ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 88, poz. 581) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nagrodę roczną dyrektorowi podmiotu przyznaje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, do której zakresu działania należy nadzór nad tym podmiotem.”;

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy wniosek.”.

§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przyznawania nagrody rocznej, począwszy od nagrody za rok 2011, z tym że wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok 2011 może zostać złożony do dnia 30 września 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 96, poz. 620 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 1707.