ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu

Na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularzy deklaracji o:

1) ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym, wyrobionych z winogron, moszczów winogronowych lub win gronowych ze wskazaniem państwa ich pochodzenia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) szacowanej ilości win, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wielkości produkcji win lub moszczów winogronowych z własnych lub zakupionych winogron w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) szacowanej ilości winogron lub moszczów winogronowych planowanych do zakupu oraz ich szacunkowym wykorzystaniu do wyrobu win w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) zbiorach winogron oraz przeznaczeniu tych winogron w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) posiadanych w dniu 31 lipca danego roku gospodarczego zapasach win lub moszczów winogronowych przez producentów, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu win i przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi wyrobami, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie win lub moszczów winogronowych, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) ilości win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) ilości winogron lub moszczów winogronowych dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2011 r. (poz. 20)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji zbiorów winogron, produkcji oraz zapasów wina gronowego i moszczu gronowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 6, poz. 44), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 100 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016).