ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania kwoty połowowej szprota pozostałej do odłowienia z ogólnej kwoty połowowej tego gatunku w 2011 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i warunki wykorzystania kwoty połowowej szprota pozostałej do odłowienia z ogólnej kwoty połowowej tego gatunku w 2011 r., zwanej dalej „dodatkową kwotą połowową szprota”, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej i w Zatoce Gdańskiej.

§ 2. 1. Dodatkowa kwota połowowa szprota przysługuje armatorowi, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2011 r. przyznano kwotę połowową szprota, jeżeli:

1) do dnia złożenia przez armatora wniosku o dodatkową kwotę połowową szprota odłowił on co najmniej 90% kwoty połowowej szprota określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym;

2) w 2011 r. nie została wydana decyzja ostateczna w sprawie naruszenia przepisów o rybołówstwie przy użyciu statku rybackiego, na który armator wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej szprota.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o stopniu wykorzystania ogólnej kwoty połowowej szprota oraz o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej szprota.

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej szprota armator statku rybackiego składa wraz z wnioskiem o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.

2. Z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej szprota armator statku rybackiego może wystąpić dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego.

§ 4. Armatorowi statku rybackiego przyznaje się dodatkową kwotę połowową szprota w wysokości określonej we wniosku o przyznanie tej kwoty, która nie może być większa niż 50% kwoty połowowej szprota wskazanej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym po raz pierwszy temu armatorowi na 2011 r.

§ 5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia przyznania dodatkowej kwoty połowowej szprota, jeżeli ogólna kwota połowowa szprota została wykorzystana w co najmniej 90%.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168 i Nr 106, poz. 622.