ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

Na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) umowa o dofinansowanie — umowę, o której mowa w art. 30 ustawy;

5) umowa dotacji — umowę, o której mowa w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, albo kontrakt wojewódzki, o którym mowa w art. 5 pkt 5 ustawy, lub inną umowę albo porozumienie, na podstawie której samorząd województwa, działający jako instytucja zarządzająca lub jako instytucja pośrednicząca, otrzymuje środki dotacji rozwojowej;”,

b) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 — rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25—78, z późn. zm.).”;

2) w § 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dotacja rozwojowa dla samorządów województw, działających jako instytucja zarządzająca lub jako instytucja pośrednicząca, udzielana jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, na podstawie art. 205 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.”.

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku instrumentów inżynierii finansowej, w tym funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy pożyczkowych oraz funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich, o których mowa w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, wykorzystanie dotacji, o którym mowa w art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, następuje z chwilą przekazania dotacji na utworzenie, lub wniesienie wkładu, lub przekazanie środków w zarząd takim funduszom lub funduszom powierniczym.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Kwota przyznanego dofinansowania uwzględnia część wydatków kwalifikowalnych, która podlega refundacji ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dofinansowanie dokonywane jest poprzez:

1) refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez beneficjenta;

2) przekazanie beneficjentowi całości dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach;

3) przekazanie beneficjentowi części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach, przy czym pozostała kwota dofinansowania stanowi refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez beneficjenta;

4) przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy pożyczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz funduszy powierniczych, o których mowa w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.”;

5) uchyla się § 9;

6) w § 10:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie nie przekracza 4 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3. W przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie przekracza 4 000 000 zł, a także jeżeli nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, o którym mowa w ust. 2, zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505);

6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;

9) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta;

10) przewłaszczeniu rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie;

11) hipotece;

12) poręczeniu według prawa cywilnego.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku podpisania przez jednego beneficjenta z daną instytucją kilku umów o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych równolegle, jeżeli łączna wartość udzielonego dofinansowania wynikająca z tych umów:

1) nie przekracza 4 000 000 zł — zabezpieczenie każdej z tych umów ustanawiane jest w formie określonej w ust. 2;

2) przekracza 4 000 000 zł — zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 3, oraz każdej kolejnej umowy przy spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3, ustanawiane jest na zasadach określonych w ust. 3.

3b. W przypadku rozliczenia przez beneficjenta całości dofinansowania przyznanego w formie zaliczki w ramach projektu, w którym zabezpieczenie ustanowione było w formie, o której mowa w ust. 3, może ono ulec zmianie na wniosek beneficjenta i przyjąć formę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.”,

c) uchyla się ust. 4;

7) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zaliczkę wypłaca się na wniosek wykonawcy, po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy wartość zaliczki wypłacanej wykonawcy nie przekracza 5 000 zł.”.

§ 2. 1. Do umów o dofinansowanie zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów o dofinansowanie, które będą zawarte w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwa instytucja może, na wniosek beneficjenta, odpowiednio dokonać zmiany w zawartych umowach lub zawrzeć umowę, z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.