ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62, poz. 572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Próbki przeznaczone do oceny jakości owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy są pobierane w sposób określony w rozporządzeniu 1148/2001/WE z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw w załączniku IV (Dz. Urz. WE L 156 z 13.06.2001) zmienionym rozporządzeniem 408/2003/WE z dnia 5 marca 2003 r. (Dz. Urz. UE L 062 z 06.03.2003).

§ 2. 1. Próbki są badane organoleptycznie oraz fizykochemicznie na obecność:

1) zanieczyszczeń organicznych, za które uważa się ciała obce pochodzenia roślinnego,

2) zanieczyszczeń mineralnych, za które uważa się ciała obce pochodzenia nieorganicznego,

3) wadliwych owoców i warzyw

– w dostarczonej partii.

2. Przy badaniu partii owoców i warzyw na obecność zanieczyszczeń organicznych, mineralnych oraz wadliwości owoców i warzyw stosuje się kryteria określone w rozporządzeniu 217/2002/WE z dnia 5 lutego 2002 r. ustalającym kryteria kwalifikujące surowce w ramach systemu pomocy produkcyjnej w rozporządzeniu 2201/96 (Dz. Urz. WE L 35 z 6.02.2002).

§ 3. Próbki owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy są pobierane i badane przy każdej dostawie owoców i warzyw.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).