ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSi 1) z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i terminów składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard oraz wielkości prób wzorcowych tego materiału 2)

Na podstawie art. 55a ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie hodowcy wprowadzającego do obrotu materiał siewny roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian zawiera informacje o ilości wprowadzonego do obrotu, w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego złożenie sprawozdania do dnia 30 czerwca roku złożenia sprawozdania, materiału siewnego poszczególnych gatunków roślin warzywnych.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się corocznie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa właściwemu ze względu na siedzibę hodowcy albo miejsce jego zamieszkania w terminie do dnia 15 sierpnia.

§ 2. Wielkość prób wzorcowych z wytworzonych i wprowadzonych do obrotu partii materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard oraz partii materiału siewnego odmian skreślonych z krajowego rejestru jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 313, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. H62 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639 i Nr 126, poz. 877.