ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;”;

2)   w § 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) jest pełnoletni,”;

3)   w § 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, z wyłączeniem wytwarzania produktów energetycznych wyłącznie z produktów wymienionych na liście stanowiącej załącznik I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;”;

4)   w § 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej „ewidencją”, jeżeli wnioskodawcy nie został nadany numer identyfikacyjny i nie posługuje się on numerem identyfikacyjnym osoby, której przyznano płatność, o której mowa w § 2 pkt 2, a w przypadku składania wniosku o wpis wnioskodawcy do ewidencji łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy — oryginał wniosku;

2)   zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt czasowy w miejscu zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy — w przypadku gdy miejsce zamieszkania jest różne od miejsca zameldowania na pobyt stały;

3)   kopię dokumentu tożsamości;

4)   zaświadczenie o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz zakresie tego ubezpieczenia wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

5)   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawierający informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz. 276);

6)   ekonomiczny plan operacji sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

7)   kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w okresie obejmującym rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, oraz dwa poprzedzające go lata albo oświadczenie wnioskodawcy o wielkości uzyskanej pomocy de minimis sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

8)   kopie sprawozdań finansowych za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości — w przypadku podmiotów, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych;

9)   pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;

10)  kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa, o którym mowa w § 2 pkt 2, przy czym w przypadku posiadania samoistnego nieruchomości, dla której księga wieczysta jest prowadzona w systemie informatycznym, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 i 830), jest wystarczające podanie numeru księgi wieczystej;

11)  kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne nieruchomości, na której będzie realizowana operacja, przy czym w przypadku posiadania samoistnego nieruchomości, dla której księga wieczysta jest prowadzona w systemie informatycznym, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jest wystarczające podanie numeru księgi wieczystej;

12)  oświadczenie właściciela albo współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji, sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję — w przypadku gdy operacja będzie realizowana na nieruchomości niestanowiącej własności wnioskodawcy albo stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i operacja ta jest związana z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją;

13)  kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych zgodnie z przepisami o systemie oświaty, wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo kopię zezwolenia wydanego na podstawie art. 58 ust. 3 albo art. 59a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 3) ) — w przypadku gdy w ramach wykonywania działalności wnioskodawca prowadzi działalność, której dotyczy operacja, podlegającą przepisom o systemie oświaty;

14)  kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm. 4) ), wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy — w przypadku gdy w ramach wykonywania działalności wnioskodawca świadczy usługi hotelarskie w innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie;

15)  kopię przyrzeczenia zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii wydanego na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych lub kopię decyzji nadającej kategorię obiektu hotelarskiego wydaną na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych — w przypadku gdy w ramach wykonywania działalności wnioskodawca świadczy lub planuje świadczyć usługi hotelarskie w obiektach hotelarskich;

16)  kosztorys inwestorski — w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje budowlane;

17)  kopie co najmniej dwóch zapytań dotyczących nabycia rzeczy lub usług skierowanych do różnych dostawców lub wykonawców (zapytań ofertowych) oraz kopie ofert stanowiących odpowiedź na te zapytania wraz z uzasadnieniem wyboru oferty — w przypadku każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt przekracza 10 tys. zł netto, dotyczącego inwestycji innej niż wskazana w pkt 16;

18)  kopię zapytania dotyczącego nabycia rzeczy lub usług (zapytania ofertowego) oraz kopię oferty stanowiącej odpowiedź na to zapytanie — w przypadku każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt przekracza 10 tys. zł netto, dotyczącego inwestycji innej niż wskazana w pkt 16, jeżeli te rzeczy lub usługi można nabyć wyłącznie od jednego wykonawcy lub dostawcy, w szczególności gdy jest to uzasadnione koniecznością zastosowania technologii zgodnej z technologią produkcji stosowaną przez wnioskodawcę;

19)  kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją — w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje;

20)  kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej — w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu;

21)  kopię opinii wojewody dotyczącej zakresu i wysokości szkód w środkach trwałych oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę — w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2;

22)  kopię opinii wojewody dotyczącej zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę — w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2;

23)  kopię dokumentacji dotyczącej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych — w przypadku wnioskodawców zobowiązanych do prowadzenia takiej ewidencji przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisami o rachunkowości;

24)  kopię dokumentacji dotyczącej wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych — w przypadku wnioskodawców zobowiązanych do prowadzenia wykazu przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

25)  informację o numerze rachunku bankowego wnioskodawcy — w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o zaliczkę;

26)  inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy.”,

b)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub notariusza, z tym że kopie, o których mowa w ust. 2 pkt 23 i 24, mogą być również potwierdzone przez wnioskodawcę.”,

c)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 6 ust. 1.”,

d)   uchyla się ust. 4;

5) w § 10:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, albo nie dołączono do niego wniosku o wpis do ewidencji albo jego kopii, lub wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2, lub w danym okresie składania wniosków wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą”, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, jeżeli numer ten można ustalić w ewidencji.”,

b) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celu operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy, zwiększenia kwoty pomocy oraz zmiany rodzaju działalności gospodarczej określonej we wniosku kodem PKD.”;

6)   w § 11a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, w ramach limitu środków określonego w ust. 1 nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2014 r., informuje się tego wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej, podając jej przyczyny.”;

7)   § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Agencja, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonej czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni, a w przypadku operacji — o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 — łącznie 18 miesięcy.”;

8)   w § 14 uchyla się ust. 3;

9)   w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Umowa zawiera również:

1)   postanowienia dotyczące warunków i sposobu pozyskiwania przez Agencję od beneficjenta danych, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy;

2)   wykaz dokumentów, jakie dołącza się do wniosku o płatność.”;

10)  po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. 1. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie terminów określonych w § 3 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 1 lit. d w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może zostać wyrażona również po upływie terminu zakończenia realizacji operacji lub złożenia wniosku o płatność ostateczną.”;

11)  w § 20 uchyla się pkt 2;

12)  w § 21 uchyla się ust. 3;

13)  w § 23:

a)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 6 miesięcy.”,

b)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepisy § 14 i § 15 ust. 1 i 2.”;

14)  w § 24:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 1 pkt 1–3, pkt 6 i 7 oraz ust. 2, 2a i 5, § 10 ust. 2-6 oraz § 12-15.”;

15)  w § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 1 pkt 1–3, pkt 6 i 7 oraz ust. 2, 2a i 5, § 10 ust. 2-6 oraz § 12-15.”;

16)  użyte w § 8 ust. 1 i 3, § 24 ust. 4 pkt 2 i § 30 ust. 2 wyrazy „operatora publicznego” zastępuje się wyrazami „operatora wyznaczonego”;

17)  w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchyla się poz. 01.61.Z, 01.62.Z, 01.64.Z, 10.11.Z-10.13.Z, 10.31.Z, 10.32.Z, 10.39.Z, 10.41.Z, 10.42.Z, 10.51.Z, 10.61.Z, 10.62.Z, 10.83.Z, 10.91.Z, 10.92.Z, 11.01.Z-11.03.Z, 13.10.D, 46.11.Z, 46.21.Z-46.23.Z, 46.31.Z-46.33.Z, 46.34.B, 46.36.Z-46.38.Z i 47.76.Z.

§ 2. Do postępowań w sprawach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 11a ust. 5 i § 24 ust. 6 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia terminy określone w § 3 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 1 lit. d rozporządzenia wymienionego w § 1 upłynęły, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie tych terminów, w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r., nawet gdy realizacja tej operacji została zakończona lub został złożony wniosek o płatność ostateczną.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 85, poz. 519, z 2010 r. Nr 129, poz. 867 i Nr 166, poz. 1125, z 2011 r. Nr 172, poz. 1027 oraz z 2012 r. poz. 936.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr273, poz. 2703 iNr281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 106, poz. 672, z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. 829.