ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin 2)

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania, zawierającego substancję aktywną dopuszczoną do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską, jest obowiązany do przedstawienia:

1) wyników badań, informacji, danych oraz ocen dotyczących tożsamości i właściwości substancji aktywnej, potwierdzających, że substancja ta nie różni się istotnie odnośnie stopnia czystości oraz rodzaju zanieczyszczeń i spełnia wymagania określone w przepisach szczególnych Unii Europejskiej dla tej substancji,

2) dokumentacji, o której mowa w art. 39 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

– w terminach określonych w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy 2000/80/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu ujednolicenia tego załącznika oraz włączenia kolejnej substancji aktywnej (lambda-cyhalotryna) (Dz. Urz. WE L 309 z 9.12.2000);

2) dyrektywy 2001/21/WE z dnia 5 marca 2001 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu włączenia amitrolu, dikwatu, pirydatu oraz tiabendazolu jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 69 z 10.03.2001);

3) dyrektywy 2001/28/WE z dnia 20 kwietnia 2001 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu włączenia KBR 2738 (fenheksamidu) jako substancji aktywnej (Dz. Urz. WE L 113 z 24.04.2001);

4) dyrektywy 2001/47/WE z dnia 25 czerwca 2001 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu włączenia Paecilomyces fumosoroseus (szczep Apopka 97, PFR 97 albo CG 170, ATCC20874) jako substancji aktywnej (Dz. Urz. WE L 175 z 28.06.2001);

5) dyrektywy 2001/49/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu włączenia DPX KE 459 (flupirsulfuronu metylowego) jako substancji aktywnej (Dz. Urz. WE L 176 z 29.06.2001);

6) dyrektywy 2001/87/WE z dnia 12 października 2001 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu włączenia acibenzolaru-s-metylowego, cykloanilidu, fosforanu żelaza, pimetrozyny i piraflufenu etylowego jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 276 z 29.10.2001);

7) dyrektywy 2001/99/WE z dnia 20 listopada 2001 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu włączenia glifosatu oraz tifensulfuronu jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 304 z 21.11. 2001);

8) dyrektywy 2001/103/WE z dnia 28 listopada 2001 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu włączenia kwasu 2,4-dichlofenoksy octowego jako substancji aktywnej (Dz. Urz. WE L 313 z 30.11. 2001);

9) dyrektywy 2002/18/WE z dnia 22 lutego 2002 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu włączenia izoproturonu jako substancji aktywnej (Dz. Urz. WE L 55 z 26.02.2002);

10) dyrektywy 2002/37/WE z dnia 3 maja 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu włączenia etofumesatu jako substancji aktywnej (Dz. Urz. WE L 117 z 4.05.2001);

11) dyrektywy 2002/48/WE z dnia 30 maja 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia iprowalikarbu, prosulfuronu i sulfosulfuronu jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 148 z 6.06.2002);

12) dyrektywy 2002/64/WE z dnia 15 lipca 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia cynidonu etylowego, cyhalopu butylowego, famoksadonu, metalaksylu-M oraz pikolinafenu jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002);

13) dyrektywy 2002/81/WE z dnia 10 października 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia flumioksazyny jako substancji aktywnej (Dz. Urz. WE L 276 z 12.10.2002);

14) dyrektywy 2003/5/WE z dnia 10 stycznia 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia deltametryny jako substancji aktywnej (Dz. Urz. WE L 8 z 14.01.2003);

15) dyrektywy 2003/23/WE z dnia 25 marca 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazamakosu, oksasulfuronu, etoksysulfuronu, foramsulfuronu, oksadiargilu i cyjazofamidu jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 81 z 28.03.2003);

16) dyrektywy 2003/31/WE z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia 2,4-DB, beta-cyflutryny, cyflutryny, iprodionu, linuronu, hydrazydu kwasu maleinowego i pendimelatiny jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 101 z 23.04.2003);

17) dyrektywy 2003/39/WE z dnia 15 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia propinebu i propyzamidu jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 124 z 20.05.2003);

18) dyrektywy 2003/68/WE z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia trifloksystrobiny, karfentrazonu etylowego, mezotrionu, fenamidonu i izoksaflutolu jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 177 z 16.07.2003);

19) dyrektywy 2004/65/UE z dnia 26 kwietnia 2004 r. nowelizującej dyrektywę Komisji 2003/68/UE w sprawie terminów (Dz. Urz. UE L 125 z 28.04.2004);

20) dyrektywy 2003/70/WE z dnia 17 lipca 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia mekopropu-P i propikonazolu jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 184 z 23.08.2003);

21) dyrektywy 2003/79/WE z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia Coniothyrium minitans jako substancji aktywnej (Dz. Urz. WE L 205 z 14.08.2003);

22) dyrektywy 2004/63/UE z dnia 26 kwietnia 2004 nowelizującej dyrektywę Komisji 2003/79/UE w zakresie terminów (Dz. Urz. UE L 125 z 28.04.2004);

23) dyrektywy 2003/81/WE z dnia 5 września 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia molinatu, tiuramu i ziramu jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 224 z 6.09.2003);

24) dyrektywy 2003/84/WE z dnia 25 września 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia flurtamonu, flufenacetu, jodosulfuronu, dimethenamidu-p, pikoksystrobiny, fosthiazatu i siltiofamu jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 321 z 6.12.2003);

25) dyrektywy 2003/112/WE z dnia 1 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia parakwatu jako substancji aktywnej (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002);

26) dyrektywy 2003/119/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia mezosulfuronu, propoksykarbazonu i zoksamidu jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 325 z 12.12.2003);

27) dyrektywy 2004/20/WE z dnia 2 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chlorprofamu jako substancji aktywnej (Dz. Urz. WE L 70 z 9.03.2004);

28) dyrektywy 2004/20/WE z dnia 2 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kwasu benzoesowego, flazasulfuronu i piraklostrobiny jako substancji aktywnych (Dz. Urz. WE L 77 z 13.03.2004);

29) dyrektywy 2004/62/UE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia alfa-cypermetryny, benalaksylu, bromoksynilu, desmedifamu, joksynilu, fenmedifamu, jako substancji aktywnej (Dz. Urz. UE L 120 z 24.04.2004);

30) dyrektywy 2004/60/UE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chinoksyfenu jako substancji aktywnej (Dz. Urz. UE L 120 z 24.04.2004);

31) dyrektywy 2004/62/UE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia mepanipirymu jako substancji aktywnej (Dz. Urz. UE L 125 z 28.04.2004);

32) dyrektywy 2004/71/UE z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia Pseudomonas chlororaphis jako substancji aktywnej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004).