ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją

Na podstawie art. 23a ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Państwowa Straż Rybacka współdziała z Policją w sprawach zapobiegania i zwalczania nielegalnego połowu ryb, raków i minogów w powierzchniowych wodach śródlądowych wodach znajdujących się w urządzeniach wodnych oraz w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, a także zwalczania obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i minogami.

§ 2. Współdziałanie, o którym mowa w § 1, polega na:

1)   podejmowaniu wspólnych działań, w tym organizowaniu wspólnych akcji i patroli, mających na celu zwalczanie nielegalnego połowu ryb, raków i minogów w powierzchniowych wodach śródlądowych, wodach znajdujących się w urządzeniach wodnych oraz w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb;

2)   udzielaniu pomocy Policji w prowadzonych przez nią akcjach na powierzchniowych wodach śródlądowych, wodach znajdujących się w urządzeniach wodnych oraz w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb;

3)   podejmowaniu wspólnych działań mających na celu zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i minogami;

4)   wymianie informacji, zwłaszcza co do miejsca, czasu i rodzaju prowadzonych działań oraz ich wyników;

5)   udziale strażników Państwowej Straży Rybackiej i policjantów we wspólnie organizowanych szkoleniach.

§ 3. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej i komendant wojewódzki (stołeczny) Policji:

1)   uzgadniają ramowy plan współdziałania w zakresie realizacji zadań wymienionych w § 1 i 2, ustalając szczegółowe kierunki, priorytety i sposoby ich wykonania, a także pokrywania kosztów z tym związanych;

2)   dokonują, co najmniej raz w roku, analizy i oceny współdziałania w zakresie realizacji zadań wymienionych w § 1 i 2.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1158.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją (Dz. U. z 1998 r. Nr 4, poz. 12), które na podstawie art. 83 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.