ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Do przyznawania płatności uzupełniającej stosuje się odpowiednio przepisy art. 1 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 635/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. uzupełniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do podstawy obliczania zmniejszeń stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do rolników ze względu na dostosowanie płatności w 2013 r. oraz dyscyplinę finansową w roku kalendarzowym 2013 (Dz. Urz. UE L 183 z 02.07.2013, str. 1) oraz art. 9, art. 11, art. 14, art. 21-23, art. 25, art. 28, art. 56-58, art. 60, art. 73, art. 75, art. 78 i art. 80 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.), z tym że do płatności zwierzęcej, płatności niezwiązanej z produkcją, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi nie stosuje się przepisów art. 56-58, art. 60 i art. 75 ust. 1 tego rozporządzenia.”;

2)   § 17b otrzymuje brzmienie:

„§ 17b. W przypadku dokonywania zmniejszeń płatności wynikających z dostosowania, zgodnie z art. 10a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), każda płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, z wyłączeniem płatności uzupełniającej, jest zmniejszana proporcjonalnie do udziału tej płatności w całkowitej kwocie wszystkich płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, które mają być przyznane rolnikowi za dany rok, z wyłączeniem płatności uzupełniającej.”;

3) po § 17b dodaje się § 17c w brzmieniu:

„§ 17c. W przypadku dokonywania zmniejszeń płatności wynikających z dyscypliny finansowej przewidzianej w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, każda płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, z wyłączeniem płatności uzupełniającej, jest zmniejszana proporcjonalnie do udziału tej płatności w całkowitej kwocie wszystkich płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, które mają być przyznane rolnikowi za dany rok, z wyłączeniem płatności uzupełniającej.”.

§ 2. Do przyznawania płatności uzupełniającej w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w brzmieniu z dnia 15 marca 2010 r., stosuje się odpowiednio przepisy art. 9, art. 11, art. 14, art. 21-23, art. 25, art. 28, art. 56-58, art. 60, art. 73, art. 75, art. 78, art. 79 ust. 1 i art. 80 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.), z tym że do płatności uzupełniającej w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w brzmieniu z dnia 15 marca 2010 r.:

1)   do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych,

2)   do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, z późn. zm. 3) ), za 2006 r.,

3)   dla producentów surowca tytoniowego,

4)   w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego

— nie stosuje się przepisów art. 56-58, art. 60 i art. 75 ust. 1 tego rozporządzenia.

§ 3. W przypadku dokonywania zmniejszeń płatności wynikających z zastosowania modulacji zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), każda płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, z wyłączeniem płatności uzupełniającej w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w brzmieniu z dnia 15 marca 2010 r., oraz krajowej uzupełniającej oddzielnej płatności do owoców miękkich, o której mowa w art. 129 ust. 3 tego rozporządzenia, jest zmniejszana proporcjonalnie do udziału tej płatności w całkowitej kwocie wszystkich płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, które mają być przyznane rolnikowi za dany rok, z wyłączeniem płatności uzupełniającej w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w brzmieniu z dnia 15 marca 2010 r., oraz krajowej uzupełniającej oddzielnej płatności do owoców miękkich, o której mowa w art. 129 ust. 3 tego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 39, poz. 217, z 2011 r. Nr 48, poz. 251 oraz z 2012 r. poz. 280 i 1287.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. №42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 361 i Nr 92, poz. 638.