ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) obszary o wystarczającej ważności, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 1 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 2318/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie uznawania organizacji i zrzeszeń producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 313 z 30.11.2001, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 263);

2) kryteria uznawania obszaru produkcyjnego za wystarczająco duży, o których mowa w art. 1 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, w odniesieniu do chowu lub hodowli organizmów wodnych lub połowów ryb w wodach śródlądowych.

§ 2. Obszarem o wystarczającej ważności, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest:

1) województwo pomorskie, z wyłączeniem obszaru Zalewu Wiślanego;

2) województwo zachodniopomorskie, z wyłączeniem obszaru Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego i jeziora Dąbie;

3) Zalew Wiślany;

4) Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński i jezioro Dąbie;

5) port lub przystań rybacka, w których w roku połowowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o uznanie organizacji producentów, wyładowano co najmniej 20% całkowitych wyładunków w polskich portach i przystaniach rybackich w tym roku połowowym — na podstawie danych dotyczących wyładunków potwierdzonych przez ośrodek monitorowania rybołówstwa, o którym mowa w art. 9 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1);

6) obszar, na którym są prowadzone połowy dalekomorskie.

§ 3. Obszar produkcyjny, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest uznawany za wystarczająco duży, jeżeli w roku połowowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o uznanie organizacji producentów sprzedaż przez grupę producentów karpi albo pstrągów, albo innego gatunku organizmów wodnych — w odniesieniu do którego organizacja producentów wystąpiła o uznanie — stanowiła co najmniej 25% całkowitej sprzedaży danego gatunku ryb na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane dotyczące sprzedaży są ustalane na podstawie sprawozdań sporządzanych na potrzeby statystyki publicznej, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 2) ).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814, Nr 171, poz. 1016 i Nr 204, poz. 1195.