ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin 2)

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 200, poz. 2060, z późn. zm. 4) ) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po lp. 2a dodaje się lp. 2b w brzmieniu:


2b 1-dekanol 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

2) po lp. 3b dodaje się lp. 3c w brzmieniu:


3c 6-benzyloadenina 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

3) po lp. 8 dodaje się lp. 8a w brzmieniu:


8a azadyrachtyna 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

4) lp. 9 otrzymuje brzmienie:


9 azoksystrobina 1 sierpnia 2011 r. 31 marca 2014 r.

5) lp. 10 otrzymuje brzmienie:


10 azymsulfuron 1 sierpnia 2011 r. 31 marca 2014 r.

6) po lp. 16b dodaje się lp. 16c—16e w brzmieniu:


16c bispirybak 1 sierpnia 2011 r. 30 września 2011 r.
16d bromadiolon 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.
16e bupirymat 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

7) po lp. 18a dodaje się lp. 18b w brzmieniu:


18b chinomerak 1 lipca 2011 r. 31 grudnia 2013 r.

8) po lp. 30a dodaje się lp. 30b w brzmieniu:


30b cykloksydym 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

9) po lp. 33a dodaje się lp. 33b w brzmieniu:


33b cyprokonazol 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

10) po lp. 34 dodaje się lp. 34a w brzmieniu:


34a dazomet 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

11) po lp. 37f dodaje się lp. 37g i 37h w brzmieniu:


37g dietofenkarb 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.
37h diklofop 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

12) po lp. 43c dodaje się lp. 43d i 43e w brzmieniu:


43d ditianon 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.
43e dodyna 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

13) po lp. 49a dodaje się lp. 49b w brzmieniu:


49b etridiazol 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

14) po lp. 53 dodaje się lp. 53a i 53b w brzmieniu:


53a fenazachina 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.
53b fenbukonazol 1 lipca 2011 r. 31 grudnia 2013 r.

15) po lp. 55d dodaje się lp. 55e w brzmieniu:


55e fenoksykarb 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

16) po lp. 60c dodaje się lp. 60d w brzmieniu:


60d fluometuron 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

17) po lp. 61 dodaje się lp. 61a w brzmieniu:


61a flurochloridon 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

18) po lp. 64a dodaje się lp. 64b w brzmieniu:


64b flutriafol 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

19) po lp. 70c dodaje się lp. 70d w brzmieniu:


70d fosforek cynku 1 lipca 2011 r. 31 grudnia 2013 r.

20) po lp. 75a dodaje się lp. 75b i 75c w brzmieniu:


75b heksytiazoks 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.
75c hymeksazol 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

21) lp. 77 otrzymuje brzmienie:


77 imazalil 1 sierpnia 2011 r. 31 marca 2014 r.

22) po lp. 82 dodaje się lp. 82a w brzmieniu:


82a izoksaben 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

23) lp. 88 otrzymuje brzmienie:


88 karbendazym 1 lipca 2011 r. 1 sierpnia 2012 r.

24) po lp. 88a dodaje się lp. 88b i 88c w brzmieniu:


88b karbetamid 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.
88c karboksyna 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

25) po lp. 89b dodaje się lp. 89c w brzmieniu:


89c kletodym 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

26) po lp. 92c dodaje się lp. 92d w brzmieniu:


92d kwas indolilo-3-masłowy 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

27) po lp. 103 dodaje się lp. 103a w brzmieniu:


103a metaldehyd 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

28) po lp. 108 dodaje się lp. 108a w brzmieniu:


108a metosulam 1 lipca 2011 r. 31 grudnia 2013 r.

29) po lp. 114m dodaje się lp. 114n w brzmieniu:


114n myklobutanil 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

30) po lp. 118h dodaje się lp. 118i w brzmieniu:


118i oryzalin 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

31) po lp. 119a dodaje się lp. 119b i 119c w brzmieniu:


119b paklobutrazol 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.
119c pencykuron 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

32) po lp. 126 dodaje się lp. 126a w brzmieniu:


126a pirydaben 1 lipca 2011 r. 31 grudnia 2013 r.

33) po lp. 131 dodaje się lp. 131a w brzmieniu:


131a profoksydim 1 sierpnia 2011 r. 30 września 2011 r.

34) lp. 132 otrzymuje brzmienie:


132 proheksadion 1 sierpnia 2011 r. 31 marca 2014 r.

35) po lp. 140c dodaje się lp. 140d w brzmieniu:


140d siarczan glinu 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

36) po lp. 141 dodaje się lp. 141a w brzmieniu:


141a sintofen 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

37) po lp. 146b dodaje się lp. 146c w brzmieniu:


146c tau-fluwalinat 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

38) po lp. 152 dodaje się lp. 152a w brzmieniu:


152a tlenek fenbutacyny 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

39) po lp. 161b dodaje się lp. 161c w brzmieniu:


161c wielosiarczek wapnia 1 lipca 2011 r. 31 stycznia 2014 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Komisji 2010/54/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia azymsulfuronu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 220 z 21.08.2010, str. 63);

2) dyrektywy Komisji 2010/55/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia azoksystrobiny jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 220 z 21.08.2010, str. 67);

3) dyrektywy Komisji 2010/56/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia proheksadionu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 220 z 21.08.2010, str. 71);

4) dyrektywy Komisji 2010/57/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia imazalilu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 225 z 27.08.2010, str. 5);

5) dyrektywy Komisji 2010/85/UE z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fosforku cynku jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję 2008/941/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 03.12.2010, str. 32);

6) dyrektywy Komisji 2010/87/UE z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fenbukonazolu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 318 z 04.12.2010, str. 32);

7) dyrektywy Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 320 z 07.12.2010, str. 3);

8) dyrektywy Komisji 2010/90/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej pirydabenu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 322 z 08.12.2010, str. 38);

9) dyrektywy Komisji 2010/91/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metosulamu jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 327 z 11.12.2010, str. 40);

10) dyrektywy Komisji 2011/1/UE z dnia 3 stycznia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej 6-benzyloadeniny jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję 2008/941/WE (Dz. Urz. UE L 1 z 04.01.2011, str. 5);

11) dyrektywy Komisji 2011/2/UE z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej myklobutanilu jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 5 z 08.01.2011, str. 7);

12) dyrektywy Komisji 2011/4/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej cykloksydymu jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 18 z 21.01.2011, str. 30);

13) dyrektywy Komisji 2011/5/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej hymeksazolu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 18 z 21.01.2011, str. 34);

14) dyrektywy Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 28 z 02.02.2011, str. 36);

15) dyrektywy Komisji 2011/14/UE z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej profoksydimu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 51 z 25.02.2011, str. 16);

16) dyrektywy Komisji 2011/19/UE z dnia 2 marca 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tau-fluwalinatu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 58 z 03.03.2011, str. 41);

17) dyrektywy Komisji 2011/20/UE z dnia 2 marca 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fenoksykarbu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 58 z 03.03.2011, str. 45);

18) dyrektywy Komisji 2011/21/UE z dnia 2 marca 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej kletodymu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 58 z 03.03.2011, str. 49);

19) dyrektywy Komisji 2011/22/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bispirybaku jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 26);

20) dyrektywy Komisji 2011/25/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bupirymatu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 32);

21) dyrektywy Komisji 2011/26/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dietofenkarbu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 37);

22) dyrektywy Komisji 2011/27/UE z dnia 4 marca 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej oryzalinu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2011, str. 12);

23) dyrektywy Komisji 2011/28/UE z dnia 4 marca 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej kwasu indolilo-3-masłowego jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/941/WE (Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2011, str. 17);

24) dyrektywy Komisji 2011/29/UE z dnia 7 marca 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej etridiazolu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 61 z 08.03.2011, str. 9);

25) dyrektywy Komisji 2011/30/UE z dnia 7 marca 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tlenku fenbutacyny jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 61 z 08.03.2011, str. 14);

26) dyrektywy Komisji 2011/32/UE z dnia 8 marca 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej izoksabenu jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 62 z 09.03.2011, str. 19);

27) dyrektywy Komisji 2011/33/UE z dnia 8 marca 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej 1-dekanolu jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję Komisji 2008/941/WE (Dz. Urz. UE L 62 z 09.03.2011, str. 23);

28) dyrektywy Komisji 2011/34/UE z dnia 8 marca 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flurochloridonu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/941/WE (Dz. Urz. UE L 62 z 09.03.2011, str. 27);

29) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/39/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fenazachiny jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 97 z 12.04.2011, str. 30);

30) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/40/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej sintofenu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 97 z 12.04.2011, str. 34);

31) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/41/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej ditianonu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 97 z 12.04.2011, str. 38);

32) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/42/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flutriafolu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 97 z 12.04.2011, str. 42);

33) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/43/UE z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej wielosiarczku wapnia jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/941/WE (Dz. Urz. UE L 100 z 14.04.2011, str. 39);

34) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/44/UE z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej azadyrachtyny jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/941/WE (Dz. Urz. UE L 100 z 14.04.2011, str. 43);

35) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/45/UE z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej diklofopu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 100 z 14.04.2011, str. 47);

36) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/46/UE z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej heksytiazoksu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 101 z 15.04.2011, str. 20);

37) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/47/UE z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej siarczanu glinu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/941/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 16.04.2011, str. 24);

38) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/48/UE z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bromadiolonu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/941/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 16.04.2011, str. 28);

39) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/49/UE z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej pencykuronu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 103 z 19.04.2011, str. 109);

40) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/50/UE z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej karbetamidu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 104 z 20.04.2011, str. 41);

41) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/52/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej karboksyny jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 105 z 21.04.2011, str. 19);

42) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/53/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dazometu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 105 z 21.04.2011, str. 24);

43) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/54/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metaldehydu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 105 z 21.04.2011, str. 28);

44) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/55/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej paklobutrazolu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 106 z 27.04.2011, str. 5);

45) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/56/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej cyprokonazolu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 108 z 28.04.2011, str. 30);

46) dyrektywy wykonawczej Komisji 2011/57/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluometuronu jako substancji czynnej i zmieniającej decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz. Urz. UE L 108 z 28.04.2011, str. 34);

47) dyrektywy Komisji 2011/58/UE z dnia 10 maja 2011 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia karbendazymu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 122 z 11.05.2011, str. 71).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322 i Nr 106, poz. 622.

4)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2639, z 2005 r. Nr 43, poz. 419, Nr 133, poz. 1124 i Nr 231, poz. 1964, z 2006 r. Nr 17, poz. 138, Nr 59, poz. 414, Nr 132, poz. 926, Nr 167, poz. 1187 i Nr 220, poz. 1609, z 2007 r. Nr 50, poz. 333, Nr 101, poz. 681, Nr 163, poz. 1159 i Nr 234, poz. 1723, z 2008 r. Nr 144, poz. 909, z 2009 r. Nr 3, poz. 15 i Nr 138, poz. 1128 oraz z 2010 r. Nr 87, poz. 571 i Nr 212, poz. 1393.