ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz rodzajów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z tytułu przygotowania programu operacyjnego

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się następujące rodzaje dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z tytułu przygotowania programu operacyjnego:

1) oświadczenie organizacji producentów rybnych:

a) zrzeszającej armatorów statków rybackich o liczbie statków rybackich należących do członków organizacji, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) zrzeszającej podmioty prowadzące chów lub hodowlę organizmów wodnych o wielkości produkcji zbytej przez organizację w danym obszarze produkcji, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) zestawienie gatunków organizmów wodnych stanowiących znaczny udział w całkowitej produkcji członków organizacji producentów rybnych zrzeszającej armatorów statków rybackich w roku poprzedzającym rok połowowy, na który program operacyjny jest przygotowany, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. (poz. 101)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).