ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów (Dz. U. Nr 243, poz. 1789) w § 1 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„liczbę samic i samców lub matek pszczelich, lub stad zwierząt futerkowych, a w przypadku drobiu — liczbę stad oraz łączną liczbę samic i samców w tych stadach w pierwszym i ostatnim dniu wychowu:”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) liczbę samic i samców lub matek pszczelich, lub liczbę samic i samców w rodach drobiu w poszczególnych jego gatunkach, z uwzględnieniem liczby stad oraz łącznej liczby samic i samców określonej w tych stadach, wpisanych do księgi hodowlanej lub rejestru na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego — z wyłączeniem koniowatych;”;

3) uchyla się pkt 6.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).