ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne”, zwanej dalej „pomocą”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanym dalej „Programem”, w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej „umową”.

§ 2. Pomoc jest przyznawana grupie producentów w rozumieniu art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1974/2006”:

1) która została wpisana do centralnego rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633);

2) której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

3) której członkowie wytwarzają lub — jeżeli grupa producentów ma formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego — która wytwarza lub której członkowie wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia na rynek, produkty:

a) wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 1), lub

b) których nazwy zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 7 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, z późn. zm.), lub

c) rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub

d) 3) integrowanej produkcji w rozumieniu przepisów o ochronie roślin, lub

e) 4) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub

f) 5) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”;

4) która w zakresie realizowanej operacji nie otrzymuje pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2008, str. 1, z późn. zm.);

5) która nie otrzymuje dofinansowania, o którym mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym, na zadania objęte operacją, która dotyczy produktów określonych w pkt 3 lit. c;

6) która realizując operację dotyczącą owoców lub warzyw, poniosła koszty kwalifikowalne, które nie będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, o którym mowa w art. 103b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.);

7) której członkowie zapewniają, że wytwarzane przez nich produkty, których dotyczy operacja, spełniają warunki wprowadzania na rynek.

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operację, która:

1) spełnia wymagania określone w art. 23 ust. 2-5 rozporządzenia nr 1974/2006 oraz w Programie, jest uzasadniona oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania;

2) jest realizowana przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;

3) dotyczy produktów określonych w § 2 pkt 3;

4) jest realizowana w jednym albo kilku etapach;

5) nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.

2. Jeżeli operacja jest realizowana w kilku etapach każdy etap trwa co najmniej 3 miesiące.

3. Jeżeli operacja ma być realizowana przez nie więcej niż 6 miesięcy, realizuje się ją w jednym etapie.

§ 4. 1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji 70% kosztów:

1) określonych w załączniku do rozporządzenia,

2) poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa, do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie

— zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.

2. (uchylony). 6)

3. 7) W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

— o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 1 pomniejszonej o 10%.

4. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

§ 5. 1. 8) Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w centrali Agencji po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy jest udostępniony na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

3. (uchylony). 9)

4. (uchylony).

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:

1) numer rejestracyjny w centralnym rejestrze przedsiębiorców;

2) numer identyfikacyjny grupy producentów;

3) nazwę, siedzibę i adres grupy producentów;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

5) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

6) oświadczenia i zobowiązania grupy producentów związane z pomocą;

7) informacje o dokumentach dołączanych do wniosku.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

3. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 7. 1. Pomoc jest przyznawana według kolejności złożenia wniosków o przyznanie pomocy.

2. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień jego wpływu do centrali Agencji.

3. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.

4. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin określony w ust. 3 przedłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień, opinii lub wyjaśnienia okoliczności budzących wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy.

§ 8. 1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym Agencja informuje grupę producentów, w formie pisemnej, podając przyczynę nieprzyznania pomocy.

2. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy:

1) nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub

2) zawiera błędy, lub

3) nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2

— Agencja wzywa grupę producentów, w formie pisemnej, do usunięcia tych nieprawidłowości i braków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli grupa producentów, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunęła w terminie wszystkich nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym Agencja informuje grupę producentów na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

4. Grupa producentów informuje na piśmie Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem lub danych zawartych w dokumentach dołączanych do tego wniosku niezwłocznie po ich zaistnieniu.

5. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez grupę producentów w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem:

1) zmian wynikających z wezwań Agencji;

2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.

6. Bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy ulega zawieszeniu w przypadku wezwań Agencji, o których mowa w ust. 2.

7. 11) Dokonanie przez wnioskodawcę zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, powoduje przedłużenie o 30 dni terminu określonego w § 7 ust. 3.

§ 9. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Agencja informuje w terminie 7 dni grupę producentów, w formie pisemnej, o terminie zawarcia umowy, który nie może być dłuższy niż 75 dni od dnia doręczenia tej informacji.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy.

§ 10. 1. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej przez nią administrowanej.

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązanie grupy producentów do:

1) przedkładania projektów materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych;

2) udostępniania danych niezbędnych do monitorowania i oceny realizowanej operacji;

3) złożenia, w terminie określonym w umowie, ankiety monitorującej w formie określonej przez Agencję;

4) informowania centrali Agencji o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach;

5) 12) przechowywania dokumentów poświadczających spełnienie warunków przyznania pomocy i wypłaty płatności przez okres 5 lat, licząc od dnia wypłaty płatności ostatecznej.

§ 11. 1. Pomoc jest wypłacana na wniosek o płatność po zakończeniu realizacji operacji albo części operacji, jeżeli operacja jest realizowana w etapach.

2. Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa.

3. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w centrali Agencji, w terminie określonym w umowie. Przepisy § 5 ust. 2 zdanie drugie oraz § 7 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

4. Wniosek o płatność zawiera w szczególności informacje, o których mowa w § 6 ust. 1.

5. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty potwierdzające zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z nią związanych.

6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy wskazany przez grupę producentów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania z Agencji polecenia wypłaty pomocy.

§ 12. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

§ 13. W przypadku działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:

1) następca prawny grupy producentów albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce grupy producentów;

2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu grupy producentów albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 13) .

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

3)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2011 r. Nr 13, poz. 63), które weszło w życie z dniem 3 lutego 2011 r.

4)  Dodana przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1539), które weszło w życie z dniem 27 listopada 2009 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 860), które weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2012 r.

5)  Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 4.

6) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9)  Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 4.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13)  Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 czerwca 2009 r.