ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 39, poz. 215, z 2011 r. Nr 57, poz. 293 oraz z 2012 r. poz. 282) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 lit. f-i otrzymują brzmienie:

„f) jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej „ustawą”, lub wsparcia specjalnego przejmującemu gospodarstwo rolne w przypadku jego przekazania w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.),

g) jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2a ustawy, i wsparcia specjalnego w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności lub tego wsparcia do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania,

h) jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2a ustawy, i wsparcia specjalnego w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności lub tego wsparcia do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania,

i) płatności uzupełniającej dla producentów surowca tytoniowego, zwanej dalej „płatnością niezwiązaną do tytoniu”, i płatności uzupełniającej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, zwanej dalej „płatnością niezwiązaną do skrobi”, nabywcy gospodarstwa rolnego oraz małżonkowi nabywcy gospodarstwa rolnego, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 5 i 7 oraz § 8 ust. 5 i 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 302), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności”;”;

2)   w § 3:

a)   w ust. 2:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a oraz e tiret pierwsze, zawierają również oświadczenia o:”,

— w pkt 1 w lit. c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„— gruntów rolnych, które zostały zalesione w ramach działania zalesianie gruntów rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zgodnie z planem zalesienia, lecz nie zostały przekwalifikowane na grunty leśne;”,

b)   uchyla się ust. 3;

3)   uchyla się § 5-10;

4)   § 13 i § 13a otrzymują brzmienie:

„§ 13. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności, do wniosków o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., stosuje się odpowiednio przepisy § 11.

§ 13a. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności, do wniosku o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., następca prawny dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.”;

5)   w § 13b ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest rolnik, o którym mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 3 ustawy, a zbycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności, rolnik dołącza dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 4.

9. Gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 3 ustawy, a zbycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności, rolnik dołącza dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4.”;

6)   § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Dołączane do wniosków w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dokumenty wymienione w § 3 ust. 5, § 4 ust. 2, § 11 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, 3a i ust. 6 pkt 1, 2 i 5 oraz § 13b ust. 1, 3 i 4 oraz ust. 7 pkt 2-4 sporządza się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.”.

§ 2. W 2014 r. wnioski, o których mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, mogą zostać złożone na formularzu przesłanym lub udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opracowanym na podstawie dotychczasowych przepisów, z tym że nie wypełnia się w nim pól, które dotyczą płatności uzupełniających do powierzchni upraw:

1)   roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych;

2)   innych roślin i do powierzchni gruntów ornych na których nie jest prowadzona uprawa roślin (uzupełniająca płatność podstawowa).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2014 r.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 311 oraz z 2014 r. poz. 240.