ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów rybołówstwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów rybołówstwa (Dz. U. Nr 132, poz. 1418) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 uchyla się ust. 2;

2) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ma kształt owalny; wysokość cyfr i liter w znaku wynosi 0,2 cm – w przypadku opakowań jednostkowych;”;

3) w załączniku nr 14 do rozporządzenia w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ma kształt owalny; wysokość cyfr i liter w znaku wynosi 0,2 cm – w przypadku opakowań jednostkowych;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).