ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych 2)

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1735, z późn. zm. 4) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) soków owocowych wyprodukowanych z użyciem ekstrakcji wodnej.”;

2)  w § 2:

a)   pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) bentonit jako glinkę adsorpcyjną;

7) żel krzemionkowy (forma koloidalna);”,

b)   pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) chemicznie obojętne środki wspomagające filtrowanie i strącanie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4, z późn. zm.), w tym:

a)   perlit,

b)   płukaną ziemię okrzemkową (diatomit płukany),

c)   celulozę,

d)   nierozpuszczalny poliamid,

e)   poliwinylopolipyrolidon,

f)    polistyren;”,

c) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) azot”;

3)  w § 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) soków owocowych zagęszczonych — można stosować procesy technologiczne oparte na metodach fizycznych w tym dyfuzję jadalnej części owoców, z wyłączeniem winogron, pod warunkiem że w ten sposób otrzymane soki owocowe spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla soku owocowego lub soku owocowego odtworzonego z zagęszczonego soku owocowego;

2) soków, o których mowa w § 1 pkt 1-4 i 6, otrzymywanych z owoców cytrusowych — można stosować chemicznie obojętne środki wspomagające adsorpcję, spełniające wymagania określone w przepisach o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w celu zmniejszenia zawartości limonoidów i narynginy, bez znaczącego oddziaływania na zawartość glikozydów limonoidów, kwasów, cukrów, w tym oligosacharydów i składników mineralnych;”;

4)  § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Do wyrobów, o których mowa w § 1:

1)   w celu regulacji kwaśnego smaku można dodawać sok cytrynowy lub sok z limonek, lub zagęszczony sok cytrynowy, lub zagęszczony sok z limonek w ilości do 3 g na litr soku w przeliczeniu na bezwodny kwas cytrynowy;

2)   można dodawać witaminy lub składniki mineralne, jeżeli ich dodanie jest dozwolone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 26, z późn. zm.);

3)   można stosować dodatki do żywności, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UEL 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1333/2008”.

2. Dodanie substancji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w celu korekcji kwaśnego smaku wyrobu jest dopuszczalne, jeżeli nie zastosowano w tym celu soku cytrynowego lub soku z limonek, lub soku cytrynowego zagęszczonego, lub soku zagęszczonego z limonek, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Do soków otrzymywanych wyłącznie z owoców rokitnika można dodawać cukry w ilości nieprzekraczającej 140 g/l, wyrażonej jako sucha masa.

4. Do soku pomidorowego i soku pomidorowego odtworzonego z zagęszczonego soku pomidorowego można dodawać sól, przyprawy i aromatyczne zioła.”;

5)  uchyla się § 5;

6)  § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Aromat, miazga i komórki miąższu, otrzymywane odpowiednimi metodami fizycznymi z tych samych gatunków owoców, z których wyrób został wyprodukowany, mogą być ponownie wprowadzone do soku owocowego, soku owocowego odtworzonego z zagęszczonego soku owocowego, zagęszczonego soku owocowego lub nektaru owocowego.”;

7)  w § 7:

a)   pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zastąpić cukry całkowicie lub częściowo substancjami słodzącymi, zgodnie z rozporządzeniem nr 1333/2008 oraz mając na względzie przepisy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 9, z późn. zm.) — w przypadku wytwarzania nektarów owocowych bez dodatku cukrów lub o obniżonej wartości energetycznej;”,

b)   uchyla się pkt 3;

8)  w § 8 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu:

„4. Minimalna wartość w skali Brixa określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla soku owocowego odtworzonego z zagęszczonego soku owocowego nie uwzględnia ekstraktu dodanych do tego soku składników i dodatków, innych niż zagęszczony sok owocowy.

5. Jeżeli sok owocowy odtworzony z zagęszczonego soku owocowego jest produkowany z owoców niewymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, to minimalna wartość w skali Brixa dla tego wyrobu odpowiada minimalnej wartości w skali Brixa dla soku uzyskiwanego z owoców wykorzystywanych do produkcji soku zagęszczonego.

6. Wartość w skali Brixa dla soku owocowego odpowiada minimalnej wartości w tej skali dla soku otrzymanego z danego owocu i nie podlega modyfikacji, chyba że przez zmieszanie z sokiem otrzymanym z takiego samego gatunku owocu.

7. W produkcji soków, przecierów oraz nektarów owocowych noszących nazwę zastosowanego gatunku lub gatunków owoców lub zwyczajową nazwę wyrobu używa się gatunku lub gatunków owoców odpowiadających nazwom botanicznym określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia. W przypadku gatunku lub gatunków owoców niewymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w nazewnictwie wyrobów z nich otrzymanych należy posługiwać się nazwą botaniczną lub zwyczajową odpowiadającą użytemu do produkcji gatunkowi lub gatunkom owoców.”;

9) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Soki owocowe, soki owocowe odtworzone z zagęszczonego soku owocowego, zagęszczone soki owocowe (koncentraty owocowe, koncentraty soku owocowego), soki owocowe w proszku oraz nektary owocowe wyprodukowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami:

1)  mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 28 października 2013 r.;

2)  mogą pozostawać w obrocie do dnia 28 kwietnia 2015 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2013 r. (poz. 327)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)   Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/UE z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającą dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 115 z 27.04.2012, str. 1).

3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690.

4)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 282, poz. 2810, z 2009 r. Nr 114, poz. 953 oraz z 2010 r. Nr 88, poz. 579.