ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań

Na podstawie art. 10b ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę, zwanej dalej „dotacją”, oraz zakres i tryb składania sprawozdań w tym zakresie.

§ 2. 1. Zakład ubezpieczeń przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, w terminie do dnia 25 stycznia roku następującego po roku, w którym zakład otrzymał dotację:

1) rozliczenie dotacji,

2) sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat odszkodowań producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę

— na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera informacje o:

1) nazwie, siedzibie i adresie zakładu ubezpieczeń;

2) okresie, jakiego dotyczy;

3) kwocie odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę wypłaconych producentom rolnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, zwany dalej „okresem sprawozdawczym”;

4) kwocie stanowiącej 90 % sumy składek uiszczonych w danym roku kalendarzowym z tytułu zawarcia z producentami rolnymi umów ubezpieczenia upraw rolnych oraz umów ubezpieczenia obowiązkowego tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę;

5) kwocie dotacji otrzymanej przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawozdawczym;

6) kwocie dotacji wykorzystanej przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawozdawczym;

7) kwocie dotacji zwróconej stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwanej dalej „ustawą”.

3. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera informacje o:

1) nazwie, siedzibie i adresie zakładu ubezpieczeń;

2) okresie, jakiego dotyczy;

3) liczbie umów zawartych w okresie sprawozdawczym z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę oraz o powierzchni upraw rolnych objętej ochroną ubezpieczeniową, w podziale na grupy upraw określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy i w podziale na województwa;

4) wysokości szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, wyrażonej kwotowo, w podziale na grupy upraw określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy i w podziale na województwa;

5) powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, w podziale na województwa;

6) łącznej sumie ubezpieczenia upraw rolnych z tytułu ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę w okresie sprawozdawczym, wyrażonej kwotowo;

7) liczbie producentów rolnych, którym zostały wypłacone odszkodowania, w tym ze środków dotacji, w podziale na województwa;

8) kwocie odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę;

9) rozliczeniu dotacji otrzymanej przez zakład ubezpieczeń, w tym o kwocie dotacji:

a) ustalonej, za okres sprawozdawczy, stosownie do art. 10a ust. 2 ustawy,

b) przekazanej w okresie sprawozdawczym,

c) zwróconej przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawozdawczym;

10) przyczynach niepełnego wykorzystania przez zakład ubezpieczeń otrzymanej dotacji;

11) województwach o największej i województwach o najmniejszej liczbie zawartych z producentami rolnymi umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę.

4. Rozliczenie dotacji i sprawozdanie rzeczowo-finansowe, o których mowa w ust. 1, podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu zakładu ubezpieczeń.

§ 3. Zwrotu dotacji, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, zakład ubezpieczeń dokonuje na rachunek bankowy:

1) wydatków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeżeli zwrot nastąpi w roku, w którym dotacja została przekazana;

2) dochodów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeżeli zwrot nastąpi w roku następującym po roku, w którym dotacja została przekazana.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań (Dz. U. Nr 199, poz. 1231).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 145, poz. 918 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.