ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) działanie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy, wynosi nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i kwoty 29 zł, z tym że na koszty bieżące (administracyjne) LGD określone w przepisach dotyczących funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywania umiejętności i aktywizacji, wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy, przeznacza się nie więcej niż 15% sumy środków przewidzianych na działania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21-23 ustawy;”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. LGD, która zawarła z samorządem województwa umowę, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, zwaną dalej „umową”, może być wybrana do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań, jeżeli:

1) uzyskała co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny:

a) efektywności LGD oraz realizacji LSR dokonanej według stanu na dzień 31 marca 2012 r. i na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) LSR w zakresie dodatkowych zadań dokonanej na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, chyba że LGD nie uzyskała punktu na podstawie kryterium określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia w pkt 1;

2) opracowany przez nią projekt zmiany LSR dotyczy zwiększenia budżetu LSR, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 10, oraz:

a) rozszerzenia zakresu określonych w LSR:

— przedsięwzięć, w ramach których są realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”, służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych określonych w LSR lub

— celów szczegółowych i przedsięwzięć służących osiągnięciu tych celów lub

b) wprowadzenia nowych:

— przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych określonych w LSR lub

— celów szczegółowych i przedsięwzięć służących osiągnięciu tych celów;

3) na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1:

a) pkt 21 ustawy, przewidziała nie więcej niż 70% kwoty stanowiącej sumę wnioskowanych kwot pomocy finansowej w ramach tego działania, ustalonych według stanu na dzień ogłoszenia konkursu na wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań oraz na podstawie wniosków o przyznanie tej pomocy obejmujących operacje wybrane przez LGD, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie tej pomocy, a w przypadku LGD, która uzyskała powyżej 80% maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny, o której mowa w pkt 1 lit. b — nie więcej niż 100% tak obliczonej kwoty, a w każdym przypadku — nie więcej niż 5 mln zł,

b) pkt 23 ustawy, przewidziała nie więcej niż 10% środków przewidzianych na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy;

4) ubiegając się o wybór do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy:

a) przewidziała, że wszystkie środki na realizację tych zadań są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących (administracyjnych) LGD, określonych w przepisach dotyczących funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywania umiejętności i aktywizacji, wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy,

b) ubiega się również o wybór do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy.

2. Wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań dokonuje się według liczby punktów uzyskanych w ramach oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 1, do wyczerpania dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań.

3. Do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań wybiera się z każdego województwa co najmniej dwie LGD, które spełniły warunki określone w ust. 1.

4. W przypadku LGD, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 1, o kolejności wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych na podstawie kolejnych kryteriów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Jeżeli ustalenie kolejności wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań jest niemożliwe na podstawie ust. 4, o tej kolejności decyduje wyższa wielkość liczbowa wyrażająca stosunek wysokości kwoty stanowiącej sumę wnioskowanych kwot pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, ustalonych według stanu na dzień ogłoszenia konkursu na wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań oraz na podstawie wniosków o przyznanie tej pomocy obejmujących operacje wybrane przez LGD, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie tej pomocy, do wysokości kwoty określonej w budżecie LSR na to działanie.

6. LGD, która na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań przewidziała środki w wysokości wyższej niż wysokość maksymalnych kwot określonych w ust. 1 pkt 3 dla takiej LGD, może być wybrana do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań, jeżeli odpowiednio zmniejszy wysokość tych środków, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje LGD w formie pisemnej, podając termin dokonania tych zmian nie dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.”;

3) w § 3:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Właściwy organ samorządu województwa, po przeprowadzeniu co najmniej jednej ogólnodostępnej konferencji na temat podejścia Leader, ogłasza konkurs na wybór LGD do realizacji LSR, po uzgodnieniu terminu składania wniosków o wybór LGD do realizacji LSR, zwanych dalej „wnioskami”, z instytucją zarządzającą. Nie przeprowadza się konferencji na temat podejścia Leader w przypadku konkursu na wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.

2. Konkurs na wybór LGD do realizacji LSR ogłasza się nie częściej niż dwukrotnie w okresie wdrażania Programu, przy czym drugi konkurs może być ogłoszony wyłącznie w celu dokonania wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.”,

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR, przy czym w przypadku drugiego konkursu wskazuje się przewidywaną wysokość tych środków.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Ostateczny limit dostępnych środków na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań ogłasza właściwy organ samorządu województwa w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia terminu składania wniosków w ramach drugiego konkursu.”;

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek składa się bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, na obszarze którego znajduje się siedziba LGD, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie na wybór LGD do realizacji LSR, a w przypadku ubiegania się o wybór w drugim konkursie — w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, z którym LGD zawarła umowę.”;

5) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wskazanie liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., chyba że LGD ubiega się o wybór w drugim konkursie;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku dołącza się LSR w formie papierowej i jako dokument elektroniczny w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania wyboru LGD do realizacji opracowanej przez nią LSR, a w przypadku ubiegania się o wybór w drugim konkursie do wniosku dołącza się projekt zmiany LSR w formie papierowej oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.”;

6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Do wniosków złożonych w drugim konkursie nie stosuje się § 7.”;

7) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli wniosek nie został złożony w terminie lub nie zawiera nazwy LGD lub jej adresu i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, lub nie zostały do niego dołączone:

1) LSR — w przypadku wniosku złożonego w pierwszym konkursie,

2) projekt zmiany LSR — w przypadku wniosku złożonego w drugim konkursie

— właściwy organ samorządu województwa pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Do rozpatrywania wniosków złożonych w drugim konkursie nie stosuje się ust. 3.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Właściwy organ samorządu województwa, pozostawiając wniosek bez rozpatrzenia, nie przeprowadza w stosunku do danej LGD dalszego postępowania mającego na celu sprawdzenie, czy ta LGD spełnia warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 albo § 2a ust. 1.”;

8) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Właściwe organy wszystkich samorządów województw wspólnie opracują listę wszystkich LGD, w kolejności uzyskania od najwyższej do najniższej liczby punktów w ramach oceny, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, zawierającą liczbę uzyskanych punktów oraz wskazanie, które z LGD zostały wybrane do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.

2. Listę, o której mowa w ust. 1, właściwe organy wszystkich samorządów województw niezwłocznie zamieszczają na stronach internetowych urzędów marszałkowskich albo samorządowych jednostek.”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Właściwy organ samorządu województwa informuje LGD, w formie pisemnej, o wyniku ocen, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 albo § 2a ust. 1 pkt 1, wraz z uzasadnieniem, oraz o wyniku wyboru LGD do realizacji LSR, w terminie 7 dni od dnia dokonania tego wyboru.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ samorządu województwa, w przypadku LGD wybranych do realizacji LSR, określa termin, nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia tej informacji, zawarcia:

1) umowy, dołączając projekt takiej umowy — w przypadku LGD wybranych w pierwszym konkursie;

2) umowy zmieniającej umowę, dołączając projekt takiej umowy — w przypadku LGD wybranych w drugim konkursie.”;

10) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. Do rozpatrywania wniosków złożonych w drugim konkursie nie stosuje się przepisów § 12.”;

11) w § 13 w ust. 2 w pkt 4 dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) opracowania formularza ankiety na potrzeby monitorowania LSR udostępnianego beneficjentom działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy.”;

12) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR, wskazanie planowanych przedsięwzięć oraz przedstawienie wskaźników (produktu, rezultatu i oddziaływania) realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć.”,

b) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. Określenie harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, z podziałem na półrocza.”,

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej, w szczególności sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji LSR.”;

13) dodaje się załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Lokalne grupy działania dostosują lokalne strategie rozwoju do przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że określając harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z podziałem na półrocza, wskazuje się jedynie te terminy, które przypadają nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. (poz. 311)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.