ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb potwierdzania posiadanych przez kierowców i konwojentów kwalifikacji niezbędnych przy transporcie zwierząt;

2) wzór zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje, o których mowa w pkt 1;

3) szczegółowy program szkolenia;

4) sposób:

a) powoływania komisji egzaminacyjnych,

b) przeprowadzania egzaminu.

§ 2. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, właściwy dla miejsca zatrudnienia osób ubiegających się o potwierdzenie kwalifikacji niezbędnych przy transporcie zwierząt, wystawia kierowcom i konwojentom zaświadczenie potwierdzające te kwalifikacje.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie kwalifikacji niezbędnych przy transporcie zwierząt składa wniosek o potwierdzenie posiadania tych kwalifikacji do powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1)(uchylony).

2) potwierdzenie na piśmie zdania egzaminu, o którym mowa w § 4, wydane przez komisję egzaminacyjną.

§ 3. Szkolenie dla kierowców i konwojentów jest prowadzone w formie kursu, zgodnie z programem szkolenia, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca szkolenia.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

1) 2 posiadające wykształcenie wyższe na kierunku rolnictwo, zootechnika, biologia lub weterynaria;

2) osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie i 5-letni staż pracy przy konwojowaniu zwierząt.

3. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, o którym mowa w ust. 1, w formie testu pisemnego obejmującego sprawdzenie znajomości zagadnień zawartych w programie szkolenia, o którym mowa w § 3.

4. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które odbyły przewidziane w programie szkolenia zajęcia praktyczne.

§ 5. 1. Z posiedzenia komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół, zawierający wyniki egzaminu, który po podpisaniu przez członków komisji egzaminacyjnej jest przekazywany do powiatowego lekarza weterynarii wskazanego w § 4 ust. 1.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii przechowuje przez okres 3 lat od dnia przeprowadzenia egzaminu.

§ 6. 1. Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście pisemnym, o którym mowa w § 4 ust. 3.

2. Osoby, które nie uzyskały wymaganej ilości poprawnych odpowiedzi z testu pisemnego, mogą powtórnie przystąpić do egzaminu, po złożeniu wniosku do powiatowego lekarz weterynarii, wskazanego w § 4 ust. 1.

3. Powtórny egzamin komisja egzaminacyjna przeprowadza w formie egzaminu ustnego.

4. Komisja egzaminacyjna wydaje na piśmie osobom, które zdały egzamin, potwierdzenie wyniku tego egzaminu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. (poz. 1914)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).