ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać rośliny rodzaju Brugmansia Pers. oraz gatunku Solanum jasminoides Paxton, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez jej terytorium, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Potato spindle tuber viroid 2)

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, wraz z nasionami, rodzaju Brugmansia Pers. oraz gatunku Solanum jasminoides Paxton, zwane dalej „roślinami podatnymi na porażenie przez Potato spindle tuber viroid”, mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, jeżeli:

1) podmioty dokonujące ich wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;

2) zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne;

3) w rubryce „dodatkowa deklaracja” świadectwa fitosanitarnego zostały umieszczone informacje, że były uprawiane w miejscu produkcji zarejestrowanym i nadzorowanym przez służbę ochrony roślin państwa trzeciego oraz:

a) znajdującym się na terytorium państwa trzeciego, w którym nie stwierdzono występowania Potato spindle tuber viroid, lub

b) znajdującym się na obszarze państwa trzeciego wolnym od Potato spindle tuber viroid, ustanowionym zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 4) , a nazwa obszaru została umieszczona w rubryce „miejsce pochodzenia” świadectwa fitosanitarnego, lub

c) w którym, przed ich przemieszczeniem:

— wszystkie partie roślin podatnych na porażenie przez Potato spindle tuber viroid, pochodzące z tego miejsca produkcji, zostały uznane za wolne od Potato spindle tuber viroid na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych lub

— rośliny mateczne, z których zostały one uzyskane, zostały uznane na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych za wolne od Potato spindle tuber viroid, a ich uprawa odbywała się w sposób uniemożliwiający porażenie przez Potato spindle tuber viroid;

4) na podstawie wyników badań laboratoryjnych, przeprowadzonych w ramach granicznej kontroli fitosanitarnej, zostały uznane za wolne od Potato spindle tuber viroid.

§ 2. 1. Rośliny podatne na porażenie przez Potato spindle tuber viroid mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) podmioty prowadzące ich uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujące ich przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;

2) zostały zaopatrzone w paszport roślin;

3) zostały wyprodukowane albo, po wprowadzeniu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej z państw trzecich, były uprawiane:

a) na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym nie stwierdzono występowania Potato spindle tuber viroid, lub

b) na obszarze państwa członkowskiego Unii Europejskiej wolnym od Potato spindle tuber viroid, ustanowionym zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych, lub

c) w miejscu produkcji, w którym przed ich przemieszczeniem:

— wszystkie partie roślin podatnych na porażenie przez Potato spindle tuber viroid, pochodzące z tego miejsca produkcji, zostały uznane za wolne od Potato spindle tuber viroid na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, lub

— rośliny mateczne, z których zostały one uzyskane, zostały uznane na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych za wolne od Potato spindle tuber viroid, a ich uprawa odbywała się w sposób uniemożliwiający porażenie przez Potato spindle tuber viroid.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do niewielkich ilości roślin podatnych na porażenie przez Potato spindle tuber viroid, jeżeli są one przeznaczone do użycia przez posiadacza lub odbiorcę na własne niezarobkowe potrzeby i nie istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się Potato spindle tuber viroid.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2)  Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2007/410/WE z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka (Dz. Urz. UE L 155 z 15.06.2007, str. 71).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

4) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych — International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 — Pest Surveillance, Requirements for the establishment of Pest Free Areas, Publication No 4, FAO, Romę, wydany na podstawie Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, podpisanej w Quebec dnia 16 października 1945 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 57, poz. 283).