ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) laboratorium – laboratoria, o których mowa w art. 23 ust. 3 i 4 ustawy;

2) instytut – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;

3) Centralna Baza Danych – prowadzone w instytucie uporządkowane i utrwalone zbiory przekazanych i zarejestrowanych danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych;

4) lokalna baza danych – prowadzone w laboratorium uporządkowane i utrwalone zbiory wprowadzonych i zarejestrowanych danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych;

5) zapis korygujący – zapis, za pomocą którego są zmieniane dane w Centralnej Bazie Danych lub lokalnej bazie danych w sposób umożliwiający odczytanie danych zmienianych.

§ 3. W Centralnej Bazie Danych i lokalnych bazach danych gromadzi się dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych, obejmujące w szczególności informacje dotyczące:

1) próbki;

2) pobierania próbek;

3) przeprowadzonego badania.

§ 4. Dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych gromadzi się oraz przetwarza przy użyciu systemu informatycznego, który obejmuje:

1) Centralną Bazę Danych;

2) lokalne bazy danych;

3) urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne, zapewniające gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie danych;

4) kopie awaryjne Centralnej Bazy Danych i lokalnych baz danych.

§ 5. Centralna Baza Danych i lokalne bazy danych są prowadzone przy użyciu elektronicznych nośników informacji.

§ 6. 1. Laboratorium i instytut stosują system informatyczny uniemożliwiający usunięcie wprowadzonych danych.

2. Błędy w lokalnych bazach danych i Centralnej Bazie Danych są poprawiane za pomocą zapisu korygującego, w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

§ 7. System informatyczny zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych do korzystania z tego systemu.

§ 8. Dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych, niezwłocznie po ich uzyskaniu i zatwierdzeniu przez kierownika laboratorium, są wprowadzane w formie elektronicznej do lokalnej bazy danych i w tej formie przekazywane do Centralnej Bazy Danych.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289.