ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

Na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:

1) 150 kg — w przypadku pszenicy zwyczajnej;

2) 130 kg — w przypadku żyta populacyjnego;

3) 80 kg — w przypadku żyta mieszańcowego lub syntetycznego;

4) 130 kg — w przypadku jęczmienia;

5) 150 kg — w przypadku pszenżyta;

6) 150 kg — w przypadku owsa;

7) 150 kg — w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);

8) 200 kg — w przypadku grochu siewnego;

9) 80 kg — w przypadku wyki siewnej;

10) 270 kg — w przypadku bobiku;

11) 2 500 kg — w przypadku ziemniaka,

12) 140 kg — w przypadku mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych wymienionych w pkt 1–6.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132, poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 133, poz. 935, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541, Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 216.