ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów

Na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb, formę i terminy przekazywania przez agencje płatnicze informacji, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Agencje płatnicze przekazują jednostce koordynującej, zgodnie ze swoją właściwością, informacje, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez jednostkę koordynującą.

§ 3. Informacje, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy, przekazuje się do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego te informacje dotyczą.

§ 4. Informacje, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy, przekazuje się jednostce koordynującej w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 5. Na żądanie jednostki koordynującej agencje płatnicze przekazują wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy, w terminach i w formie określonych przez tę jednostkę.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rozwój wsi oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 57, poz. 351, Nr 123, poz. 835 i Nr 236, poz. 1552 oraz z 2012 r. poz. 577.