ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o gospodarstwie, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, lub działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 2. 1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie papierowej.

3. Wnioskodawca może złożyć wniosek w formie elektronicznej i papierowej pod warunkiem, że:

1) forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą;

2) forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w pkt 1, podpisanym przez wnioskodawcę.

§ 3. Do wniosku wnioskodawca będący osobą fizyczną dołącza:

1) kopię dokumentu tożsamości — części dotyczącej danych osobowych;

2) aktualne zaświadczenia wydane przez:

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) — o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych,

b) naczelnika urzędu skarbowego:

— o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub płatników podatków,

— potwierdzające dzień, od którego wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej — w przypadku wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu na warunkach określonych w działaniu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” dla młodego rolnika,

c) wójta (burmistrza, prezydenta miasta):

— o wielkości gospodarstwa,

— o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomości,

— potwierdzające dzień, od którego wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego — w przypadku wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu na warunkach określonych w działaniu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” dla młodego rolnika;

3) aktualne zaświadczenia potwierdzające, że wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do emerytury ani:

a) renty stałej przyznanej na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych — wydane przez ZUS,

b) renty stałej rolniczej przyznanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników ani renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin — wydane przez KRUS,

c) wojskowej renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa) — wydane przez właściwy organ emerytalno-rentowy, jeżeli do wnioskodawcy mają zastosowanie te przepisy,

d) renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa) — wydane przez właściwy organ emerytalno-rentowy, jeżeli do wnioskodawcy mają zastosowanie te przepisy;

4) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych;

5) zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych przy udzielaniu pomocy w zakresie podobnego działania współfinansowanego przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelstwo posiada wnioskodawca — jeżeli nie posiada on obywatelstwa polskiego;

6) wniosek o uwzględnienie okresu wyłączenia — jeżeli wnioskuje o niezaliczanie tego okresu do okresu prowadzenia gospodarstwa;

7) w przypadku gdy projekt jest realizowany w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania:

a) dane współposiadacza gospodarstwa: imię, nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,

b) oświadczenie współposiadacza gospodarstwa, że wyraża zgodę na ubieganie się o dofinansowanie projektu.

§ 4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 5, wnioskodawca dołącza w szczególności:

1) kopię książeczki wojskowej – części dotyczącej danych osobowych i okresu odbywania służby wojskowej lub

2) dokumenty potwierdzające okres wydzierżawienia gospodarstwa:

a) kopię umowy dzierżawy zawartej w formie aktu notarialnego albo

b) kopię umowy dzierżawy z datą pewną, albo

c) kopię umowy dzierżawy wraz z kopią dokumentu urzędowego — w przypadku gdy data pewna zawarcia umowy dzierżawy wynika z dokumentu urzędowego, albo

d) kopię umowy dzierżawy oraz odpis skrócony aktu zgonu — w przypadku śmierci dzierżawcy, albo

e) odpis z księgi wieczystej, albo

f) wypis z rejestru gruntów, lub

3) dokumenty potwierdzające okres, w którym rolnik udzielił pełnomocnictwa do prowadzenia gospodarstwa:

a) kopię pełnomocnictwa do prowadzenia gospodarstwa udzielonego w formie aktu notarialnego albo

b) kopię pełnomocnictwa do prowadzenia gospodarstwa z datą pewną, albo

c) kopię pełnomocnictwa wraz z kopią dokumentu urzędowego — w przypadku gdy data pewna udzielenia pełnomocnictwa wynika z dokumentu urzędowego, albo

d) kopię pełnomocnictwa oraz odpis skrócony aktu zgonu — w przypadku śmierci pełnomocnika, lub

4) zaświadczenie o okresach kształcenia wydane przez:

a) szkołę ponadgimnazjalną, z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletniej szkoły specjalnej, lub

b) dotychczasową szkołę ponadpodstawową, z wyłączeniem szkoły zasadniczej, lub

c) szkołę wyższą.

§ 5. Do wniosku wnioskodawca będący osobą prawną dołącza:

1) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) aktualne zaświadczenia wydane przez:

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

— o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych,

b) naczelnika urzędu skarbowego — o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub płatników podatków,

c) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o:

— wielkości gospodarstwa,

— braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomości;

4) kopię umowy, statutu lub regulaminu organizacyjnego;

5) oświadczenie potwierdzające, że w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do dnia dokonania płatności końcowej oraz w okresie 5 lat od dnia dokonania tej płatności co najmniej jedna osoba wchodząca w skład organu osoby prawnej, do którego zakresu działania należy podejmowanie decyzji dotyczących prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie objętym pomocą, lub osoba zatrudniona do prowadzenia takiego gospodarstwa, posiada wymagane kwalifikacje zawodowe;

6) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych przez osoby, o których mowa w pkt 5. 

§ 5a. 1. W przypadku gdy o dofinansowanie projektu ubiegają się wspólnie wspólnicy spółki cywilnej, do wniosku dołącza się:

1) kopię umowy spółki;

2) aktualne zaświadczenia, odnoszące się do prowadzonej przez wspólników działalności w ramach umowy spółki, wydane przez:

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych,

b) naczelnika urzędu skarbowego — o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub płatników podatków,

c) wójta (burmistrza, prezydenta miasta):

— o wielkości gospodarstwa — jeżeli gospodarstwo znajduje się w posiadaniu wspólników spółki cywilnej,

— o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomości;

3) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników — jeżeli taka uchwała została podjęta.

2. Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, do wniosku dołącza się dokumenty dotyczące każdego ze wspólników spółki cywilnej:

1) w przypadku wspólnika spółki cywilnej będącego osobą fizyczną — dokumenty, o których mowa w § 3:

a) pkt 1, pkt 2 lit. a i b tiret pierwsze, pkt 3 i 6,

b) pkt 2 lit. c tiret pierwsze i drugie — jeżeli posiada gospodarstwo,

c) pkt 4 i 5 — jeżeli prowadzi gospodarstwo objęte realizowanym projektem,

d) pkt 7 — jeżeli gospodarstwo objęte realizowanym projektem stanowi przedmiot współposiadania;

2) w przypadku wspólnika spółki cywilnej będącego osobą prawną — dokumenty, o których mowa w § 5:

a) pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4,

b) pkt 3 lit. c — jeżeli posiada gospodarstwo,

c) pkt 5 i 6 — jeżeli prowadzi gospodarstwo objęte realizowanym projektem.

3. W przypadku gdy wspólnicy spółki cywilnej ubiegają się o dofinansowanie projektu na warunkach określonych w działaniu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” dla młodego rolnika, do wniosku dołącza się aktualne zaświadczenia wydane przez:

1) naczelnika urzędu skarbowego — potwierdzające dzień, od którego opłacany jest podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,

2) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — potwierdzające dzień, od którego opłacany jest podatek rolny

— odnoszące się do prowadzonej przez wspólników działalności w ramach umowy spółki lub odnoszące się do wspólnika spółki cywilnej.

§ 6. 1. Do wniosku, oprócz dokumentów wymienionych w § 3—5a, wnioskodawcy dołączają:

1) opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu;

2) wyliczenie żywotności ekonomicznej gospodarstwa na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM);

3) plan projektu;

4) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do gospodarstwa, w którym będzie realizowany projekt, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika instytucji wdrażającej;

5) oświadczenie o spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie wraz z kopiami dokumentów potwierdzających spełnianie tych minimalnych standardów – jeżeli zostały wydane z urzędu lub przepisy odrębne przewidują możliwość ich wydania na wniosek wnioskodawcy;

6) plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków, budowli, plantacji wieloletnich oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej wraz z rozplanowaniem wewnętrznym (dokumentacja funkcjonalno-przestrzenna);

7) pełnomocnictwo – jeżeli zostało udzielone;

8) plan sprzedaży lub kopię umowy przedwstępnej na zbyt całości produkcji wytwarzanej w gospodarstwie w dziedzinie, której dotyczy projekt – jeżeli projekt dotyczy wzrostu produkcji;

9) kopię umowy na odbiór nadprodukcji nawozów naturalnych – jeżeli w gospodarstwie istnieje nadprodukcja azotu w nawozach naturalnych powyżej 170 kg N/ha użytków rolnych;

10) kopię dokumentu potwierdzającego wysokość kwot (limitów) produkcji przyznanych wnioskodawcy na podstawie odrębnych przepisów – jeżeli projekt dotyczy wzrostu produkcji w dziedzinie objętej kwotowaniem (limitowaniem) produkcji;

11) oświadczenie właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację projektu — jeżeli w projekcie uwzględniona jest nieruchomość będąca w posiadaniu zależnym wnioskodawcy;

12) w przypadku, gdy projekt dotyczy robót budowlanych:

a) kosztorys inwestorski, który powinien zawierać:

– tytuł projektu,

– nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,

– imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz podpis wnioskodawcy,

– imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis,

– datę opracowania kosztorysu,

– ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych,

– przedmiar lub obmiar robót budowlanych,

– kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną,

– wartość kosztorysową robót budowlanych,

– tabelę wartości elementów scalonych,

b) kopię pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania takich pozwoleń,

c) kopię dokumentu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, potwierdzoną przez ten organ, wraz z:

– oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub

– kopią zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.

2. W przypadku ukończenia studiów na kierunku przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej innym niż:

1) rolnictwo,

2) ekonomika rolnictwa lub ekonomia w wyższych szkołach rolniczych,

3) ogrodnictwo,

4) weterynaria,

5) melioracje wodne lub inżynieria środowiska w wyższych szkołach rolniczych,

6) technika rolnicza i leśna,

7) zootechnika,

8) architektura krajobrazu w wyższych szkołach rolniczych,

9) zarządzanie i marketing w wyższych szkołach rolniczych

– do wniosku dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, potwierdzone przez szkołę wyższą, w której wnioskodawca ukończył dany kierunek studiów.

3. Jeżeli koszt realizacji zadania w ramach projektu przekracza kwotę 50 000 zł, do opisu zadań, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się:

1) kopie zapytań ofertowych wysłanych do co najmniej 5 dostawców wraz z potwierdzeniem ich wystania;

2) kopie co najmniej 3 ofert na zakup lub wykonanie zadania;

3) uzasadnienie wyboru oferty.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy:

1) robót budowlanych i remontowych;

2) zakupu używanego sprzętu, maszyn i urządzeń;

3) wnioskodawców, którzy obowiązani są stosować przepisy o zamówieniach publicznych.

5. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wynika to z przyjętej technologii produkcji lub jeżeli zadanie realizowane w ramach projektu dotyczy zakupu nieruchomości, można przedłożyć jedną ofertę.

§ 7. Dokumenty wymienione w § 3 pkt 6, § 5 pkt 5 oraz § 6 ust. 1 pkt 1—3 i pkt 5 w zakresie dotyczącym oświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie oraz ust. 2 składa się na formularzach udostępnianych przez instytucję wdrażającą.

§ 8. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.

§ 9. Złożenie wniosku w instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 10.1. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników, instytucja wdrażająca wzywa, w formie pisemnej, wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 11. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 12. 1. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

2. Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, złożone w terminie od dnia 16 sierpnia 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, które zawierają informacje określone w rozporządzeniu, uznaje się za wnioski ważnie złożone.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. (poz. 2684)

WZÓR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA „INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH”

(PDF)