ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader +”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader +”, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie elektronicznej i papierowej.

3. Forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą.

4. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w ust. 3, podpisanym przez wnioskodawcę.

§ 2. 1. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) oświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na obszar realizacji projektu o:

a) liczbie ludności zamieszkałej na obszarze gminy,

b) uzyskiwanych przez gminę dochodach podatkowych na 1 mieszkańca w gminie obliczonych zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

c) zgodności projektu z przyjętą przez gminę strategią rozwoju lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

d) gęstości zaludnienia na obszarze gminy;

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu albo innego dokumentu określającego organizację i zakres działania wnioskodawcy;

3) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru;

4) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

5) aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wydane przez:

a) naczelnika urzędu skarbowego,

b) wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli wnioskodawca jest podatnikiem podatków stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego;

6) aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług — w przypadku gdy wnioskodawca niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług wnosi o objęcie kosztami kwalifikowalnymi kwot podatku od towarów i usług;

6a) aktualną interpretację potwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, udzieloną w drodze postanowienia przez naczelnika urzędu skarbowego — w przypadku gdy wnioskodawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług wnosi o objęcie kosztami kwalifikowalnymi kwot podatku od towarów i usług;

7) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do gminy i związku międzygminnego.

§ 3. 1. Jeżeli wniosek dotyczy projektu realizowanego w ramach schematu I, wnioskodawca, oprócz dokumentów wymienionych w § 2, dołącza:

1) opis projektu wraz z kalkulacją kosztów;

2) dokument potwierdzający dysponowanie przez wnioskodawcę środkami finansowymi na sfinansowanie kosztów realizacji projektu lub jego etapu:

a) w przypadku gminy lub związku międzygminnego:

– wieloletni plan inwestycyjny lub

– kopię uchwały budżetowej określającą środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie kosztów realizacji projektu lub jego etapu, lub

– kopię przyrzeczenia udzielenia kredytu na realizację projektu lub jego etapu,

b) w przypadku wnioskodawców innych niż wymienieni w lit. a:

– kopię przyrzeczenia udzielenia kredytu na realizację projektu lub jego etapu lub

– inne dokumenty potwierdzające wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu lub jego etapu.

2. Jeżeli wniosek dotyczy projektu realizowanego w ramach schematu II, wnioskodawca, oprócz dokumentów wymienionych w § 2, dołącza:

1) „Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich”;

2) dokument potwierdzający dysponowanie środkami finansowymi na sfinansowanie kosztów realizacji projektu lub jego etapu, w szczególności kopię przyrzeczenia udzielenia kredytu na realizację projektu lub jego etapu.

§ 4. Dokumenty wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 składa się na formularzach udostępnianych przez instytucję wdrażającą.

§ 5. 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w miejscu i w terminie wyznaczonym przez instytucję wdrażającą.

2. Termin do złożenia wniosku nie może być krótszy niż 30 dni.

3. Miejsce i termin składania wniosku instytucja wdrażająca podaje do publicznej wiadomości – na swojej stronie internetowej oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym – w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do złożenia wniosku.

§ 6. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.

§ 7. Złożenie wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 8.1. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 lub § 5 ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 9. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 10. 1. W 2004 r. wnioski składa się w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r.

2. Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, złożone od dnia 15 września 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, które zawierają informacje określone w rozporządzeniu, uznaje się za wnioski ważnie złożone.

3. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 3, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. (poz. 2685)

WZÓR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA „PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER +”

(PDF)