ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051, z późn. zm. 3) ) w załączniku „Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004—2006” w ROZDZIALE IV „OPIS PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ” wprowadza się następujące zmiany:

1) w Priorytecie 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”:

a) w DZIAŁANIU 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”:

— w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.1”, część „Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)” otrzymuje brzmienie:


„Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)

Samorząd województwa —Wojewódzki Urząd Pracy lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa 4)


— część „ BENEFICJENT KOŃCOWY (INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA) ” otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa — Wojewódzki Urząd Pracy lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa”.

b) w DZIAŁANIU 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”:

— w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.2”, część „Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)” otrzymuje brzmienie:


„Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)

Samorząd województwa — Urząd Marszałkowski 5) lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa”


— część „ BENEFICJENT KOŃCOWY (INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA) ” otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa — Urząd Marszałkowski lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa”.

c) w DZIAŁANIU 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”:

— w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.3”, część „Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)” otrzymuje brzmienie:


„Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)

Samorząd województwa —Wojewódzki Urząd Pracy lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa”


— część BENEFICJENT KOŃCOWY (INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA) otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa — Wojewódzki Urząd Pracy lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa”.

d) w DZIAŁANIU 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”:

— w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.4”, część „Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)” otrzymuje brzmienie:


„Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)

Samorząd województwa —Wojewódzki Urząd Pracy lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa”


— część BENEFICJENT KOŃCOWY (INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA) otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa — Wojewódzki Urząd Pracy lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa”.

e) w DZIAŁANIU 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”:

w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.5”, część „Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)” otrzymuje brzmienie:


„Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)

Samorząd województwa — Urząd Marszałkowski lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa”


— część BENEFICJENT KOŃCOWY (INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA) otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa — Urząd Marszałkowski lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa”.

f) w DZIAŁANIU 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”:

w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 2.6”, część „Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)” otrzymuje brzmienie:


„Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)

Samorząd województwa — Urząd Marszałkowski lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa”


— część BENEFICJENT KOŃCOWY (INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA) otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa — Urząd Marszałkowski lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa”;

2) w Priorytecie 3 „Rozwój lokalny” w DZIAŁANIU 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”:

a) w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4”, część „Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)” otrzymuje brzmienie:


„Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca)

Samorząd województwa — Urząd Marszałkowski lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa właściwa ze względu na miejsce realizacji projektu przez mikroprzedsiębiorstwo”


b) część BENEFICJENT KOŃCOWY (INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA) otrzymuje brzmienie:

„Samorząd województwa — Urząd Marszałkowski lub inna jednostka organizacyjna samorządu województwa właściwa ze względu na miejsce realizacji projektu przez mikroprzedsiębiorstwo”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2402, z 2005 r. Nr 87, poz. 745 i Nr 198, poz. 1644, z 2006 r. Nr 58, poz. 404, Nr 165, poz. 1176 i Nr 209, poz. 1549 oraz z 2007 r. Nr 102, poz. 706.

4)  Zmiany w zakresie Instytucji Wdrażających Program mogą być wprowadzone za zgodą Instytucji Zarządzającej ZPORR zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370).

5)  Samorząd województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w szczególności w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 i Nr 220, poz. 1420).