ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 235, poz. 2350, z późn. zm. 2) ) w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 2 „Cele i priorytety SPOT” w podrozdziale 2.3. „Opis priorytetu 3: Pomoc Techniczna dla SPOT” część „Wykres 1. Priorytety, działania, poddziałania i duże projekty SPOT na lata 2004—2006” otrzymuje brzmienie:

„Wykres 1. Priorytety, działania, poddziałania i duże projekty SPOT na lata 2004-2006

2) w rozdziale 3 „Opis działań SPOT”:

a) w podrozdziale 3.1. „Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach”:

— część „Zbiorcza tabela działania otrzymuje brzmienie:

„Zbiorcza tabela działania


Nazwa Programu Operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny Transport
Nazwa priorytetu Zrównoważony gałcziowo rozwój transportu
Nazwa działania Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
Nazwa poddziałań

1. Przebudowa linii kolejowych

2. Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych

3. Budowa linii metra wraz ze stacjami przesiadkowymi

Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 3111)-kolej
Numer działania 1.1
Czas trwania działania w latach 2004-2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw transportu
Beneficjenci

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

3. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

4. PKP S.A.

5. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

6. Samorządy wojewódzkie

7. Przedsiębiorstwa kolejowe przewozów pasażerskich

8. Przedsiębiorstwa i inne instytucje zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego

9. Miasto stołeczne Warszawa

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy

- dotacje inwestycyjne dla współfinansowania wydatków związanych z realizacją zamówień na projektowanie i budowę oraz zamówień na usługi polegające na pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów w oparciu o warunki Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC)

-dotacje na zakupy i modernizację taboru dla kolejowych przewozów pasażerskich oraz zamówień na usługi pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów

- dotacje na pokrycie kosztów przygotowania projektów

Maks. wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów 100%
Wsparcie finansowe publiczne ogółem dla działania 535,0 mln euro (wcenach z 2004 r.)
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej 353,3 mln euro
Wsparcie finansowe publiczne krajowe 181,7 mln euro
Wsparcie finansowe prywatne -
Wkład środków publicznych (%) 100%
Wkład Unii Europejskiej w środkach publicznych (%) do 75 %
Wkład Unii Europejskiej w całości środków kwalifikowanych {%) do 75 %
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) od 25 %
Wkład krajowy w całości środków kwalifikowanych (%) od 25 %
Wkład prywatny w całości środków kwalifikowanych (%) -

1) Kategorie interwencji funduszy strukturalnych zgodne z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady dla wdrożenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie systemów zarządzania i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 63 z 03.03.2001, str. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 132).

1) Zgodnie z art. 54 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady nr 1083/2006/WE ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia nr 1080/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z dniem 16 stycznia 2007 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999/WE dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 63 z 03.03.2001) utraciło moc obowiązującą. Jednakże rozporządzenie nr 438/2001/WE może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 54 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006/WE.”

— część „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźnik wkładu w postaci wielkości środków przeznaczonych na to działanie na lata 2004—2006 wynosi 353,3 mln euro.”,

— część „Budżet działania” otrzymuje brzmienie:

„Budżet działania

Budżet działania przedstawia poniższa tabela:

mln euro (w cenach z 2004 r.)


Działanie Łącznie Wspólnota Europejska Budżet Państwa Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego Inne publiczne Prywatne
Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach 535,0 353,3 109,3 72,5 —”

— w „Poddziałaniu 1.1.2.: Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych”:

——część „Zbiorcza tabela poddziatania” otrzymuje brzmienie:

„Zbiorcza tabela poddziałania


Nazwa Programu Operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny Transport
Nazwa priorytetu Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu
Nazwa działania Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
Nazwa poddziałania Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 311-kolej
Numer poddzialania 1.1.2.
Czas trwania poddzialania w latach 2004-2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw transportu
Beneficjenci

1. PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

2. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o,o.

3. PKPS.A.

4. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

5. Przedsiębiorstwa kolejowe przewozów pasażerskich

6. Przedsiębiorstwa i inne instytucje zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego

7. Samorządy wojewódzkie

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy -dotacje inwestycyjne dla współfinansowania wydatków związanych z realizacją zamówień na projektowanie i budowę oraz zamówień na usługi polegające na pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów w oparciu o warunki F1D1C

- dotacje na zakupy taboru dla kolejowych przewozów pasażerskich oraz zamówień na usługi pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów

- dotacja na pokrycie kosztów przygotowania projektów

Maks. wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wsparcie finansowe publiczne ogółem dla poddzialania 92,3 mln euro (w cenach z 2004 r.)
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej 65,3 mln euro
Wsparcie finansowe publiczne krajowe 27,0 mln euro
Wsparcie finansowe prywatne Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wkład środków publicznych (%) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wkład Unii Europejskiej w środkach publicznych (%) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wkład Unii Europejskiej w całości środków kwalifikowanych (%) do 75 %
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) od 25 %
Wkład krajowy w całości środków kwalifikowanych (%) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wkład prywatny w całości środków kwalifikowanych (%) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej

——część „Budżet poddziatania” otrzymuje brzmienie:

Budżet poddziałania

Budżet poddziałania przedstawia poniższa tabela:

mln euro (w cenach z 2004 r.)


Poddzialanie Łącznie Wspólnota Europejska Budżet Państwa Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego Inne publiczne Prywatne
Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych 92,3 65,3 22,4 4,6

b) w podrozdziale 3.3. „Działanie 1.3. Rozwój systemów intermodalnych”: — część „Zbiorcza tabela działania” otrzymuje brzmienie:

„Zbiorcza tabela działania


Nazwa Programu Operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny Transport
Nazwa priorytetu Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu
Nazwa działania Rozwój systemów intermodalnych
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 318 — transport intermodalny
Numer działania 1.3.
Czas trwania działania w latach 2004-2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw transportu lub minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
Beneficjenci Przedsiębiorcy wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego*
Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy -dotacje inwestycyjne dla współfinansowania wydatków związanych z realizacją zamówień na projektowanie i budowę oraz zamówień na usługi polegające na pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów w oparciu o warunki FIDIC

- dotacje na pokrycie kosztów przygotowania projektów

Maks. wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wsparcie finansowe publiczne ogółem dla działania 12,4 mln euro (w cenach z 2004 r.)
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej 6,9 mln euro
Wsparcie finansowe publiczne krajowe 5,5 mln euro
Wsparcie finansowe prywatne Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wkład środków publicznych (%) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wkład Unii Europejskiej w środkach publicznych (%) do 75 %
Wkład Unii Europejskiej w całości środków kwalifikowanych (%) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) od 25 %
Wkład krajowy w całości środków kwalifikowanych (%) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wkład prywatny w całości środków kwalifikowanych (%) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej

* Określonym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 25 stycznia 2006 r. nr N 160/2005 — Polska w sprawie programu pomocy dla rozwoju systemów intermodalnych.”,

— części „Wskaźniki monitorowania działania” i „Budżet działania” otrzymują brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźnik wkładu, w postaci wielkości publicznych środków przeznaczonych na to działanie, wynosi 12,4 mln euro (na lata 2004—2006). Wskaźnik produktu oznacza liczbę zrealizowanych dwóch inwestycji. Wskaźnik oddziaływania to wzrost przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach transportowych o 7 %. Wskaźnik rezultatu to zdolność przeładunkowa w terminalach transportu intermodalnego.

Wskaźniki monitorowania stanu wdrożenia działania: produktu, rezultatu i oddziaływania podane są w poniższej tabeli:


Wyszczególnienie Nazwa wskaźnika Wartość w roku bazowym (2004) Zakładana wartość w roku docelowym (2008) Źródło danych, częstotliwość pomiaru
Wskaźnik produktu - liczba zbudowanych i zmodernizowanych terminali transportu intermodalnego (szt.) 2 4 Pomiar po zakończeniu inwestycji — na podstawie sprawozdawczość i beneficjentów
- liczba powstałych centrów logistycznych (szt.) 0 1
Wskaźnik rezultatu - zdolność przeładunkowa w terminalach transportu intermodalnego (TEU) 21 550 111 550
Wskaźnik oddziaływania - wzrost przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach transportowych (%) 100 107 Dane GUS

Budżet działania

Budżet działania przedstawia poniższa tabela:

mln euro (w cenach z 2004 r.)


Działanie Łącznie Wspólnota Europejska Budżet Państwa Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego Inne publiczne Prywatne
Rozwój systemów intermodalnych 12,4 6,9 5,5 - - 7,6

c) w podrozdziale 3.7. „Działanie 3.1. Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT”:

— części „Zbiorcza tabela działania” i „Źródła finansowania działania” otrzymują brzmienie:

„Zbiorcza tabela działania


Nazwa Programu Operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny Transport
Nazwa priorytetu Pomoc techniczna dla SPOT
Nazwa działania Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 41 Pomoc techniczna i działania innowacyjne

411 Przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie, upowszechnianie

412 Ocena

413 Badania

414 Działania innowacyjne

415 Informowanie opinii publicznej

Numer działania 3.1.
Czas trwania działania w latach 2004-2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw transportu lub minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
Beneficjenci

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

- Ministerstwo Infrastruktury oraz inni beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie dla realizacji co najmniej jednego projektu w ramach Priorytetu 1 lub Priorytetu 2 lub wystąpili o dofinansowanie projektu mającego na celu opracowanie dokumentacji dla projektów, które będą realizowane w ramach kategorii interwencji funduszy strukturalnych w zakresie programów operacyjnych wspierających projekty transportowe, w szczególności POIiŚ 2007-2013, w tym:

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

- urzędy morskie,

- zarządy portów,

- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),

- Główny Inspektorat Transportu Drogowego,

- miasta na prawach powiatu, w zależności od charakteru realizowanego projektu,

- Państwowa Straż Pożarna,

- Policja

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Czynności objęte limitem wydatków:

- wsparcie wyodrębnionych pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw transportu lub urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, a także pracowników beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie SPOT oraz zatrudnienie personelu zaangażowanego we wdrażanie SPOT oraz finansowanie ich wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniem społecznym, nagród i innych świadczeń,

-usługi dla Komitetu Monitorującego,

- wsparcie zarządzania, monitoringu i kontroli, także poprzez angażowanie ekspertów,

- koszty opracowania dokumentacji projektowej dla projektów, które będą realizowane w ramach kategorii interwencji funduszy strukturalnych w zakresie programów operacyjnych wspierających projekty transportowe, w szczególności POIiŚ 2007-2013,

- audyt,

- ocena SPOT.

Czynności nieobjęte limitem wydatków:

-zakup sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i multimedialnego oraz niezbędnego oprogramowania dla pracowników urzędów obsługujących ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw transportu i personelu pomocniczego zaangażowanego we wdrażanie SPOT w urzędach obsługujących ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw transportu oraz pracowników beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie SPOT, Zakupiony sprzęt może być również wykorzystywany przez pracowników wdrażających przyszłe kategorie interwencji funduszy strukturalnych w zakresie programów operacyjnych wspierających projekty transportowe, w szczególności POliS 2007—2013, nie może być on jednak wykorzystywany wyłącznie dla przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych,

- szkolenia krajowe i zagraniczne związane tematycznie z problematyką wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z podniesieniem znajomości języka obcego oraz uczestnictwo w studiach podyplomowych i doktoranckich,

- spotkania robocze i oficjalne dotyczące zarządzania i wdrażania SPOT,

- konferencje,

- wymiana doświadczeń,

- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Maks. wysokość pomocy w % kwalifikowanych kosztów 100%
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 10,5 mln euro (w cenach z 2004 r.)
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej 7,8 mln euro
Wsparcie finansowe krajowe 2,6 mln euro
Wkład środków publicznych (%) 100%
Wkład Unii Europejskiej w środkach publicznych (%) do 75 %
Wkład Unii Europejskiej w całości środków kwalifikowanych (%) do 75 %
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) od 25 %
Wkład krajowy w całości środków kwalifikowanych {%) od 25 %

Źródła finansowania działania

Działanie będzie finansowane ze środków EFRR w ramach SPOT (7,8 mln euro) i środków krajowych (2,6 mln euro) pochodzących z budżetu państwa oraz budżetów beneficjentów.”,

— część „Budżet działania” otrzymuje brzmienie:

„Budżet działania

Budżet działania przedstawia poniższa tabela:

mln euro (w cenach z 2004 r.)


Działanie Łącznie Wspólnota Buropejska Budżet Państwa Budżet

Jednostek Samorządu Terytorialnego

Inne publiczne Prywatne
Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT 10,5 7,8 2,6 - - -

d) w podrozdziale 3.8. „Działanie 3.2. Informacja i promocja operacji SPOT”:

— części „Zbiorcza tabela działania” i „Źródła finansowania działania” otrzymują brzmienie:

„Zbiorcza tabela działania


Nazwa Programu Operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny Transport
Nazwa priorytetu Pomoc techniczna dla SPOT
Nazwa działania Informacja i promocja operacji SPOT
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 41 Pomoc techniczna i działania innowacyjne

411 Przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie, upowszechnianie

412 Ocena

413 Badania

414 Działania innowacyjne

415 Informowanie opinii publicznej

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji Gwarancji Rolnej, Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa)

Numer działania 3.2.
Czas trwania działania w latach 2004-2008
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
Instytucja Pośrednicząca Minister właściwy do spraw transportu lub minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
Beneficjenci

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

- Ministerstwo Infrastruktury oraz inni beneficjenci Priorytetu 1 i Priorytetu 2, którzy otrzymali dofinansowanie co najmniej dla jednego projektu, w tym:

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

- Polskie Koleje Polskie Linie Kolejowe S.A.,

- urzędy morskie,

- zarządy portów,

- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),

- Główny Inspektorat Transportu Drogowego,

- miasta na prawach powiatu, w zależności od natury realizowanego projektu,

- Państwowa Straż Pożarna,

- Policja

Instytucja Płatnicza Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Rodzaj pomocy Czynności objęte limitem wydatków:

- ocena Działania 3.2.

Czynności nieobjęte limitem wydatków w ramach SPOT:

- kampania informacyjno-promocyjna,

- serwis internetowy,

- szkolenia dla pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Transportu,

- szkolenia dla pracowników beneficjentów SPOT

Maks. wysokość pomocy w % kwalifikowanych kosztów 100%
Wsparcie finansowe ogółem dla działania 1,5 mln euro (w cenach 2004 r.)
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej 1,2 mln euro
Wsparcie finansowe krajowe 0,4 mln euro
Wkład środków publicznych (%) 100%
Wkład Unii Europejskiej w środkach publicznych (%) do 75 %
Wkład Unii Europejskiej w całości środków kwalifikowanych (%) do 75 %
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) od 25 %
Wkład krajowy w całości środków kwalifikowanych (%) od 25 %

Źródła finansowania działania

Działanie będzie finansowane ze środków EFRR w ramach SPOT (1,2 mln euro) i środków krajowych (0,4 mln euro) pochodzących z budżetu państwa oraz budżetów beneficjentów.”.

— część „Budżet działania” otrzymuje brzmienie:

„Budżet działania

Budżet działania przedstawia poniższa tabela:

min euro (w cenach 2004 r.)


Działanie Łącznie Wspólnota Europejska Budżet Państwa Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego Inne publiczne Prywatne
Informacja i promocja SPOT 1,5 1,2 0,4 - - -

3) w rozdziale 5 „Plan finansowy SPOT” części „Tabela 7. Szacunkowa tabela finansowa dla SPO Transport w euro w cenach 2004 r. wg priorytetów i działań na lata 2004—2006” oraz „Tabela 8. Indykatywna tabela finansowa dla SPOT w euro w cenach 2004 r. wg priorytetów i działań (zobowiązania dla lat 2004, 2005, 2006)” otrzymują brzmienie:

Tabela 7. Szacunkowa tabela finansowa dla SPO Transport w euro w cenach 2004 r. wg priorytetów i działań w latach 2004—2006


Priorytety / działania programu operacyjnego Kalegoria interwencji Koszty ogółem Publiczne Prywatne*
Ogółem Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny**
EHKR LKS IFO
iGR

FISR Ogółem Budżet Państwa Budżety jednostek

samorządu terytorialnego

Inny
Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu 311, 312, 315, 316, 318 701 464 218,00 701 464 218,00 474 100 000,00 227 364 218.00 138 647 734.00 88 716 484,00 7 573 731.00
Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach 311 535 002 876.80 535 002 876,80 353 260 943,85 181 735 932,95 109 269 448,95 72 466 484,00 0,00
1.1.1. Przebudowa Linii kolejowych 311 266 676 567,00 266 676 567,00 200 000 000,00 66 676 567,00 66 676 567,00
1.1.2. Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw iiiLcropciacyjnych 311 92 326 309,80 92 326 309,80 65 266 943,85 27 059 365,95 22 436 280,95 4 623 085,00
1.1.3. iiudowa linii metra wraz ze stacjami przesiadkowymi 311 176 000 000,00 176 000 000,00 88 000 000,00 88 000 000.00 20 156 601,00 67 843 399,00
Działanie 1.2. Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich 315, 312, 316, 318 154 033 383,00 154 033 383,00 113 950 000,00 40 083 383,00 23 833 383,00 16 250 000,00
Działanie 1.3. Rozwój systemów intermodalnych 318 12 427 958.20 12 427 958,20 6 883 056,15 5 544 902,05 5 544 902,05 0,00 7 573 731,00
Priorytet 2. Bezpieczniejsza infrrastrutura drogowa 907 446 017,00 907 446 017,00 680 284 465,00 227 161 552,00 121 888 296,00 105 273 256.00 0,00
Działanie 2.1. Budowa i przebudowa dróg krajowyeh 3121,312, 313 452 529 570,00 452 529 570,00 339 284 465,00 113 245 105,00 113 245 105,00 0,00
Działanie 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu 3121 420 343 734,00 420 343 734,00 315 070 478,00 105 273 256,00 105 273 256,00
Działanie 2.3. Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 319 34 572 713,00 34 572 713,00 25 929 522,00 8 643 191,00 8 643 191,00 0,00
Priorytet 3. Pomne techniczna dla SPOT 41 12 000 050,00 12 000 050,00 9 000 000,00 3 000 050,00 3 000 050,00 0,00 0,00
Działanie 3.1. Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT 41 10 461 868,26 10 461 868,26 7 846 386.20 2 615 482.06 2 615 482.06 0,00
Działanie 3.2. Informacja i promocja operacji SPOT 41 1 538 181,74 1 538 181,74 1 153 613,80 384 567.94 384 567,94 0,00
Ogółem SPOT 1 620 910 285,00 1 620 910 285,00 1 163 384 465,00 457 525 820.00 263 536 080,00 193 989 740,00 7 573 731,00
2004 362 542 288,00 362 542 288,00 271 845 246,00 90 697 042.00 74 138 469,00 16 558 573.00 2 780 971,00
2005 517 9.38 233.00 517 9.38 233,00 388 359 659,00 129 578 574.00 105 921 393,00 23 657 1 8 1.00 3 973 164,00
2006 740 429 764.00 740 429 764,00 503 179 560,00 237 250 204.00 83 476 218,00 1 53 773 986.00 819 596,00
Całkowite związane z F.FRR 1620 910 285,00 1 620 910 285,00 1 163 384 465,00 457 525 820.00 263 536 080,00 193 989 740.00 7 573 731,00

* Podane kwoty środków prywatnych nie stanowią elementu planu finansowego, są to szacunkowe wielkości udziału prywatnego w projektach uzyskujących pomoc publiczną.

** Istnieje możliwość uzyskania środków z puli 200 mln euro pożyczek EBI na pokrycie części publicznego wkładu krajowego.

Uwagi:

— Kwoty podane w tabeli nie zawierają podatku VAT, przy czym zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2003, rozporządzenie Komisji (WE) 448/2004 w uzasadnionych przypadkach VAT może być kosztem kwalifikowanym.

— Podane w dokumentach obejmujących krajowy wkład publiczny, w priorytecie 2 oraz w rubryce Ogółem SPOT, udziały w wielkościach współfinansowania krajowego z budżetów: państwa i jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) różnią się od tych udziałów podanych w tych samych kolumnach tabeli finansowej Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, w wersji z grudnia 2003 r. przyjętej w dniu 15 stycznia 2004 r. przez Komisję Europejską. Różnica wynika z przesunięcia w priorytecie 2: „Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa” części środków (51 mln euro) EFRR z działania 2.1. „Budowa i przebudowa dróg krajowych” do działania 2.2. „Usprawnienia przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu”. W wyniku tego przesunięcia nastąpiło również przesunięcie odpowiedniej części środków współfinansowania krajowego 07,3 mln euro) z budżetu państwa do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Tabela 8. Indykatywna tabela finansowa dla SPOT w euro w cenach 2004 r. wg priorytetów i działań (zobowiązania dla lat 2004, 2005 i 2006)


Priorytety / działania programu operacyjnego Kaleguria interwencji Koszty ogółem Publiczne Prywatne*
Ogoleni Wkład wspólnotowy Krajowy wkład publiczny**
EFRR EPS EFOi GR FISR Ogółem Budżet Państwa Budżety jednostek

samorządu terytorialnego

Inny
Priorytet l. Zrównoważony galeziowo rozwój transportu 701 464 218,00 701 464 218,00 474 100 000,00 227 364 218,00 138 647 734,00 88 716 484,00 7 573 731.00
2004 132 794 643,00 132 794 643,00 99 565 761,00 33 228 882,00 29 444 173,00 3 784 709.00 2 780 971.00
2005 189 693 984,00 189 693 984,00 142 240 210.00 47 453 774.00 42 045 361.00 5 408 413.00 3 973 164,00
2006 378 975 591,00 378 975 591,00 232 294 029,00 146 681 562,00 67 1 58 200,00 79 523 362.00 819 596.00
Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach 311 535 002 876,80 535 002 876,80 353 266 943,85 181 735 932.95 109 269 448.95 72 466 484,00 0,00
2004 88 056 731,00 88 056 731,00 66 034 462,00 22 022 269,00 22 022 269,00
2005 127 210082,80 127 210 082,80 95 404 148,85 31 805 933.95 31 805 933,95
2006 319 736 063,00 319 736 063,00 191 828 333,00 127 907 730,00 55 441 246,00 72 466 484.00
Działanie 1.2. Poprawa inlnisluikluiy dostępu do portów morskich 315.312, 316, 318 154 033 383,00 154 033 383,00 113 950 000,00 40 083 383,00 23 833 383,00 1 6 250 000,00
2004 37 353 580,00 37 353 580,00 27 993 377,00 9 360 203,00 5 575 494.00 3 784 709.00
2005 61 107 741,00 61 107 741,00 45 741 498,00 15 366 243,00 9 957 830,00 5 408 413,00
2006 55 572 062,00 55 572 062,00 40 215 125,00 15 356 937,00 8 300 059,00 7 056 878,00
Działanie 1.3. Rozwój systemów intermodalnych 318 12 427 958,20 12 427 958,20 6 883 056.15 5 544 902,05 5 544 902,05 0,00 7 573 731,00
2004 7 384 332,00 7 384 332,00 5 537 922,00 1 846 410,00 1 846 410,00 0,00 2 780 971,00
2005 1 376 160,20 1 376 160,20 1 094 563.15 281 597.05 281 597.05 0,00 3 973 1 64,00
2006 3 667 466,00 3 667 466,00 250 571,00 3 416 895,00 3 416 895,00 0,00 819 596,00
Priorytet 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa 907 446 017,00 907 446 017,00 680 284 465,00 227 161 552,00 121 888 296,00 105 273 256,00
2004 226 943 613,00 226 943 613,00 170 176 477,00 56 767 136,00 43 993 272,00 12 773 864,00
2005 324 238 400,00 324 238 400,00 243 115 079,00 81 123 321,00 62 874 553,00 1 8 248 768,00
2006 356 264 004,00 356 264 004,00 266 992 909,00 89 271095,00 15 020 471,00 74 250 624,00
Działanie 2.1. Budowa i przebudowa dróg krajowych 3121,312, 313 452 529 570,00 452 529 570,00 339 284 465,00 113 245 105,00 113 245 105,00 0,00
2004 132 390 841,00 132 390 841,00 90 489 1 39,00 41 901 702,00 41 901 702,00 0,00
2005 189 153 076,00 189 153 076,00 129 283 452,00 59 869 624,00 59 869 624,00 0,00
2006 130 985 653,00 130 985 653,00 119 511 874,00 1 1 473 779,00 1 1 473 779,00 0,00
Działanie 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi prycz miasta na prawach powiatu 3121 420 343 734,00 420 343 734,00 315 070 478,00 105 273 256,00 0,00 105 273 256,00
2004 86 186 503,00 86 186 503,00 73 412 639,00 12 773 864,00 12 773 864,00
2005 123 065 625,00 123 065 625,00 104 816 857,00 18 248 768,00 1 8 248 768,00
2006 211 091 606,00 211 091 606,00 136 840 982,00 74 250 624,00 74 250 624,00
Działanie 2.3. Wdrażanie i monitoring środków poprawy bczpicczciisrwa ruchu drogowego 319 34 572 713,00 34 572 713,00 25 929 522,00 8 643 191,00 8 643 191,00 0,00
2004 8 366 269,00 8 366 269,00 6 274 699,00 2 091 570,00 2 091 570,00 0,00
2005 12 019 699,00 12 019 699,00 9 014 770,00 3 004 929,00 3 004 929,00 0,00
2006 14 186 745,00 14 186 745,00 10 640 053,00 3 546 692,00 3 546 692,00 0,00
Priorytet 3. Pomoc techniczna dla SPOT 41 12 000 050,00 12 000 050,00 9 000 000,00 3 000 050,00 3 000 050,00 0,00
2004 2 804 032,00 2 804 032,00 2 103 008,00 701 024,00 701 024,00 0,00
2005 4 005 849,00 4 005 849,00 3 004 370,00 1 001 479,00 1 001 479,00 0,00
2006 5 190 169,00 5 190 169,00 3 892 622,00 1 297 547,00 1 297 547,00 0,00
Działanie 3.1. Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT 41 10 461 868,26 10 461 868,26 7 846 386,20 2 615 482.06 2 615 482.06 0,00
2004 2 180 904,00 2 180 904,00 1 635 673,00 545 231,00 545 231,00 0,00
2005 3 115 652,00 3 115 652,00 2 336 732,00 778 920,00 778 920,00 0,00
2006 5 165 312,26 5 165 312,26 3 873 981.20 1 291 331,06 1 291 331.06 0,00
Daiałanie 3.2. Infomiacja i promocja operacji SPOT 41 1 538 181,74 1 538 181,74 1 153 613.80 384 567,94 384 567,94 0,00
2004 623 128,00 623 128,00 467 335,00 155 793,00 155 793,00 0,00
2005 890 197,00 890 197,00 667 633,00 222 559,00 222 559,00 0,00
2006 24 856,74 24 856,74 18 640,80 6 215,94 6 215,94 0,00
Ogółem SPOT 1 620 910 285,00 1 620 910 285,00 1 163 384 465,00 457 525 820,00 263 536 080,00 193 989 740,00 7 573 731,00
2004 362 542 288,00 362 542 288,00 271 845 246,00 90 697 042,00 74 138 469,00 16 558 573,00 2 780 971,00
2005 517 938 233,00 517 938 233,00 388 359 659,00 129 578 574,00 105 921 393,00 23 657 181,00 3 973 164,00
2006 740 429 764,00 740 429 764,00 503 1 79 560,00 237 250 204,00 83 476 218,00 153 773 986,00 819 596,00
Całkowite związane z EFRR 1 620 910 285,00 1 620 910 285,00 1 163 384 465,00 457 525 820,00 263 536 080,00 193 989 740,00 7 573 731,00

* Podane kwoty środków prywatnych nie stanowią elementu planu finansowego, są to szacunkowe wielkości udziału prywatnego w projektach uzyskujących pomoc publiczną.

** Istnieje możliwość uzyskania środków z puli 200 mln euro pożyczek EBI na pokrycie części publicznego wkładu krajowego.

Uwaga: Kwoty podane w tabeli nie zawierają podatku VAT, przy czym zgodnie z rozporządzeniem nr 448/2004/WE w uzasadnionych przypadkach VAT może być kosztem kwalifikowanym.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 800 i Nr 135, poz. 1141, z 2006 r. Nr 109, poz. 753, z 2007 r. Nr 57, poz. 386 oraz z 2008 r. Nr 230, poz. 1544.