ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Etykieta-instrukcja stosowania środka ochrony roślin, zwanego dalej „środkiem”, zawiera umieszczone czytelnie, wykluczające możliwość pomyłek, następujące informacje:

1) nazwę, siedzibę i adres, numer telefonu lub numer faksu, lub adres poczty elektronicznej podmiotu, który uzyskał zezwolenie na dopuszczenie środka do obrotu, oraz producenta środka, jeżeli podmiot ten nie jest producentem tego środka;

2) nazwę, siedzibę i adres, numer telefonu lub numer faksu, lub adres poczty elektronicznej podmiotu wprowadzającego środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmiot, który uzyskał zezwolenie na dopuszczenie tego środka ochrony roślin do obrotu, nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nazwę, siedzibę i adres, numer telefonu lub faksu, lub adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy konfekcjonującego środek, w przypadkach gdy ma to zastosowanie;

4) zwrot „Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska”;

5) nazwę handlową środka wraz z jego formą użytkową w postaci kodu podanego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

6) określenie rodzaju środka, jego przeznaczenie i sposób działania;

7) określenie grupy użytkowników w przypadku, gdy środek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez tę grupę;

8) nazwę zwyczajową i chemiczną substancji aktywnej ustaloną zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych wraz z określeniem grupy chemicznej, do której substancja ta należy, oraz jej zawartość wyrażoną:

a) dla środków o stanie skupienia stałym, aerozoli i cieczy lotnych o maksymalnej temperaturze wrzenia 50°C lub cieczy lepkich o minimalnej lepkości 1 Pas w 20°C – w procentach wagowych,

b) dla innych cieczy – w procentach wagowych lub w gramach na litr w 20°C,

c) dla gazów – w procentach objętościowych;

9) nazwę chemiczną każdej substancji niebezpiecznej, niebędącej substancją aktywną, ustaloną zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych;

10) numer zezwolenia na dopuszczenie środka do obrotu i stosowania oraz datę wydania tego zezwolenia;

11) zwroty ustalone zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych, wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez środek będący preparatem niebezpiecznym w rozumieniu tych przepisów;

12) znaki ostrzegawcze oraz napisy określające ich znaczenie, ustalone zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych;

13) międzynarodowe umowne znaki ostrzegawcze (piktogramy) podane w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

14) informacje, czy środek można stosować w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów;

15) zakres i terminy stosowania środka, jego dawki, warunki rolnicze i środowiskowe, w których środek ten może być stosowany;

16) wykaz roślin, które można uprawiać następczo, z uwzględnieniem terminu ich siewu lub sadzenia, w przypadkach, w których ma to zastosowanie;

17) okres karencji i okres prewencji;

18) dotyczące ewentualnej fitotoksyczności lub wrażliwości odmianowej roślin uprawnych na działanie środka i innych możliwych jego działań ubocznych;

19) sposób sporządzania cieczy użytkowej;

20) dotyczące sposobu postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi po środku, zgodnie z przepisami o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;

21) dotyczące sposobu postępowania z resztkami cieczy użytkowej i wodą po umyciu sprzętu używanego do stosowania środka;

22) określenie warunków przechowywania środka;

23) zwroty ustalone zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych, określające warunki bezpiecznego stosowania środka będącego preparatem niebezpiecznym w rozumieniu tych przepisów;

24) opis objawów zatrucia i sposób udzielania pierwszej pomocy, w przypadkach, w których ma to zastosowanie;

25) numery telefonów ośrodków toksykologicznych;

26) datę produkcji środka i okres jego ważności;

27) określenie zawartości netto środka wyrażonej w g lub kg albo ml lub I w opakowaniu jednostkowym środka;

28) numer partii środka lub inny sposób jego identyfikacji.

§ 2. Na opakowaniach środków przeznaczonych do stosowania w ogrodach działkowych i przydomowych informacje zawarte na etykiecie-instrukcji stosowania środka, dotyczące zakresu stosowania środka, ogranicza się do roślin uprawianych w ogrodach działkowych i przydomowych, a informację o sporządzaniu cieczy użytkowej dostosowuje się do małej powierzchni tych upraw.

§ 3. W przypadku braku możliwości umieszczenia na opakowaniu środka pełnej treści etykiety-instrukcji stosowania środka na opakowaniu umieszcza się informacje, o których mowa w § 1 pkt 1–6, 8–12, 23, 26–28, wraz z informacją, że pełny tekst etykiety-instrukcji stosowania środka dołączony jest do opakowania.

§ 4. W etykiecie-instrukcji stosowania środka nie zamieszcza się informacji w rodzaju „nietrujący” lub „nieszkodliwy dla zdrowia”, lub „ekologiczny”.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2004 r. (poz. 1498)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).