ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 czerwca 2009 r. dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

2. Wartości klimatycznego bilansu wodnego, o których mowa w ust. 1, są jednakowe dla wszystkich województw.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb (Dz. U. Nr 62, poz. 513).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 145, poz. 918 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.