ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Członek organizacji producentów owoców i warzyw może wypowiedzieć członkostwo w tej organizacji w formie pisemnej z podaniem przyczyn wypowiedzenia.

2. Członek organizacji producentów owoców i warzyw wypowiada członkostwo w tej organizacji w czasie realizacji programu operacyjnego z zachowaniem:

1) miesięcznego terminu wypowiedzenia, którego upływ rozpoczyna się z dniem:

a) 1 stycznia, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło w okresie od dnia 2 września roku poprzedniego do dnia 1 stycznia,

b) 1 marca, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło w okresie od dnia 2 stycznia do dnia 1 marca,

c) 1 lipca, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło w okresie od dnia 2 marca do dnia 1 lipca,

d) 1 września, jeżeli wypowiedzenie członkostwa nastąpiło w okresie od dnia 2 lipca do dnia 1 września

— jeżeli większość członków tej organizacji, reprezentujących łącznie ponad połowę udziału w wartości produkcji sprzedanej w roku poprzedzającym złożenie wypowiedzenia, wyrazi na to zgodę w drodze uchwały;

2) 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia, którego upływ rozpoczyna się z dniem 1 lipca ostatniego roku realizacji bieżącego programu operacyjnego, jeżeli organizacja producentów owoców i warzyw nie wyrazi zgody, o której mowa w pkt 1.

§ 2. Producent, który wystąpił z organizacji producentów owoców i warzyw, nie może przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw w okresie pięciu lat od dnia upływu terminu wypowiedzenia.

§ 3. Producent będący członkiem organizacji producentów owoców i warzyw, której marszałek województwa wydał decyzję o cofnięciu uznania za organizację producentów owoców i warzyw, nie może stać się członkiem wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw w terminie pięciu lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw (Dz. U. Nr 165, poz. 1732).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).