ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwierzęta akwakultury oraz produkty akwakultury wprowadza się na teren gospodarstwa prowadzącego chów lub hodowlę zwierząt akwakultury oraz rozród ryb w czystych pojemnikach lub opakowaniach jednorazowego użytku, lub w pojemnikach wielokrotnego użytku, które przed każdorazowym użyciem powinny być umyte i odkażone.

2. Środki transportu używane do transportu zwierząt lub produktów akwakultury w obrębie tego samego gospodarstwa powinny być czyste; w przypadku transportu poza teren gospodarstwa środki transportu dodatkowo odkaża się.

§ 2. Produkty biobójcze oraz środki myjące używane w chowie lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodzie ryb powinny być:

1) dopuszczone do obrotu;

2) zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;

3) przetrzymywane w taki sposób, aby nie miały kontaktu ze zwierzętami oraz produktami akwakultury.

§ 3. Chów lub hodowlę ryb oraz rozród ryb prowadzi się w stawach rybnych lub innych urządzeniach służących do prowadzenia chowu lub hodowli oraz rozrodu ryb.

§ 4. 1. Jeżeli w gospodarstwie znajdują się budynki wyposażone w urządzenia służące do rozrodu ryb, to w wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których te urządzenia się znajdują, umieszcza się matę nasączoną produktem biobójczym.

2. Mata, o której mowa w ust. 1, powinna mieć szerokość co najmniej wejścia i wyjścia do pomieszczenia oraz długość co najmniej 1 metra.

§ 5. W pomieszczeniach, o których mowa w § 4 ust. 1, podłoga i ściany powinny być wykonane z materiałów trwałych, łatwych do mycia i odkażania.

§ 6. Podmiot prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli oraz rozrodu ryb zapewnia wydzielone miejsca do:

1) zmiany odzieży ochronnej;

2) mycia rąk;

3) wykonywania czynności weterynaryjnych.

§ 7. Do pomieszczeń, o których mowa w § 4 ust. 1, mogą wchodzić:

1) pracownicy – wyłącznie po zmianie odzieży ochronnej;

2) osoby postronne – wyłącznie po umyciu rąk i w ubraniu ochronnym.

§ 8. 1. Konstrukcja urządzeń doprowadzających wodę do stawów rybnych lub innych urządzeń służących do inkubacji ikry powinna ograniczać możliwość przedostawania się do nich ryb wolno żyjących.

2. Urządzenia służące do inkubacji ikry myje się i odkaża przed rozpoczęciem i po zakończeniu inkubacji.

3. Woda doprowadzana do urządzeń służących do inkubacji ikry nie może mieć kontaktu z metalowymi elementami zawierającymi miedź.

4. W przypadku stosowania zamkniętego obiegu wody, woda doprowadzana do urządzeń, o których mowa w ust. 1, nie może mieć kontaktu z metalowymi elementami zawierającymi miedź i cynk.

§ 9. 1. Narzędzia i sprzęt używane do pracy z produktami akwakultury lub wylęgiem oznacza się w sposób widoczny i używa tylko z jednym urządzeniem.

2. Narzędzia i sprzęt, o których mowa w ust. 1, każdorazowo, przed i po użyciu, myje się i odkaża.

§ 10. 1. W gospodarstwach prowadzących chów lub hodowlę ryb łososiowatych każdy staw rybny oraz inne urządzenia służące do prowadzenia chowu lub hodowli zaopatruje się w wydzielony komplet narzędzi i sprzętu do usuwania zanieczyszczeń, ryb śniętych lub wykazujących objawy choroby.

2. Narzędzia i sprzęt, o których mowa w ust. 1, nie mogą być używane w innych stawach lub urządzeniach służących do prowadzenia chowu lub hodowli ryb, chyba że przed użyciem zostaną umyte i odkażone.

§ 11. Mycie i odkażanie narzędzi i sprzętu wykonuje się w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu lub skażeniu wody, w której prowadzi się chów lub hodowlę zwierząt akwakultury lub rozród ryb.

§ 12. Podmiot prowadzący działalność w zakresie rozrodu ryb wykorzystuje do prowadzonej działalności produkty akwakultury pozyskane od zdrowych tarlaków.

§ 13. Konstrukcja urządzeń doprowadzających wodę do gospodarstw, w których prowadzi się chów lub hodowlę skorupiaków lub mięczaków, powinna umożliwiać przeprowadzanie czynności mających na celu likwidację czynników zakaźnych.

§ 14. Sprzęt używany przy prowadzeniu chowu lub hodowli skorupiaków lub mięczaków myje się i odkaża:

1) w trakcie cyklu produkcyjnego – w miarę potrzeby;

2) po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego;

3) każdorazowo – przed użyciem do innej grupy wiekowej skorupiaków lub mięczaków.

§ 15. Wymagania jakościowe dla wód morskich, w których prowadzi się chów lub hodowlę skorupiaków lub mięczaków, oraz sposób pobierania i badania próbek wody określają przepisy dotyczące wymagań, jakim powinna odpowiadać morska woda wewnętrzna i woda przybrzeżna, będąca środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków.

§ 16. Mięczaków pochodzących z różnych sezonów hodowlanych nie przetrzymuje się w jednym obszarze produkcji.

§ 17. Chów lub hodowlę skorupiaków prowadzi się w stawach lub innych urządzeniach służących do prowadzenia chowu lub hodowli.

§ 18. Podmiot prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli skorupiaków zapewnia wydzielone miejsca do:

1) zmiany odzieży ochronnej;

2) mycia rąk;

3) wykonywania czynności weterynaryjnych.

§ 19. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb sporządza i gromadzi dokumentację zawierającą informacje dotyczące:

1) ilości i gatunku wprowadzonych na teren gospodarstwa żywych zwierząt lub produktów akwakultury;

2) miejsca pochodzenia żywych zwierząt lub produktów akwakultury;

3) firmy lub nazwy dostawcy żywych zwierząt lub produktów akwakultury, jego siedziby i adresu, a w przypadku osoby fizycznej – jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresu;

4) daty wprowadzenia na teren gospodarstwa żywych zwierząt lub produktów akwakultury;

5) ilości i gatunku wyprowadzonych z terenu gospodarstwa żywych zwierząt lub produktów akwakultury;

6) miejsca przeznaczenia żywych zwierząt lub produktów akwakultury;

7) firmy lub nazwy odbiorcy żywych zwierząt lub produktów akwakultury, jego siedziby i adresu, a w przypadku osoby fizycznej – jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresu;

8) daty wyprowadzenia z terenu gospodarstwa żywych zwierząt lub produktów akwakultury;

9) przeprowadzonych badań;

10) śnięć zwierząt akwakultury;

11) przeprowadzonego leczenia.

2. Przepisów ust. 1 pkt 5–7 nie stosuje się do sprzedaży detalicznej.

3. Dokumentację, o której mowa w ust.1, przechowuje się przez okres czterech lat od dnia zaistnienia określonego zdarzenia wymienionego w ust. 1.

§ 20. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w:

1) art. 8 ust. 1:

a) pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej „ustawą” – w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 1–11 oraz § 13, 14, 16–18;

b) pkt 3 ustawy – w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 12, 15 i 19;

2) art. 9 ust. 1 ustawy – w przypadku niezastosowania się do nakazu lub zakazu określonego w decyzji wydanej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 3 ustawy, w terminie określonym w tej decyzji.

§ 21. W przypadku wydania decyzji zakazującej prowadzenia działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność w tym zakresie może ubiegać się o ponowne stwierdzenie spełniania wymagań weterynaryjnych, jeżeli zastosował się do nakazu lub zakazu określonego w decyzji wydanej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 3 ustawy i spełnia odpowiednio wszystkie wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu.

§ 22. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu wylęgania ryb oraz hodowli i chowu ryb, skorupiaków i mięczaków (Dz. U. Nr 130, poz. 1195).

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

a) dyrektywy 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzającej minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb (Dz. Urz. WE L 175 z 19.07.1993),

b) dyrektywy 95/70/EWG z dnia 22 grudnia 1995 r. wprowadzającej minimalne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób małży dwuskorupowych (Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995)

– w zakresie dokumentacji prowadzonej przez podmiot prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb.

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.