ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 oraz z 2015 r. poz. 1893) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UEL 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. 2) Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, wydaje decyzje administracyjne w sprawie udzielenia zgody na:

1)   wykorzystanie surowego mleka niespełniającego kryteriów ustanowionych w załączniku III w sekcji IX, dotyczących liczby drobnoustrojów lub liczby komórek somatycznych, przy wytwarzaniu serów o okresie dojrzewania wynoszącym co najmniej 60 dni oraz produktów mleczarskich uzyskanych w związku z wytwarzaniem takich serów — w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 8 lit. b;

2)   przyjmowanie zwierząt do rzeźni — w przypadku, o którym mowa w załączniku II w sekcji III w ust. 7;

3)   transport do rzeźni zwierząt, o których mowa w załączniku III w:

a)  sekcji I w rozdziale I w ust. 2,

b)  sekcji II w rozdziale I w ust. 2;

4)   zwolnienie przedsiębiorstwa sektora spożywczego z obowiązku, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 1;

5)   dokonanie, w tych samych pomieszczeniach, lecz w innym czasie, czynności, o których mowa w załączniku III w:

a)  sekcji I w rozdziale II w ust. 2 w lit. b,

b)  sekcji II w rozdziale II w ust. 2 w lit. b;

6)   zwolnienie przedsiębiorstwa sektora spożywczego z obowiązku, o którym mowa w załączniku III w:

a)  sekcji I w rozdziale II w ust. 6,

b)  sekcji II w rozdziale II w ust. 6 w lit. b;

7)   postępowanie, po przeprowadzeniu badania poubojowego, w sposób inny niż określony w załączniku III w:

a)  sekcji I w rozdziale IV w ust. 16 w lit. d,

b)  sekcji II w rozdziale IV w ust. 7 w lit. c;

7a) 3) transport kończyn poniżej stawu nadgarstkowego i skokowego niepoddanych oskórowaniu lub sparzeniu i usunięciu sierści do zakładu zatwierdzonego zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, dokonującego dalszej obróbki w celu przetworzenia w żywność — w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale IV w ust. 18 w lit. c;

8)   transport mięsa bez zachowania temperatury określonej w załączniku III w sekcji I w rozdziale VII w ust. 1 w lit. a — w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale VII w ust. 3;

9)   ubój zwierząt w rzeźni — w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji II w rozdziale IV w ust. 10;

10)  stosowanie przepisów określonych w załączniku III w sekcji I do produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa ptaków bezgrzebieniowych — w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji III w ust. 2;

11)  ubój w gospodarstwie drobiu określonego w załączniku III w sekcji II w rozdziale IV w ust. 1 w lit. b (i) — w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji II w rozdziale VI;

12)  ubój w miejscu pochodzenia zwierząt określonych w załączniku III w sekcji III w ust. 3;

12a) poświadczanie, w drodze oświadczenia, przez przedsiębiorcę sektora spożywczego, o którym mowa w załączniku III w sekcji III w ust. 3, że ubój i wykrwawianie zwierząt wymienionych w załączniku III w sekcji III w ust. 3 zostały przeprowadzone prawidłowo, z podaniem daty i czasu przeprowadzenia tego uboju — w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji III w ust. 3a;

13)  ubój w gospodarstwie zwierząt określonych w załączniku III w sekcji III w ust. 4;

13a) dostarczanie głów zwierząt łownych z gatunku wrażliwego na włośnicę pozyskanych podczas polowania do przedsiębiorstwa lub zakładu zatwierdzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm. 4) ) w celu wytworzenia trofeów myśliwskich — w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji IV w rozdziale II w ust. 4 lit. a;

14)  postępowanie w sposób inny niż określony w załączniku III w sekcji IV w rozdziale III w ust. 5;

15)  odstępstwo od wymogu określonego w załączniku III w sekcji V w rozdziale III w ust. 2 w lit. a;

16)  odstępstwo od wymogów dotyczących dokumentu rejestracyjnego — w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji VII w rozdziale I w ust. 7;

17)  zanurzenie żywych małży w wodzie morskiej w strefie sanitarnej na okres krótszy niż określony w załączniku III w sekcji VII w rozdziale II w części C w ust. 2 w lit. c;

18)  odstępstwo od wymogu przeprowadzania obróbki — w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji VIII w rozdziale III w części D w ust. 3 lit. c;

19)  odstępstwo od wymogów dotyczących transportu mrożonych produktów rybołówstwa — w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji VIII w rozdziale VIII w ust. 2;

20)  używanie mleka surowego pochodzącego od zwierząt określonych w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I w części I w ust. 2 — w przypadku, o którym mowa w ust. 3 tej części;

21)  stosowanie wyższej temperatury dla mleka surowego niż określona w załączniku III w:

a)  sekcji IX w rozdziale I w części IIB w ust. 2 i 3 — w przypadku, o którym mowa w ust. 4 w lit. b tej części,

b)  sekcji IX w rozdziale II w części I w ust. 1 — w przypadku, o którym mowa w ust. 2 w lit. b tej części;

22) dostarczanie przez punkty skupu i garbarnie surowca do produkcji:

a)  żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi — w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji XIV w rozdziale I w ust. 5,

b)  kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi — w przypadku, o którym mowa w załączniku III w sekcji XV w rozdziale I w ust. 5.

§ 2. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UEL 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm. 5) — Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 854/2004”, wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1)   określenia warunków uboju zwierząt — w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale III w ust. 7;

1a) udzielenia zgody na brak stałej obecności urzędowego lekarza weterynarii podczas badania poubojowego — w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji III w rozdziale II w ust. 2 w lit. b, z zastrzeżeniem przepisów załącznika I sekcji III rozdziału II ust. 3, biorąc pod uwagę warunki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającym środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 ido organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającym odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27, z późn. zm. 6) ), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 2074/2005”, w załączniku VIb w ust. 2 w lit. a;

2)   udzielenia zgody na badanie:

a)  przedubojowe świń na terenie gospodarstwa pochodzenia w sposób określony w załączniku I w sekcji IV w rozdziale IV w części A w ust. 1,

b)  (uchylona),

c)  przedubojowe drobiu izajęczaków na terenie gospodarstwa pochodzenia — w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji IV w rozdziale V w części A w ust. 1 i rozdziale VI;

3)   wyznaczenia stref sanitarnych i obszarów produkcyjnych, określenia położenia igranic wyznaczonych stref i obszarów oraz klasyfikacji obszarów produkcyjnych, w których zezwala się na odławianie żywych małży — w przypadku, o którym mowa w załączniku II w rozdziale II w części A;

4)   zamknięcia obszaru produkcyjnego dopuszczonego do odłowu żywych małży, ponownego otwarcia zamkniętego obszaru produkcyjnego oraz ponownej klasyfikacji obszaru jako obszar klasy B lub C — w przypadkach, o których mowa w załączniku II w rozdziale II w części C;

5)   wpisu do rejestru zatwierdzonych stref sanitarnych i obszarów produkcyjnych do odłowu żywych małży — w przypadku, o którym mowa w załączniku II w rozdziale II w części E w lit. a;

6)   wyznaczenia laboratoriów wykonujących analizy próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej wykonywanej przez podmiot działający na rynku spożywczym w ramach obszaru produkcyjnego dopuszczonego do odłowu żywych małży — w przypadku, o którym mowa w załączniku II w rozdziale II w części F;

7)   zawieszenia dostaw mleka surowego z gospodarstwa lub określenia wymagań dotyczących obróbki mleka i jego wykorzystania — w przypadku, o którym mowa w załączniku IV w rozdziale II w ust. 2.

§ 3. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm 7) — Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”, wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1)   zastosowania środków, o których mowa w art. 54 ust. 2;

2)   cofnięcia środków, o których mowa w art. 54 ust. 2.

§ 4. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UEL 338 z 22.12.2005, str. 1, z późn. zm. 8) ), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2073/2005”, wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1)   zmniejszenia liczby próbek wymaganych do pobrania w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych przewidzianych w planach pobierania próbek określonych w załączniku I — w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 3;

2)   stosowania procedur pobierania i badania próbek innych niż określone w załączniku I — w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 akapit 1-3;

3)   stosowania w badaniach próbek metod analitycznych innych niż metody zwalidowane i certyfikowane — w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 akapit 4;

4)   wykorzystania partii produkcyjnej niespełniającej kryteriów bezpieczeństwa żywności określonych w załączniku I w rozdziale I, wprowadzonej na rynek, ale nieznajdującej się w sprzedaży detalicznej, po ponownym przetworzeniu, do celów innych niż przewidziane zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem — w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 2;

5)   zmniej szenia, określonej w załączniku I w rozdziale 3 w ust. 2, częstotliwości pobierania próbek do badań mikrobiologicznych w przypadkach, o których mowa w załączniku I w rozdziale 3 w ust. 2, w:

a)  małych rzeźniach, za które uważa się rzeźnie, gdzie tygodniowo:

— poddaje się ubojowi nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt — w przypadku rzeźni drobiu i zajęczaków,

— poddaje się ubojowi zwierzęta, które stanowią nie więcej niż 20 jednostek przeliczeniowych przy maksymalnej ilości 1000 jednostek przeliczeniowych zwierząt w roku — w przypadku rzeźni, w której dokonuje się uboju bydła, świń, owiec, kóz, domowych zwierząt jednokopytnych i zwierząt dzikich utrzymywanych na fermach,

b)  zakładach produkujących mięso mielone lub surowe wyroby mięsne, w których tygodniowo produkuje się łącznie nie więcej niż 7,5 tony mięsa mielonego lub surowych wyrobów mięsnych,

c)  zakładach rozbioru mięsa drobiowego, w których tygodniowo produkuje się nie więcej niż 5 ton mięsa drobiowego bez kości lub ilość mięsa z kością równoważną tej ilości.

2. Jednostka przeliczeniowa, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie, oznacza:

1)   sztukę bydła powyżej 3. miesiąca życia albo konia — stanowiącą 1 jednostkę przeliczeniową;

2)   sztukę bydła do 3. miesiąca życia — stanowiącą 0,5 jednostki przeliczeniowej;

3)   świnię:

a)  powyżej 100 kilogramów żywej wagi — stanowiącą 0,20 jednostki przeliczeniowej,

b)  od 15 do 100 kilogramów żywej wagi — stanowiącą 0,15 jednostki przeliczeniowej,

c)  poniżej 15 kilogramów żywej wagi — stanowiącą 0,05 jednostki przeliczeniowej;

4)   owcę albo kozę powyżej 15 kilogramów żywej wagi — stanowiącą 0,10 jednostki przeliczeniowej;

5)   owcę albo kozę do 15 kilogramów żywej wagi — stanowiącą 0,05 jednostki przeliczeniowej.

§ 4a. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2074/2005, wydaje decyzje administracyjne w sprawie udzielenia zgody na odstępstwa od stosowania szczególnych wymogów przewidzianych w rozporządzeniu nr 854/2004 w załączniku I w sekcji IV w rozdziale I i II w zakresie badania poubojowego młodego bydła, owiec i kóz — w przypadku, o którym mowa w załączniku VIb ust. 3 lit. b tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3 lit. c tego załącznika.

§ 5. Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) wmięsie (Dz. Urz. UEL 212 z 11.08.2015, str. 7) wydaje decyzje administracyjne wsprawie: 9)

1) 10) udzielenia zgody na podział tusz w zakładzie rozbioru zgodnie z warunkami określonymi w art. 2 ust. 3 przed otrzymaniem wyników badania na obecność włośni;

2)   przeprowadzenia badań na występowanie włośni w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego lub przetworzenia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego — w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 2;

3)   zatwierdzenia procedury, o której mowa w art. 4 ust. 3;

4)   uznania za gospodarstwo lub przedział stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich — w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 1;

5)   cofnięcia uznania za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich — w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 lit. a;

6)   wykreślenia gospodarstwa z przedziału stosującego kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich w przypadku:

a)  cofnięcia uznania za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich,

b)  gdy podmiot prowadzący gospodarstwo nie dopełnił obowiązków wynikających z art. 9;

7)   ponownego uznania za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich — w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3.

§ 6. (uchylony).

§ 7. Urzędowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 853/2004, wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1)   udzielenia zgody na poddanie zwierząt uboj owi w rzeźni — w przypadku, o którym mowa w załączniku II w sekcji III w ust. 6;

2)   uznania partii masy jajecznej, o której mowa w załączniku III w sekcji X w rozdziale II w części III w ust. 5, za nienadającą się do spożycia przez ludzi.

§ 8. Urzędowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 854/2004, wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1)   udzielenia zgody na poddanie zwierząt ubojowi w rzeźni — w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale II w ust. 2;

2)   uznania mięsa za nienadające się do spożycia przez ludzi — w przypadku, o którym mowa w załączniku I w:

a)  sekcji II w rozdziale II w ust. 3,

b)  sekcji IV w rozdziale IX w części B w ust. 2, w części C w ust. 2, w części D w ust. 2, w części E w ust. 2 oraz w części F w ust. 2,

c)  sekcji II w rozdziale II w ust. 4 oraz w sekcji II w rozdziale III w ust. 1 i 4,

d)  sekcji IV w rozdziale VIII w części B;

3)   udzielenia zgody na dokonanie uboju winnej rzeźni — w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale III w ust. 8;

4)   sposobu postępowania z mięsem pochodzącym od zwierząt poddanych ubojowi z konieczności przeprowadzonemu poza rzeźnią lub sposobu wykorzystania tego mięsa — w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale V w ust. 2 lit. a;

4a) poddania mięsa drobiowego niespełniającego kryterium mikrobiologicznego, o którym mowa w ust. 1 części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (Dz. Urz. UEL 325 z 12.12.2003, str. 1, z późn. zm. 11) — Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328), obróbce cieplnej lub innej obróbce mającej na celu wyeliminowanie bakterii Salmonella przed wprowadzeniem tego mięsa na rynek w celu spożycia przez ludzi — w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale V w ust. 2 lit. b;

5)   uznania mięsa za nienadające się do spożycia przez ludzi — w przypadkach, o których mowa w załączniku I w sekcji II w rozdziale V w ust. 1;

6)   udzielenia zgody na ubój ptaków w rzeźni — w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji IV w rozdziale V w części A w ust. 5 w lit. b;

7)   uśmiercenia na linii ubojowej ptaków wykazujących kliniczne objawy choroby — w przypadku, o którym mowa w załączniku I w sekcji IV w rozdziale V w części A w ust. 7;

8)   poddania ubojowi zwierząt, o których mowa w załączniku I w sekcji IV w rozdziale IX w części E w ust. 1 i części F w ust. 1, w sposób określony w tych przepisach;

9)   uznania produktów rybołówstwa za nienadające się do spożycia przez ludzi — w przypadkach, o których mowa w załączniku III w rozdziale III.

§ 9. Urzędowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 882/2004, wydaje decyzje administracyjne w sprawie zastosowania środków, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. a, b, d, h oraz e — w zakresie zawieszania działania przedsiębiorstwa lub jego części, podjętych w przypadku stwierdzenia niezgodności.

§ 10. Urzędowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2074/2005, wydaje decyzje administracyjne w sprawie uznania nieprzetworzonych produktów rybołówstwa, o których mowa w załączniku II w sekcji II w rozdziale I w ust. 1, za nienadające się do spożycia przez ludzi.

§ 11. 1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 3, 4, 9 i 10, § 2 pkt 1 i 4-7, § 3, § 5 pkt 2, 5 i 6 oraz § 7-10, wydaje się z urzędu.

2. Decyzję administracyjną, o której mowa w § 2 pkt 7, wydaje się po upływie trzech miesięcy od pierwszego zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii przez podmiot skupujący mleko, że mleko pochodzące z danego gospodarstwa nie spełnia kryteriów dotyczących liczby drobnoustrojów lub liczby komórek somatycznych, chyba że w tym okresie powiatowy lekarz weterynarii otrzyma informację od podmiotu skupującego mleko potwierdzającą, że mleko dostarczane przez podmiot działający na rynku spożywczym spełnia kryteria dotyczące liczby drobnoustrojów lub liczby komórek somatycznych.

3. Informację, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy mleko jest wprowadzane na rynek bez pośrednictwa podmiotu skupującego, przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii podmiot działający na rynku spożywczym.

§ 12. 1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 5-8, 11-13 i 14-22, § 2 pkt 1a-3, § 4, § 4a oraz § 5 pkt 1, 3, 4 i 7, wydaje się na wniosek przedsiębiorcy sektora spożywczego.

1a. Decyzję administracyjną, o której mowa w § 1 pkt 13a, wydaje się na wniosek koła łowieckiego albo ośrodka hodowli zwierzyny będącego odpowiednio dzierżawcą albo zarządcą obwodu łowieckiego zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego.

2. Decyzję administracyjną, o której mowa w § 3 pkt 2, wydaje się na wniosek przedsiębiorcy sektora spożywczego, w przypadku gdy spełnił on wymagania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt, lub zgodności z prawem żywnościowym, lub zasadami dotyczącymi zdrowia zwierząt.

2a. Decyzja administracyjna, o której mowa w § 1 pkt 12a, może zostać wydana, w przypadku gdy przedsiębiorstwo sektora spożywczego uzyskało zgodę powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w § 1 pkt 12.

3. Składany do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności wniosek, o którym mowa w ust. 1-2, zawiera:

1)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2)   weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany.

3a. Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 pkt 6, dołącza się kopię umowy zawartej między przedsiębiorstwem sektora spożywczego a podmiotem świadczącym usługi w zakresie czyszczenia, mycia i dezynfekcji środków transportu zwierząt przeznaczonych do uboju, która określa zakres i miejsce wykonywania tych czynności oraz z której wynika, że miejsca i urządzenia przeznaczone do czyszczenia, mycia i dezynfekcji środków transportu zwierząt przeznaczonych do uboju są przystosowane do wykonywania tego typu czynności.

4. Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, dołącza się dokumenty potwierdzające, że alternatywna metoda analityczna została:

1)   zwalidowana w odniesieniu do metody referencyjnej wymienionej w załączniku I do rozporządzenia nr 2073/2005;

2)   certyfikowana przez stronę trzecią zgodnie z protokołem zawartym w normie EN/ISO 16140 lub innymi podobnymi protokołami uznanymi w skali międzynarodowej.

5. Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, dołącza się dokumenty potwierdzające, że metoda analityczna została zatwierdzona zgodnie z protokołami uznanymi w skali międzynarodowej.

6. Koła łowieckie albo ośrodki hodowli zwierzyny, które odpowiednio dzierżawią albo zarządzają obwodami łowieckimi, położonymi na terenie więcej niż jednego powiatu, składają wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w § 1 pkt 13a, do powiatowego lekarza weterynarii, na obszarze właściwości którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.

§ 13. Urzędowy lekarz weterynarii, niebędący pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej, przesyła powiatowemu lekarzowi weterynarii kopie decyzji administracyjnych wydanych w sprawach, o których mowa w § 7-10, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich wydania.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 12) .


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. Urz. UEL338 z 22.12.2005, str. 27 i 83, Dz. Urz. UE L 320 z 18.11.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UEL281 z 25.10.2007, str. 8, Dz. Urz. UE L 277 z 18.10.2008, str. 8, Dz. Urz. UEL87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UEL314 z01.12.2009, str. 8, Dz. Urz. UEL159 z 25.06.2010, str. 18, Dz. Urz. UEL46 z 19.02.2011, str. 14, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2011, str. 39, Dz. Urz. UE L 8 z 12.01.2012, str. 29, Dz. Urz. UEL158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 220 z 17.08.2013, str. 14, Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 95, Dz. Urz. UEL 175 z 14.06.2014, str. 6, Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 22.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 272), które weszło wżycie z dniem 19 marca 2016 r.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33 oraz Dz. Urz. UEL354 z 28.12.2013, str. 86.

5)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. Urz. UEL165 z 30.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27 i 83, Dz. Urz. UEL320 z 18.11.2006, str. 11, Dz. Urz. UE L 363 z20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 277 z 18.10.2008, str. 15, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UEL149 z 15.06.2010, str. 1, Dz. Urz. UEL46 z 19.02.2011, str. 17, Dz. Urz. UEL196 z 28.07.2011, str. 3, Dz. Urz. UEL158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 95 i 99, Dz. Urz. UE L 175 z 14.06.2014, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 323 z 09.12.2015, str. 2.

6)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. Urz. UEL320 z 18.11.2006, str. 13, Dz. Urz. UEL281 z 25.10.2007, str. 12, Dz. Urz. UE L 277 z 18.10.2008, str. 18, Dz. Urz. UEL337 z 16.12.2008, str. 31, Dz. Urz. UEL6 z 11.01.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 207 z 12.08.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 306 z 06.11.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 95, Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2015, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 13.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. Urz. UEL136 z 24.05.2006, str. 3, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 56 z 29.02.2008, str. 4, Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 85, Dz. Urz. UE L 201 z 30.07.2008, str. 29, Dz. Urz. UEL 278 z 21.10.2008, str. 6, Dz. Urz. UEL 188 z 18.07.2009, str. 14, Dz. Urz. UEL29 z 03.02.2011, str. 1, Dz. Urz. UEL 58 z 03.03.2011, str. 29, Dz. Urz. UEL 168 z28.06.2012, str. 24, Dz. Urz. UEL 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 1.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. Urz. UEL 322 z 07.12.2007, str. 12, Dz. Urz. UEL 107 z 29.04.2010, str. 9, Dz. Urz. UEL281 z28.10.2011, str. 7, Dz. Urz. UEL68 z 12.03.2013, str. 19, Dz. Urz. UE L 282 z 24.10.2013, str. 46, Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 93 oraz Dz. Urz. UE L 323 z 09.12.2015, str. 2.

9)   Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 5 marca 2016 r.

10)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 213), które weszło wżycie z dniem 17 lutego 2015 r.

11) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. Urz. UEL 170 z 01.07.2005, str. 12, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 280 z 24.10.2007, str. 5, Dz. Urz. UE L 73 z 19.03.2009, str. 5, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14, Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2011, str. 45, Dz. Urz. UE L 281 z 28.10.2011, str. 7, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UEL 84 z 31.03.2016, str. 1.

12) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 października 2006 r.