ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury 2)

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Świadectwo zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury, oprócz spełnienia wymagań określonych w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć przesyłce do miejsca przeznaczenia;

2) być wystawione:

a) w dniu załadunku zwierząt lub produktów akwakultury do wysyłki do państwa miejsca przeznaczenia,

b) na jednym arkuszu papieru,

c) dla jednego odbiorcy;

3) potwierdzać, że zwierzęta akwakultury i produkty akwakultury spełniają wymagania dyrektywy 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącej warunków zdrowotnych decydujących o umieszczaniu na rynku zwierząt i produktów pochodzących z kultur wodnych (Dz. Urz. WE L 46 z 19.02.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 128; z późn. zm. 3) ).

2. Świadectwo zdrowia jest ważne przez 10 dni od dnia wystawienia.

§ 2. 1. Wzór świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury jest określony w załączniku I do decyzji Komisji 2007/240/WE z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiającej nowe świadectwa weterynaryjne przywozu żywych zwierząt, nasienia, zarodków, komórek jajowych lub też produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium Wspólnoty w ramach decyzji 79/542/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/196/EWG, 93/197/EWG, 95/328/WE, 96/333/WE, 96/539/WE, 96/540/WE, 2000/572/WE, 2000/585/WE, 2000/666/WE, 2002/613/WE, 2003/56/WE, 2003/779/WE, 2003/804/WE, 2003/858/WE, 2003/863/WE, 2003/881/WE, 2004/407/WE, 2004/438/WE, 2004/595/WE, 2004/639/WE oraz 2006/168/WE (Dz. Urz. UE L 104 z 21.04.2007, str. 37), z zastrzeżeniem, że część świadectwa zdrowia dotycząca stanu zdrowia zwierząt i produktów akwakultury jest określona w decyzjach Komisji:

1) 2003/858/WE z dnia 21 listopada 2003 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 324 z 11.12.2003, str. 37, z późn. zm.;Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 308, z późn. zm.);

2) 2003/804/WE z dnia 14 listopada 2003 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dla zwierząt oraz wymagania certyfikacyjne dla przywozu mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji (Dz. Urz. WE L 302 z 20.11.2003, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 519);

3)  96/333/EWG z dnia 3 maja 1996 r. ustanawiającej świadectwa zdrowia dla żywych małży, szkartupni, osłonie i ślimaków morskich z państw trzecich, które nie zostały dotychczas objęte szczególną decyzją (Dz. Urz. EWG L 127 z 25.05.1996, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 122, z późn. zm.).

2. Wzór świadectwa zdrowia dla przywożonych tropikalnych ryb dla celów ozdobnych jest określony w decyzji Komisji 2006/656/WE z dnia 20 września 2006 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (Dz. Urz. UE L 271 z 30.09.2006, str. 71).”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącej warunków zdrowotnych decydujących o umieszczaniu na rynku zwierząt i produktów pochodzących z kultur wodnych (Dz. Urz. WE L 46 z 19.02.1991; L 014 z 22.01.1993; L 175 z 19.07.1993; L 001 z 03.01.1994; L 243 z 11.10.1995; L 332 z 30.12.1995; L 024 z 30.01.1998; L 189 z 03.07.1998; L 122 z 16.05.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 128) – w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia przywożonych zwierząt i produktów akwakultury.

3)  Dz. Urz. WE L 014 z 22.01.1993, str. 24;
Dz. Urz. WE L 175 z 19.07.1993, str. 34;
Dz. Urz. WE L 001 z 03.01.1994, str. 220;
Dz. Urz. WE L 243 z 11.10.1995, str. 1;
Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995, str. 33;
Dz. Urz. WE L 024 z 30.01.1998, str. 31;
Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 12;
Dz. Urz. WE L 122 z 16.05.2003, str. 1.

 Dz. Urz. WE L 130 z 31.05.1996, str. 23;
Dz. Urz. WE L 238 z 29.08.1997, str. 47;
Dz. Urz. WE L 354 z 30.12.1998, str. 65;
Dz. Urz. WE L 022 z 24.01.2001, str. 38;
Dz. Urz. WE L 036 z 07.02.2004, str. 56.