;

11)  w § 23 w ust. 2 w pkt 5 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:”;

12)  w § 27 w ust. 4 w pkt 2 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:”;

13)  w § 29:

a) w ust. 3 w pkt 5 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Łączna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego w zakresie inwestycji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 4, 6 i 8, może wynosić do 40% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji, jednak nie więcej niż 3 miliony złotych.”;

14)  w § 32 w ust. 4 w pkt 4 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:”;

15)  w § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone:

1)   mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

a)    w okresie trzech ostatnich lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał średni udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%, oraz w żadnym z tych trzech lat obrotowych udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekroczył 60%,

b)    ma plan rozwoju eksportu sporządzony w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia albo

2)   mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję, przy czym plan ten może być zaktualizowany w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.”;

16)  w § 45 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;

8) organizację misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.”;

17)  w § 46:

a) w ust 2:

— po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) w zakresie, o którym mowa w § 45 pkt 7, na:

a)   wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,

b)   zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,

c)   zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji,

d)   podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w odniesieniu do podróży krajowej;

e)   wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych,

f)   zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,

g)   zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;

6b) w zakresie, o którym mowa w § 45 pkt 8, dla trzech osób reprezentujących jednego przedsiębiorcę zagranicznego na:

a)   opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem,

b)   zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji,

c) przejazdy, noclegi oraz dojazdy środkami komunikacji miejscowej, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu misji, według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w odniesieniu do podróży krajowej;”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) na działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że przekazywana jest informacja, że projekt realizowany jest z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej, oraz na tłumaczenia niezbędne do realizacji działań, o których mowa w § 45, w wysokości nieprzekraczającej 25% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;”,

b)   w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1–9, nie może przekroczyć 75% tych wydatków;”,

c)   w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1–9, nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt;”;

18) po rozdziale 11 dodaje się rozdział 11a w brzmieniu:

„Rozdział 11a

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług szkoleniowych i doradczych oraz wsparcia na rozwój strategii marketingowej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§ 47a. 1. Pomoc finansowa może być udzielana przez Agencję w formie finansowania kosztów usług szkoleniowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki, świadczonych bezpłatnie przez wykonawców wybranych przez Agencję na rzecz odbiorców usług, o których mowa w ust. 2.

2. Odbiorcą usług, o których mowa w ust. 1, może być mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)   ma siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   prowadzi działalność gospodarczą:

a)    w branży wysokich technologii, to jest: informatyki, teleinformatyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, nanotechnologii, biotechnologii, technologii środowiskowych, w szczególności alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, kogeneracji oraz tworzenia inteligentnych sieci energetycznych a także aeronautyki, technologii kosmicznych inteligentnego budownictwa, produkcji sprzętu medycznego oraz farmaceutyków,

b)    nie krócej niż rok i nie dłużej niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o udział w szkoleniu;

3)   w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udział w szkoleniu, a jeżeli prowadzi krócej działalność — przez cały okres jej prowadzenia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż towarów lub usług na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży — nie mniejszy niż 10%.

3. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą finansową w ramach usług, o których mowa w ust. 1, są wydatki ponoszone bezpośrednio na świadczenie tych usług.

4. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy są wydatki, o których mowa w ust. 3.

5. Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielonej odbiorcy usług, o których mowa w ust. 1, wydaje wykonawca tych usług.

§ 47b. 1. Pomoc finansowa może być udzielana przez Agencję w formie finansowania kosztów usług doradczych, w zakresie przygotowania strategii marketingowej na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki, świadczonych bezpłatnie przez wykonawców wybranych przez Agencję na rzecz mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, którzy skorzystali z usług szkoleniowych, o których mowa w § 47a ust. 1.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może być udzielona pod warunkiem:

1)   złożenia wniosku, zawierającego co najmniej:

a)    opis profilu działalności mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, wraz z opisem produktów lub usług, które zamierza oferować na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki,

b)    cel projektu, w tym zakres planowanej współpracy z przedsiębiorcami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki;

2)   uzyskania pozytywnej oceny wniosku, o którym mowa w pkt 1, przez panel ekspertów wybranych przez Agencję.

3. Strategia marketingowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1)   opis produktów lub usług oferowanych przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę oraz warunków ich dostosowania do rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki;

2)   analizę rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki pod kątem zbytu, konkurencji i potencjalnych odbiorców produktów lub usług, o których mowa w pkt 1;

3)   opis planowanej strategii w zakresie nawiązania współpracy z przedsiębiorcami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki;

4)   harmonogram jej realizacji.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą finansową w ramach usług, o których mowa w ust. 1, są wydatki ponoszone bezpośrednio na świadczenie tych usług.

5. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy są wydatki, o których mowa w ust. 4.

6. Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielonej odbiorcy usług, o których mowa w ust. 1, wydaje wykonawca tych usług.

§ 47c. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który skorzystał z usług, o których mowa w § 47b, wsparcia na rozwój strategii marketingowej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki:

1)   opracowanej w wyniku usługi doradczej, o której mowa w § 47b ust. 1;

2)   pozytywnie ocenionej przez panel ekspertów wybranych przez Agencję.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem, o którym mowa w ust. 1, są wydatki na:

1)   zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich z zakresu marketingu, prawa, księgowości, finansów, przygotowania oferty dla potencjalnych inwestorów, poszukiwania partnerów gospodarczych, świadczonych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;

2)   udział w sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z potencjalnymi partnerami gospodarczymi organizowanych przez instytucje otoczenia biznesu działające na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki zaakceptowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie.

3. Przez usługi mentorskie rozumie się usługi polegające na wsparciu przedsiębiorcy przez wykwalifikowanych mentorów, posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i znajomości rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki, w szczególności branży wysokich technologii.

4. Maksymalna kwota wsparcia, o którym mowa w ust. 1, wynosi 55 tysięcy złotych.

5. Intensywność wsparcia, o którym mowa w ust. 1, może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.”;

19)  tytuł rozdziału 12 otrzymuje brzmienie:

„Tryb udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”;

20)  § 50 otrzymuje brzmienie:

„§ 50. Pomoc finansowa może być udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r., z zastrzeżeniem wsparcia określonego w § 2 pkt 1 i 2 oraz pomocy finansowej w formie pożyczki, określonej w § 2a, które mogą być udzielane do dnia 31 grudnia 2013 r.”.

§ 2. 1. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być, na wniosek przedsiębiorcy złożony najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową, zmienione w zakresie dotyczącym intensywności wsparcia, o której mowa w § 46 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem oraz kwoty pomocy de minimis, o której mowa w § 46 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

4. Agencja rozpatruje wnioski przedsiębiorców, o których mowa w ust. 3, według kolejności ich wpływu do Agencji, w ramach dostępnej alokacji na realizację działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 w związku z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

2)    Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1129, z 2012 r. poz. 836 i 1385 oraz z 2013 r. poz. 433.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241,z2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237.