ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku 2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku (Dz. U. Nr 160, poz. 1673) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w pkt 9 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) handlowy dokument identyfikacyjny zawierający znak weterynaryjny (odbiorca przechowuje ten dokument rok) albo

b) świadectwo zdrowia, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44), w przypadku:

– produktów mięsnych otrzymanych z mięsa pochodzącego z obszarów objętych ograniczeniami ze względu na zdrowie zwierząt,

– produktów mięsnych otrzymanych z mięsa określonego w przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku 3) ,

– produktów mięsnych otrzymanych z mięsa innych gatunków niż wymienione w § 3 pkt 4,

– przewozu przez państwo trzecie do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zaplombowanych środkach transportu;”,

b) dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) w przypadku przywozu zaopatrzone w świadectwo zdrowia, którego wzór jest określony w decyzji 97/221/WE z dnia 28 lutego 1997 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i wzór świadectw weterynaryjnych w odniesieniu do przywozu produktów mięsnych z państw trzecich i uchylającej decyzję 91/449/EWG (Dz. Urz. WE L 53 z 24.02.1998, str. 26) albo w decyzji 97/41/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiającej warunki zdrowotne i świadectwo zdrowia publicznego dla przywozu z państw trzecich produktów mięsnych otrzymywanych z mięsa drobiowego, mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka, mięsa dzikiej zwierzyny i mięsa króliczego (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.1997, str. 34).”;

2) w § 23 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Jeżeli produkty mięsne wytwarzane w tym samym czasie w pomieszczeniu, w którym przeprowadza się czynności, przy których wytwarza się zwiększona ilość ciepła, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, to czynności te przeprowadza się w oddzielnych pomieszczeniach, o których mowa w ust. 4.”;

3) w § 24:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W zakładzie, w którym są produkowane produkty zawierające inne środki spożywcze oraz jedynie niewielki procent mięsa lub produktów mięsnych, wymagania określone w § 19–21, § 22 ust. 3–5, § 23 ust. 1 pkt 5–8, § 25 ust. 4 i 5 oraz § 26 ust. 1 i 4 stosuje się do części zakładu, w której:

1) mięso lub produkty mięsne są przyjmowane do zakładu, poddawane obróbce lub dodawane do innych produktów mięsnych lub do produktów zawierających inne środki spożywcze oraz jedynie niewielki procent mięsa lub produktów mięsnych;

2) produkty mięsne są poddawane obróbce i przechowywane.

2. W zakładzie, o którym mowa w ust. 1, w części, w której odbywa się produkcja produktów zawierających inne środki spożywcze oraz jedynie niewielki procent mięsa lub produktów mięsnych:

1) do przechowywania produktów mięsnych lub produktów zawierających inne środki spożywcze oraz jedynie niewielki procent mięsa lub produktów mięsnych nie są wymagane pomieszczenia chłodnicze i zamrażalnicze, jeżeli przy produkcji używa się wyłącznie gotowych produktów mięsnych;

2) dopuszcza się przeprowadzanie rozbioru mięsa, obróbki cieplnej, wytapiania tłuszczu, wędzenia, suszenia, dojrzewania, peklowania i pakowania w tym samym pomieszczeniu, jeżeli procesy te odbywają się etapami i nie ma to szkodliwego wpływu na świeże mięso i produkty mięsne.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli w zakładzie, o którym mowa w ust. 1, są produkowane środki spożywcze niezawierające mięsa, jak również produkty zawierające inne środki spożywcze oraz jedynie niewielki procent mięsa lub produktów mięsnych, dopuszcza się wspólne korzystanie z:”;

4) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odzież roboczą zmienia się codziennie i w przypadku jej zabrudzenia.”;

5) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do kontroli procesów sterylizacji lub pasteryzacji hermetycznie zamkniętych pojemników stosuje się wzorcowane przez organy administracji miar lub akredytowane laboratoria pomiarowe, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, następujące urządzenia:

1) manometr;

2) termometr; pozostałych termometrów używanych w zakładzie nie wzorcuje się, jeżeli ich dopuszczalny błąd graniczny nie przekracza 0,5°C, a wyniki ich pomiarów wykonywanych w warunkach powtarzalności są porównywane przez pracownika upoważnionego przez podmiot prowadzący zakład, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, z wynikami pomiarów termometru wzorcowanego;

3) przyrządy do automatycznej rejestracji czasu i temperatury procesów pasteryzacji lub sterylizacji.”;

6) w § 31:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Woda stosowana do chłodzenia hermetycznie zamkniętych pojemników powinna być chlorowana, a czas chłodzenia powinien być wystarczający do osiągnięcia minimalnej temperatury pozwalającej na możliwie szybkie odparowanie wody z ich powierzchni.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Urządzenie do chlorowania powinno być zaopatrzone w wizualny lub akustyczny system sygnalizujący zaburzenia w dostawie chloru, a zawartość chloru w wodzie po zakończeniu chłodzenia nie powinna być mniejsza niż 0,5 ppm.”;

7) w § 36 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na opakowaniach jednostkowych, jeżeli produkty mięsne są następnie opakowywane w opakowanie zbiorcze, w którym są oferowane do sprzedaży konsumentowi ostatecznemu;”;

8) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. Etykieta umieszczana na produktach mięsnych, oprócz informacji określonych w przepisach w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych, powinna zawierać informacje:

1) dotyczące gatunków zwierząt, z których uzyskano ten produkt, jeżeli nie wynika to z opisu produktu lub listy jego składników;

2) umożliwiające identyfikację partii produkcyjnej produktów mięsnych o tym samym stopniu zagrożenia, które wyprodukowano w podobnych warunkach technologicznych (kod partii produkcyjnej);

3) o dacie wyprodukowania produktu lub kodzie pozwalającym na identyfikację tej daty przez odbiorcę lub organ nadzoru – w przypadku gdy produkt mięsny w tym opakowaniu nie jest przeznaczony dla konsumenta ostatecznego;

4) o zawartości białka roślinnego lub zwierzęcego lub skrobi, dodanych do produktu mięsnego, w innych celach niż technologicznie, a ich użycie nie ma odniesienia w opisie handlowym produktu;

5) o warunkach, w jakich produkty mięsne powinny być przechowywane i oferowane do sprzedaży.”;

9) uchyla się załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącego przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44).

3)  Przepisy wdrażające postanowienia art. 6 dyrektywy Rady 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy świeżym mięsem (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964, str. 2012).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.