ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie badania sprawności technicznej opryskiwaczy 2) , 3)

Na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe wymagania dla jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych używanych do zabiegów środkami ochrony roślin i potwierdzania wymaganej sprawności technicznej tych opryskiwaczy, zwanych dalej „podmiotami przeprowadzającymi badania opryskiwaczy”;

2)  sposób przeprowadzania badań opryskiwaczy wymienionych w pkt 1, zwanych dalej „opryskiwaczami”, oraz sposób dokumentowania tych badań.

§ 2. Podmiot przeprowadzający badania opryskiwaczy zapewnia przeprowadzanie badań opryskiwaczy przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie badań opryskiwaczy prowadzone przez jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Do przeprowadzania badań opryskiwaczy podmiot przeprowadzający badania opryskiwaczy zapewnia:

1)  stanowisko kontrolne do sprawdzania manometru opryskiwacza, w skład którego wchodzą:

a)   manometr wzorcowy spełniający wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

b)   prasa manometryczna lub inne urządzenie do wytwarzania ciśnienia;

2)  przymiar wstęgowy, stoper, kalkulator;

3)  przyrząd do nanoszenia numerów na ramę opryskiwacza;

4)  w przypadku opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych — dodatkowo:

a)   sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy, w postaci:

—  ręcznego lub elektronicznego stołu rowkowego do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy, spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, lub

— urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy, spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz co najmniej dwóch manometrów do pomiaru ciśnienia roboczego w sekcjach belki polowej opryskiwacza, spełniających wymagania techniczne dla manometru wzorcowego, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

b)   zbiornik do zbierania cieczy wykorzystanej do badania,

c)   pięć cylindrów miarowych o pojemności wynoszącej co najmniej 2000 ml, działce elementarnej wynoszącej nie więcej niż 20 ml i dopuszczalnym błędzie granicznym pomiaru wynoszącym ±20 ml;

5)  w przypadku opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych — dodatkowo urządzenie umożliwiające jednoczesny pomiar natężenia wypływu cieczy co najmniej z:

a)   20 rozpylaczy zainstalowanych na sekcji opryskowej opryskiwaczy używanych do zabiegów środkami ochrony roślin w uprawie chmielu albo

b)   12 rozpylaczy zainstalowanych na sekcji opryskowej opryskiwaczy używanych do zabiegów środkami ochrony roślin w uprawach sadowniczych innych niż uprawa chmielu.

2. Manometr wzorcowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz cylindry miarowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, podlegają wzorcowaniu zgodnie z przepisami o miarach.

3. Wzorcowanie manometru wzorcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż dwa lata.

§ 4. 1. Podmiot przeprowadzający badania opryskiwaczy powinien dysponować pomieszczeniami, w których jest możliwe zastosowanie do badań opryskiwaczy wyposażenia technicznego oraz sprzętu diagnostycznego, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Opryskiwacz jest dostarczany do badania przez jego posiadacza. Dostarczony do badania opryskiwacz powinien być umyty z zewnątrz i wewnątrz, a jego zbiornik wypełniony do połowy czystą wodą.

3. Dopuszcza się przeprowadzanie badań opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych:

1)  polowych — w miejscach osłoniętych od wiatru, przy dodatniej temperaturze powietrza, oraz — w przypadku miejsc niezadaszonych — przy braku opadów atmosferycznych;

2)  sadowniczych — na otwartej przestrzeni, przy dodatniej temperaturze powietrza;

3)  polowych lub sadowniczych — w gospodarstwie posiadacza opryskiwacza, przy zachowaniu warunków, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lub 2.

§ 5. 1. Badanie opryskiwacza, obejmujące badanie ogólne i badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń opryskiwacza, polega na ocenie jego sprawności technicznej.

2. Jeżeli wynik badania ogólnego opryskiwacza jest negatywny, podmiot przeprowadzający badania opryskiwaczy może nie przeprowadzać badania stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń opryskiwacza.

3. Szczegółowy sposób przeprowadzania badania opryskiwacza, z uwzględnieniem poszczególnych etapów badania ogólnego i etapów badania stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń opryskiwacza, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Badanie opryskiwacza dokumentuje się w protokole badania technicznego opryskiwacza, który zawiera:

1)  numer protokołu badania technicznego opryskiwacza;

2)  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu przeprowadzającego badanie opryskiwacza;

3)  numer upoważnienia do przeprowadzania badań sprawności technicznej opryskiwaczy;

4)  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza opryskiwacza;

5)  numer PESEL posiadacza opryskiwacza albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość — w przypadku posiadacza opryskiwacza nieposiadającego obywatelstwa polskiego — albo numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6)  określenie typu, rodzaju i nazwy opryskiwacza;

7)  wskazanie szerokości belki polowej opryskiwacza — w przypadku opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego;

8)  numer seryjny lub ewidencyjny opryskiwacza;

9)  nazwę producenta opryskiwacza;

10) rok produkcji opryskiwacza;

11) datę przeprowadzenia badania opryskiwacza;

12) wyszczególnienie części i urządzeń opryskiwacza objętych badaniem;

13) wynik badania opryskiwacza; jeżeli wynik badania jest pozytywny — numer, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, oraz termin ważności przeprowadzonego badania sprawności technicznej opryskiwacza;

14) podpis osoby przeprowadzającej badanie opryskiwacza i pieczęć podmiotu przeprowadzającego badania opryskiwaczy.

2. Protokół badania technicznego opryskiwacza jest dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie badania opryskiwacza i jest sporządzany w dwóch egzemplarzach z których jeden wydaje się posiadaczowi opryskiwacza.

§ 7. 1. Opryskiwacz, którego wynik badania jest pozytywny, oznacza się znakiem kontrolnym, który zawiera:

1)  rok przeprowadzenia badania;

2)  numer składający się z ośmiu cyfr, z których:

a)   pierwsze cztery cyfry stanowią identyfikator terytorialny województwa, na którego obszarze znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu przeprowadzającego badania opryskiwaczy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2),

b)   cztery kolejne cyfry stanowią niepowtarzalny numer identyfikacyjny znaku kontrolnego;

3)  znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

4)  nazwę „Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa” oraz napis „Opryskiwacz dopuszczony do użytku”.

2. Znak kontrolny umieszcza się na zbiorniku opryskiwacza w widocznym miejscu.

§ 8. Podmiot przeprowadzający badania opryskiwaczy prowadzi rejestr przebadanych opryskiwaczy, który zawiera dane określone w § 6 ust. 1 pkt 1-13, oraz podpis osoby dokonującej wpisu w rejestrze.

§ 9. Do dnia 31 grudnia 2020 r. do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy mogą być stosowane ręczne lub elektroniczne stoły rowkowe niespełniające wymagań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z tym że w przypadku:

1)  ręcznych stołów rowkowych:

a)   ich szerokość powinna wynosić 3000 mm,

b)   długość profili probierczych powinna wynosić co najmniej 500 mm,

c)   szerokość profili probierczych powinna wynosić 50 mm,

d)   na naczyniach zbierających ciecz z poszczególnych profili probierczych wyznacza się linie wskazujące:

—  średnią objętość cieczy zbieranej podczas pomiaru,

—  odchylenia objętości cieczy od wartości średniej wynoszące 20%;

2)  elektronicznych stołów rowkowych:

a)   długość profili probierczych powinna wynosić co najmniej 500 mm,

b)   szerokość profili probierczych powinna wynosić 50 mm.

§ 10. Po dniu 31 grudnia 2020 r. w opryskiwaczu ciągnikowym lub samobieżnym polowym, innym niż dozujący ciecz użytkową w pasach lub rzędach, nie przeprowadza się sprawdzenia dystrybucji cieczy przez dokonanie jednoczesnego pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce polowej opryskiwacza albo — po ich demontażu — z belki polowej opryskiwacza.

§ 11. Badania sprawności technicznej opryskiwaczy przeprowadzone przez jednostkę organizacyjną upoważnioną do przeprowadzania badań opryskiwaczy i potwierdzania wymaganej sprawności technicznej opryskiwaczy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do dnia, w którym upływa termin następnego badania opryskiwacza wskazany w zaświadczeniu potwierdzającym jego sprawność techniczną.

§ 12. Przepis § 7 ust. 1 pkt 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. (poz. 416)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UEL 309 z 24.11.2009, str. 71).

3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 27 sierpnia 2012 r. pod numerem 2012/0505/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 1512 i 1529.