ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

§ 1. Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych, zwane dalej „połowami”, są prowadzone przy użyciu wędki lub kuszy.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, połowy są prowadzone wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

1) haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo

2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35 mm, albo

3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, albo

4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3.

2. Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:

1) 2 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 10 mm – przy połowach płastug;

2) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm – przy połowach śledzi.

3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego urządzenia pływającego dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:

1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty oraz

2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą.

§ 3. Połowy wędką są prowadzone:

1) z brzegu, z wyłączeniem urządzeń nawigacyjnych, mostów i urządzeń wodnych;

2) z lodu, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności;

3) ze statku;

4) z innego urządzenia pływającego, dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, zwanego dalej „innym urządzeniem pływającym”;

5) za pomocą nie więcej niż 2 wędek jednocześnie, a w przypadku połowów ryb przez wyrzucanie i ściąganie sztucznej przynęty, zwanych dalej „połowami metodą spinningową” – jedną wędką;

6) bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb;

7) bez stosowania metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;

8) w odległości nie mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;

9) w odległości nie mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska.

§ 4. Połowy ze statku lub innego urządzenia pływającego są prowadzone:

1) na godzinę przed wschodem słońca i nie później niż do godziny po zachodzie słońca;

2) poza torami wodnymi;

3) w odległości nie mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych.

§ 5. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego urządzenia pływającego dopuszcza się holowanie sztucznej przynęty.

§ 6. Niedopuszczalne jest cumowanie statku lub innego urządzenia pływającego używanego do prowadzenia połowów, do:

1) znaków nawigacyjnych;

2) narzędzi połowowych;

3) bojek, tyczek lub pływaków.

§ 7. Połowy kuszą są prowadzone:

1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;

2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;

3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;

4) wyłącznie w porze dziennej – po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż na godzinę przed zachodem słońca;

5) w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru pomarańczowego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą;

6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;

7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;

8) w odległości nie mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska.

§ 8. 1. Ilość ryb, którą może wyłowić osoba prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:

1) 2 sztuki łącznie — w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta);

2) 2 sztuki — w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);

3) 3 sztuki łącznie — w przypadku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), sandacza (Stizostedion lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);

4) 5 sztuk — w przypadku lina (Tinca tinca);

5) 5 sztuk — w przypadku belony (Belone belone);

6) 7 sztuk — w przypadku dorsza (Gadus morhua);

7) 10 sztuk — w przypadku leszcza (Abramis brama);

8) 5 kg — w przypadku śledzia (Clupea harengus);

9) 5 kg łącznie — w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1–8, z wyłączeniem babki byczej (Neogobius melanostomus).

2. Przepisy ust. 1 pkt 1–4 i 6–9 nie dotyczą połowów prowadzonych w czasie zawodów sportowych.

§ 9. Ryby niewymiarowe albo ryby będące pod całkowitą ochroną gatunkową lub wyłowione w ustanowionych dla nich obwodach ochronnych albo okresach ochronnych należy niezwłocznie wypuścić do łowiska.

§ 10. Niedopuszczalne jest pozostawianie narzędzi połowowych bez nadzoru osoby prowadzącej połowy oraz rozdysponowanie wyłowionych ryb przed zakończeniem połowów w danym dniu.

§ 11. Przy zajmowaniu miejsc na łowisku należy zachować następujące odległości:

1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:

a) 20 m – przy połowach z brzegu,

b) 50 m – przy połowach z brzegu metodą spinningową,

c) 100 m – przy połowach kuszą;

2) między statkami lub innymi urządzeniami pływającymi, używanymi do prowadzenia połowów, nie mniejsze niż 50 m, z tym że przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 150 m.

§ 12. Osoba prowadząca połowy jest obowiązana, na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych, przedstawić do wglądu sportowe zezwolenie połowowe i dokument potwierdzający tożsamość oraz umożliwić obejrzenie użytych narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb, które powinny znajdować się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.

§ 13. Określa się wzory sportowych zezwoleń połowowych dla:

1) osoby fizycznej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) dla organizatora zawodów sportowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) armatora statku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1282 oraz z 2003 r. Nr 8, poz. 99).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. (poz. 1725)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).