ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje roślin objętych płatnością uzupełniającą;

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego, w tym szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy, małżonkowi rolnika, następcy prawnemu rolnika lub przejmującemu gospodarstwo.

§ 2. 1. Płatnością uzupełniającą do powierzchni upraw są objęte następujące rodzaje roślin uprawiane w plonie głównym:

1) zboża;

2) rośliny oleiste — rzepak, rzepik, słonecznik i soja;

3) rośliny wysokobiałkowe — bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;

4) rośliny strączkowe — wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;

5) rośliny strączkowe pastewne;

6) (uchylony);

7) len włóknisty i oleisty;

8) konopie na włókno;

9) rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

10) rośliny motylkowate drobnonasienne;

11) rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;

12) trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;

13) mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

2. Płatnością uzupełniającą do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, zwaną dalej „płatnością zwierzęcą”, są objęte wszystkie rodzaje takich roślin, z wyłączeniem roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 12.

3. Rodzaje roślin określone w ust. 1 pkt 1–5 i 10 obejmuje się płatnością uzupełniającą również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek.

§ 2a. Płatność uzupełniająca do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, przysługuje, jeżeli na gruntach tych:

1) rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby przez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);

2) roślinność została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej;

3) uprawa nie jest prowadzona nie dłużej niż rok.

§ 3. (uchylony).

§ 4. Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przysługuje, jeżeli uprawy tych roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie.

§ 5. (uchylony).

§ 6. 1. Płatność zwierzęca w danym roku kalendarzowym przysługuje, jeżeli:

1) rolnik lub jego małżonek w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. był posiadaczem bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie;

2) na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, złożonego w 2006 r., rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni:

a) trwałych użytków zielonych lub

b) upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych, lub

c) mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, jeżeli we wniosku złożonym w 2006 r. o przyznanie tej płatności rolnik wskazał taki rodzaj mieszanki

— także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim.

2. Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna ustalona dla danego rolnika, zwana dalej „powierzchnią maksymalną”, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

1) powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), i współczynnika 0,3;

2) powierzchnia trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której została przyznana płatność określona w ust. 1 pkt 2.

3. Liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) oblicza się jako iloczyn liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i współczynnika ustalonego z uwzględnieniem rodzaju i wieku zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, według stanu na dzień, w którym liczba (DJP) w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest największa.

4. Liczbę zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się na podstawie:

1) danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt — w przypadku bydła, owiec i kóz;

2) zaświadczenia wydawanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, złożonego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa —w przypadku koni.

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres rolnika lub jego małżonka;

2) w przypadku osoby fizycznej — numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego — kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, natomiast w przypadku rolnika niebędącego osobą fizyczną — numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

3) wykaz koni, które były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez rolnika lub jego małżonka w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ze wskazaniem okresu posiadania tych koni.

§ 7. 1. W przypadku gdy rolnik nie spełnia wymagań określonych w § 6 ust. 1 pkt 1, lecz spełnia wymagania określone w § 6 ust. 1 pkt 2, płatność zwierzęca w danym roku kalendarzowym przysługuje mu, jeżeli:

1) nie przyznano mu płatności zwierzęcej na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 44, poz. 265 i Nr 157, poz. 987), zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 14 marca 2008 r.”;

2) rolnik lub jego małżonek w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r. był posiadaczem bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

1) powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), i współczynnika 0,3;

2) powierzchnia trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której została przyznana płatność, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

3.  Do obliczania dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) i ustalania liczby zwierząt, które były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez rolnika lub jego małżonka, stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 3—5.

§ 8. 1. W przypadku gdy rolnik nie spełnia wymagań określonych w § 6 ust. 1, płatność zwierzęca przysługuje mu, jeżeli w latach 2004—2006 nie występował z wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, z późn. zm. 2) ) oraz art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej „ustawą”, a ponadto:

1) przyznano temu rolnikowi płatność zwierzęcą na podstawie:

a) § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności (Dz. U. Nr 46, poz. 309 i Nr 69, poz. 462), zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 13 marca 2007 r.”, lub

b) § 6 albo 7 rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r. lub

2) w okresie od dnia 15 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej do dnia 14 marca roku złożenia tego wniosku rolnik lub jego małżonek był posiadaczem bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

1) powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, których posiadaczem był dany rolnik lub jego małżonek, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w danym okresie, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według średniego stanu z okresu:

a) od dnia 15 września 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r. —w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a,

b) od dnia 15 września 2007 r. do dnia 14 marca 2008 r. —w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b,

c) od dnia 15 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej do dnia 14 marca roku złożenia tego wniosku — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

— oraz współczynnika 0,3;

2) 75 % powierzchni gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o:

a) przyznanie jednolitej płatności obszarowej na

2007 r., do których została przyznana temu rolnikowi jednolita płatność obszarowa —w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a,

b) przyznanie jednolitej płatności obszarowej na

2008 r., do których została przyznana temu rolnikowi jednolita płatność obszarowa — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b.

c) przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, do których jest przyznawana temu rolnikowi jednolita płatność obszarowa —w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku gdy rolnik spełnia jednocześnie wszystkie warunki, o których mowa w ust. 1, albo warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, albo warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2, przy ustalaniu powierzchni maksymalnej bierze się pod uwagę powierzchnię, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, oraz powierzchnię, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b.

4. W przypadku gdy rolnik spełnia jednocześnie warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, przy ustalaniu powierzchni maksymalnej bierze się pod uwagę powierzchnię, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, oraz powierzchnię, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a.

5. Liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) oblicza się jako iloczyn liczby zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 1, i współczynnika ustalonego z uwzględnieniem rodzaju i wieku zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

6. Do ustalania liczby zwierząt, które były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez rolnika lub jego małżonka, stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 4 i 5.

7. W przypadku rolnika, o którym mowa w ust. 1, który złoży kolejny wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, płatność ta przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna, którą stanowi powierzchnia, do jakiej została mu przyznana płatność zwierzęca na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 9. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio do rolnika, który spełnia warunki określone w § 6 ust. 1 i któremu przyznano płatność zwierzęcą na podstawie § 7 rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r., z tym że maksymalną powierzchnię dla tego rolnika ustala się na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b.

§ 10. 1. W przypadku nabycia gruntów rolnych przez rolnika, który nie spełnia warunków do przyznania płatności zwierzęcej, płatność ta przysługuje mu, jeżeli nabył własność wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą na podstawie rozporządzenia lub rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r., lub rozporządzenia z dnia 13 marca 2007 r.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna, którą stanowi powierzchnia maksymalna ustalona dla zbywcy na podstawie rozporządzenia według stanu faktycznego ustalonego na podstawie ostatniego wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej złożonego przez tego zbywcę.

3. W przypadku nabycia przez rolnika, który w danym roku spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej, wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą na podstawie rozporządzenia lub rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r., lub rozporządzenia z dnia 13 marca 2007 r., płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna, którą stanowi suma:

1) maksymalnej powierzchni ustalonej dla zbywcy na podstawie rozporządzenia według stanu faktycznego ustalonego na podstawie ostatniego wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej złożonego przez tego zbywcę oraz

2) maksymalnej powierzchni ustalonej dla nabywcy na podstawie rozporządzenia.

4. Nabywcy, o którym mowa w ust. 1 i 3, który złoży kolejny wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, płatność ta przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna, którą stanowi powierzchnia, do której nabywcy została przyznana płatność zwierzęca na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 albo 3.

5.  Płatność zwierzęca nie przysługuje rolnikowi, któremu przyznano płatność zwierzęcą na podstawie rozporządzenia lub rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r., lub rozporządzenia z dnia 13 marca 2007 r. i który następnie zbył wszystkie grunty rolne wchodzące w skład jego gospodarstwa rolnego.

6. W przypadku gdy w wyniku nabycia własności gruntów rolnych, o których mowa w ust. 1 albo 3, grunty te są przedmiotem współwłasności, płatność zwierzęcą przyznaje się temu współwłaścicielowi, na którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę.

§ 10a. 1. Jeżeli w wyniku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego, z wyłączeniem śmierci, zdarzenia zaistniało następstwo prawne, a następca prawny, który nie spełnia warunków do przyznania płatności zwierzęcej, objął w posiadanie wszystkie grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą na podstawie rozporządzenia lub rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r., lub rozporządzenia z dnia 13 marca 2007 r., to płatność zwierzęca przysługuje takiemu następcy prawnemu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna będąca powierzchnią maksymalną ustaloną na podstawie rozporządzenia dla rolnika, po którym zaistniało następstwo prawne określone w ust. 1, według stanu faktycznego ustalonego na podstawie ostatniego wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej złożonego przez tego rolnika.

3. Jeżeli w wyniku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego, z wyłączeniem śmierci, zdarzenia zaistniało następstwo prawne, a następca prawny, który w danym roku spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej, objął w posiadanie wszystkie grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą na podstawie rozporządzenia lub rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r., lub rozporządzenia z dnia 13 marca 2007 r., to płatność zwierzęca przysługuje takiemu następcy prawnemu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna będąca sumą:

1) maksymalnej powierzchni ustalonej na podstawie rozporządzenia dla rolnika, po którym zaistniało następstwo prawne określone w ust. 3, według stanu faktycznego ustalonego na podstawie ostatniego wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej złożonego przez tego rolnika oraz

2) maksymalnej powierzchni ustalonej dla następcy prawnego na podstawie rozporządzenia.

5. Następcy prawnemu, o którym mowa w ust. 1 i 3, który złoży kolejny wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, płatność ta przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna będąca powierzchnią, do której następcy prawnemu została przyznana płatność zwierzęca na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 albo 4. 

§ 11. 1. Rolnikowi, który nie spełnia warunków do przyznania płatności zwierzęcej, a który w dniu złożenia wniosku o przyznanie tej płatności pozostaje w związku małżeńskim z rolnikiem, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą na podstawie rozporządzenia lub rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r., lub rozporządzenia z dnia 13 marca 2007 r., płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna ustalona dla małżonka rolnika na podstawie rozporządzenia.

2. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej i który w dniu złożenia wniosku o przyznanie tej płatności pozostaje w związku małżeńskim z rolnikiem, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą na podstawie rozporządzenia lub rozporządzenia z dnia 14 marca 2008 r., lub rozporządzenia z dnia 13 marca 2007 r., płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna, którą stanowi suma:

1) maksymalnej powierzchni ustalonej dla małżonka rolnika na podstawie rozporządzenia oraz

2) maksymalnej powierzchni ustalonej dla rolnika na podstawie rozporządzenia.

3. Powierzchnię, o której mowa w ust. 1 albo 2, ustaloną dla małżonka rolnika, uwzględnia się z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru oraz art. 21 ust. 1 ustawy, na żądanie rolnika przy ustalaniu dla niego powierzchni maksymalnej, po uprzednim wyrażeniu zgody przez małżonka rolnika.

4. W przypadku uwzględnienia żądania, o którym mowa w ust. 3, płatność zwierzęca nie przysługuje małżonkowi rolnika.

§ 12. 1. W przypadku gdy bydło lub owce, lub kozy, lub konie były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez małżonka rolnika, który złożył wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, zwierzęta te uwzględnia się na żądanie rolnika przy ustalaniu powierzchni maksymalnej dla tego z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę.

2. Powierzchnię mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. c, uwzględnia się na żądanie rolnika przy ustalaniu dla niego powierzchni maksymalnej.

3. Powierzchnie, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, do których została przyznana płatność uzupełniająca na rok 2006 małżonkowi rolnika, uwzględnia się na żądanie rolnika przy ustalaniu powierzchni maksymalnej dla tego z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, płatność zwierzęca, o którą ubiegał się przekazujący, jest przyznawana w danym roku przejmującemu niezależnie od tego, czy przejmujący posiadał lub posiada bydło lub owce, lub kozy, lub konie.

5. W przypadku złożenia żądania uwzględnienia powierzchni, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, i żądania, o którym mowa w ust. 1, przyznając płatność zwierzęcą, uwzględnia się żądanie uwzględnienia tej powierzchni.

§ 12a. Zgoda, o której mowa w § 12 ust. 1 i 3, nie jest wymagana, jeżeli osoba, która była małżonkiem rolnika składającego wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, nie żyje.

§ 13. 1. Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., zwana dalej „płatnością niezwiązaną z produkcją”, przysługuje rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności, również w przypadku gdy płatność do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. została przyznana:

1) małżonkowi rolnika, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu przyznania tej płatności temu małżonkowi, lub

2) spadkodawcy rolnika lub spadkodawcy małżonka rolnika, lub

3) przekazującemu gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik lub jego małżonek mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli do spadku:

1) są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o płatność niezwiązaną z produkcją, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;

2) jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną z produkcją, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę;

3) są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną z produkcją, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.

2a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej z produkcją przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.

2b. Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej z produkcją przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wyraża jedynie ten małżonek.

3. W przypadku gdy rolnikowi, któremu przysługuje płatność niezwiązaną z produkcją na podstawie ust. 1, została przyznana płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., w danym roku przysługuje płatność niezwiązaną z produkcją do sumy powierzchni, do których płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. została przyznana temu rolnikowi oraz:

1) jego małżonkowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub

2) spadkodawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub

3) przekazującemu gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, płatność niezwiązaną z produkcją przyznaje się, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia wniosku o przyznanie tej płatności temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej z produkcją wyraził pisemną zgodę.

5. Gdy przejmującym gospodarstwo rolne w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej z produkcją:

1) przekazującemu gospodarstwo rolne płatność niezwiązaną z produkcją nie przysługuje;

2) jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązaną z produkcją przyznaje się temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

6. Gdy przejmującym gospodarstwo rolne w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej z produkcją:

1) przekazującemu gospodarstwo rolne płatność niezwiązana z produkcją nie przysługuje;

2) jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązana z produkcją przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.

§ 13a. 1. Jeżeli płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. została przyznana rolnikowi, który uległ rozwiązaniu albo przekształceniu albo wystąpiło inne, z wyłączeniem śmierci rolnika, zdarzenie prawne i w wyniku któregokolwiek z tych zdarzeń zaistniało następstwo prawne, to płatność niezwiązana z produkcją przysługuje jego następcy prawnemu, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności.

2. Jeżeli następcy prawnemu, któremu przysługuje płatność niezwiązana z produkcją na podstawie ust. 1, została przyznana płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., to płatność niezwiązana z produkcją przysługuje mu w danym roku do sumy powierzchni, do których jemu oraz rolnikowi, po którym zaistniało następstwo prawne określone w ust. 1, została przyznana płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r.

§ 14. W przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, płatność niezwiązaną z produkcją, o którą ubiegał się przekazujący, jest przyznawana w danym roku przejmującemu niezależnie od tego, czy spełnia warunki do jej przyznania.

§ 15. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 1 ustawy, płatność cukrową przyznaje się, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia wniosku o przyznanie tej płatności temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności cukrowej wyraził pisemną zgodę.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 2 ustawy, jeżeli do spadku:

1) są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o płatność cukrową, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;

2) jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o płatność cukrową, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę;

3) są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność cukrową, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.

2a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności cukrowej przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.

2b. Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności cukrowej przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie płatności cukrowej, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wyraża jedynie ten małżonek.

3. W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest rolnik, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 3 ustawy:

1) jeżeli przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności cukrowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do przyznawania płatności cukrowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1—5a ustawy;

2) jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność cukrową przyznaje się temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

4. W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 3 ustawy, a przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności cukrowej do dnia 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek:

1) przepisy art. 21 ust. 1,ust. 2 pkt 1 i ust. 3 —5 ustawy dotyczące przejmującego stosuje się odpowiednio do rolnika będącego małżonkiem przejmującego gospodarstwo rolne;

2) jeżeli przekazane gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, płatność cukrową przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.

5. W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 3 ustawy, a przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności cukrowej, płatność ta przysługuje przekazującemu, jeżeli są spełnione warunki do jej przyznania.

§ 15a. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 1 ustawy, oddzielną płatność z tytułu owoców miękkich, o której mowa w art. 129 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), zwaną dalej „oddzielną płatnością do owoców miękkich”, przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie oddzielnej płatności do owoców miękkich wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli do spadku:

1) są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o oddzielną płatność do owoców miękkich, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;

2) jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę;

3) są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania oddzielnej płatności do owoców miękkich przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.

4. Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania oddzielnej płatności do owoców miękkich przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie oddzielnej płatności do owoców miękkich, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wyraża jedynie ten małżonek.

5. W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest rolnik, o którym mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 4 ustawy:

1) jeżeli przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie oddzielnej płatności do owoców miękkich do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do przyznawania oddzielnej płatności do owoców miękkich stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1–5a ustawy;

2) jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, oddzielną płatność do owoców miękkich przyznaje się temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

6. W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 4 ustawy, a przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie oddzielnej płatności do owoców miękkich do dnia 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek:

1) przepisy art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3–5 ustawy dotyczące przejmującego gospodarstwo rolne stosuje się odpowiednio do rolnika będącego małżonkiem przejmującego gospodarstwo rolne;

2) jeżeli przekazane gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, oddzielną płatność do owoców miękkich przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.

7. W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 4 ustawy, a przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie oddzielnej płatności do owoców miękkich, płatność ta przysługuje przekazującemu gospodarstwo rolne, jeżeli są spełnione warunki do jej przyznania.

§ 15b. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 1 ustawy, płatność uzupełniającą dla producentów surowca tytoniowego, zwaną dalej „płatnością niezwiązaną do tytoniu”, przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli:

1) do spadku:

a) są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o płatność niezwiązaną do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,

b) jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do tytoniu, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,

c) są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;

2) gospodarstwo rolne jest przedmiotem zapisu windykacyjnego, a zapisobiercą jest:

a) rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, to płatność tę przyznaje się temu rolnikowi,

b) zarówno rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inne podmioty, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,

c) małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,

d) zarówno małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inne podmioty, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.

4. Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, wyraża jedynie ten małżonek.

5. W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest rolnik, o którym mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 3 ustawy, a nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność tę przyznaje się nabywcy, o ile zgoda, o której mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 3 ustawy, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 24ab ust. 1 pkt 1 ustawy, przy czym jeżeli nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie:

1) od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja roku, w którym został ten wniosek złożony, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;

2) od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu nabywca wstępuje na miejsce zbywcy.

7. W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 3 ustawy, a nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność tę przyznaje się rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy, o ile zgoda, o której mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 3 ustawy, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 24ab ust. 1 pkt 1 ustawy, przy czym jeżeli nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie:

1) od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja roku, w którym został ten wniosek złożony, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;

2) od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu rolnik będący małżonkiem nabywcy wstępuje na miejsce zbywcy.

9. Jeżeli nabyte gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się rolnikowi będącemu nabywcą gospodarstwa rolnego albo rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy gospodarstwa rolnego, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 7, do przyznawania płatności niezwiązanej do tytoniu stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 2–4 oraz art. 22b ustawy.

11. W przypadku gdy w dniu 14 marca 2012 r. do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303), zwanej dalej „ustawą o organizacji rynków”, poza rolnikiem wnioskującym o płatność niezwiązaną do tytoniu był wpisany małżonek tego rolnika lub spadkodawca lub zbywca gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 1–3 ustawy, płatność niezwiązana do tytoniu przysługuje do sumy indywidualnej ilości referencyjnej, o której mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, określonej dla tego rolnika oraz dla małżonka tego rolnika lub spadkodawcy lub zbywcy gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 1–3 ustawy.

§ 15c. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 1 ustawy, płatność uzupełniającą w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, zwaną dalej „płatnością niezwiązaną do skrobi”, przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli:

1) do spadku:

a) są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o płatność niezwiązaną do skrobi, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,

b) jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do skrobi, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,

c) są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do skrobi, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;

2) gospodarstwo rolne jest przedmiotem zapisu windykacyjnego, a zapisobiercą jest:

a) rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, to płatność tę przyznaje się temu rolnikowi,

b) zarówno rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, jak i inne podmioty, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,

c) małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,

d) zarówno małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, jak i inne podmioty, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do skrobi przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.

4. Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do skrobi przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, wyraża jedynie ten małżonek.

5. W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest rolnik, o którym mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 3 ustawy, a nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność tę przyznaje się nabywcy, o ile zgoda, o której mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 3 ustawy, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 24ac ust. 1 pkt 1 ustawy, przy czym jeżeli nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie:

1) od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi do dnia 31 maja roku, w którym został ten wniosek złożony, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;

2) od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do skrobi nabywca wstępuje na miejsce zbywcy.

7. W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 3 ustawy, a nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność tę przyznaje się rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy, o ile zgoda, o której mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 3 ustawy, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 24ac ust. 1 pkt 1 ustawy, przy czym jeżeli nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie:

1) od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi do dnia 31 maja roku, w którym został ten wniosek złożony, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;

2) od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do skrobi rolnik będący małżonkiem nabywcy wstępuje na miejsce zbywcy.

9. Jeżeli nabyte gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązaną do skrobi przyznaje się rolnikowi będącemu nabywcą gospodarstwa rolnego albo rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy gospodarstwa rolnego, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 7, do przyznawania płatności niezwiązanej do skrobi stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 2–4 oraz art. 22b ustawy.

11. W przypadku gdy w dniu 14 marca 2012 r. do rejestru, o którym mowa w art. 38c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.) (w brzmieniu z dnia 4 lipca 2009 r., Dz. U. Nr 95, poz. 792), zwanej dalej „ustawą o ARR”, poza rolnikiem wnioskującym o płatność niezwiązaną do skrobi był wpisany małżonek tego rolnika lub spadkodawca lub zbywca gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 1–3 ustawy, płatność niezwiązana do skrobi przysługuje do sumy indywidualnej ilości referencyjnej, o której mowa w art. 38b ust. 7 ustawy o ARR, określonej dla tego rolnika oraz dla małżonka tego rolnika lub spadkodawcy lub zbywcy gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 1–3 ustawy.

§ 15d. Płatność do surowca tytoniowego, o której mowa w art. 7 ust. 2b pkt 3 ustawy, przysługuje również w przypadku, gdy umowa na uprawę tytoniu lub umowa kontraktacji, o których mowa w art. 7 ust. 2b pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, zostały zawarte z małżonkiem rolnika wnioskującego o tę płatność.

§ 16. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 2 ustawy, płatność do pomidorów przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności do pomidorów wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 3 ustawy, jeżeli do spadku:

1) są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o płatność do pomidorów, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;

2) jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę;

3) są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.

2a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności do pomidorów przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.

2b. Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności do pomidorów przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie płatności do pomidorów, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wyraża jedynie ten małżonek.

3. W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest rolnik, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 4 ustawy:

1) jeżeli przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do pomidorów do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do przyznawania płatności do pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1—5a ustawy;

2) jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność do pomidorów przyznaje się temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

4. W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 4 ustawy, a przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do pomidorów do dnia 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek:

1) przepisy art. 21 ust. 1,ust. 2 pkt 1 i ust. 3 —5 ustawy dotyczące przejmującego gospodarstwo rolne stosuje się odpowiednio do rolnika będącego małżonkiem przejmującego gospodarstwo rolne;

2) jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność do pomidorów przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.

5. W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 4 ustawy, a przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności do pomidorów, płatność ta przysługuje przekazującemu gospodarstwo rolne, jeżeli są spełnione warunki do jej przyznania.

§ 16a. Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych przysługuje również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne, z tym że w przypadku wyki siewnej (Vicia sativa L) dopuszcza się jej uprawę z rośliną podporową.

§ 16b. Wsparcie specjalne w formie płatności do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) i do samic gatunku owca domowa (Ovis aries) przysługuje do zwierząt, które zostały wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na podstawie zgłoszenia dokonanego do dnia 7 czerwca roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie tych płatności.

§ 16c. W przypadku gdy ilość surowca tytoniowego wskazana w zaświadczeniach, o których mowa w art. 16j ust. 8 ustawy, jest większa niż ilość surowca tytoniowego wynikająca z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji, o których mowa w art. 7 ust. 2b pkt 3 ustawy, płatność do surowca tytoniowego przysługuje do ilości surowca tytoniowego w poszczególnych partiach surowca tytoniowego pomnożonej przez stosunek ilości surowca tytoniowego wynikającej z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji do ilości surowca tytoniowego wskazanej w tych zaświadczeniach.

§ 17. Do przyznawania płatności uzupełniającej stosuje się odpowiednio przepisy art. 1 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 635/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. uzupełniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do podstawy obliczania zmniejszeń stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do rolników ze względu na dostosowanie płatności w 2013 r. oraz dyscyplinę finansową w roku kalendarzowym 2013 (Dz. Urz. UE L 183 z 02.07.2013, str. 1) oraz art. 9, art. 11, art. 14, art. 21-23, art. 25, art. 28, art. 56-58, art. 60, art. 73, art. 75, art. 78 i art. 80 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.), z tym że do płatności zwierzęcej, płatności niezwiązanej z produkcją, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi nie stosuje się przepisów art. 56-58, art. 60 i art. 75 ust. 1 tego rozporządzenia.

§ 17a. 1. W przypadku gdy łączna kwota płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej i płatności do pomidorów, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 5000 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalanego na zasadach wynikających z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1913/2006”, płatność uzupełniająca podlega zmniejszeniu o kwotę odpowiadającą 10% nadwyżki łącznej kwoty płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej i płatności do pomidorów ponad kwotę stanowiącą równowartość 5000 euro przeliczoną na złote według kursu euro ustalanego na zasadach wynikających z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006. 

2. Poza zmniejszeniem, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy łączna kwota płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej i płatności do pomidorów, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 300 000 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalanego na zasadach wynikających z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006, płatność uzupełniająca podlega dodatkowemu zmniejszeniu:

1) w przypadku gdy łączna kwota płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej i płatności do pomidorów, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, jest niższa lub równa kwocie stanowiącej równowartość 300 000 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalanego na zasadach wynikających z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006 — o kwotę odpowiadającą 4% nadwyżki łącznej kwoty płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej i płatności do pomidorów ponad kwotę stanowiącą równowartość 300 000 euro przeliczoną na złote według kursu euro ustalanego na zasadach wynikających z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006;

2) w przypadku gdy łączna kwota płatności bezpośredniej, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej i płatności do pomidorów, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 300 000 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalanego na zasadach wynikających z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006 — o kwotę odpowiadającą 4% płatności uzupełniającej.

3. Zmniejszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą przekraczać całkowitej kwoty płatności uzupełniającej, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok.

4. Każda płatność uzupełniająca, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, jest zmniejszana, zgodnie z ust. 1 i 2, proporcjonalnie do udziału tej płatności w całkowitej kwocie wszystkich płatności uzupełniających, które mają być przyznane rolnikowi za dany rok.

§ 17b. W przypadku dokonywania zmniejszeń płatności wynikających z dostosowania, zgodnie z art. 10a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), każda płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, z wyłączeniem płatności uzupełniającej, jest zmniejszana proporcjonalnie do udziału tej płatności w całkowitej kwocie wszystkich płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, które mają być przyznane rolnikowi za dany rok, z wyłączeniem płatności uzupełniającej.

§ 17c. W przypadku dokonywania zmniejszeń płatności wynikających z dyscypliny finansowej przewidzianej w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, każda płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, z wyłączeniem płatności uzupełniającej, jest zmniejszana proporcjonalnie do udziału tej płatności w całkowitej kwocie wszystkich płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, które mają być przyznane rolnikowi za dany rok, z wyłączeniem płatności uzupełniającej.

§ 18. Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 19. Należna rolnikowi płatność uzupełniająca przyznawana na podstawie wniosku złożonego w 2008 r. nie podlega zmniejszeniu, w przypadku gdy na podstawie art. 37a ustawy do płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów nie zastosowano zmniejszenia lub wykluczenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)

nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16) 3) .

§ 20. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 44, poz. 265 i Nr 157, poz. 987).

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. (poz. 326)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 361 i Nr 92, poz. 638.

3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16) zastąpiło, z dniem 1 lutego 2009 r., rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.).