ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwany dalej „Centralnym Ośrodkiem”, nadwyżki środków finansowych.

§ 2. 1. Nadwyżkę środków finansowych Centralnego Ośrodka stanowią środki finansowe pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1591), niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

2. Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych są uwzględniane środki finansowe zwrócone Centralnemu Ośrodkowi w wyniku rozliczenia zadań finansowanych ze środków innych niż pochodzące z budżetu państwa.

§ 3. Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka, środki finansowe, o których mowa w § 2, niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, pomniejsza się o następujące zobowiązania Centralnego Ośrodka:

1) podatkowe, w szczególności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od towarów i usług;

2) z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

3) z tytułu dostaw i usług;

4) z tytułu wynagrodzeń;

5) inne wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości finansowania zadań Centralnego Ośrodka oraz dokonywania inwestycji niezbędnych do wykonywania zadań państwa przez Centralny Ośrodek.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.