ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanej dalej „pomocą”, a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania, w szczególności:

1)   tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2)   szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność;

3)   szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej „umową”;

4)   przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa wnioskodawcy lub części tego przedsiębiorstwa może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania;

5)   przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub części tego przedsiębiorstwa może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania pomocy.

§ 2. 1. Pomoc przyznaje się osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która:

1)   dysponuje kadrą dydaktyczną i bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń, posiada doświadczenie w organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie oraz której przedmiotem lub celem działalności jest prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności szkoleniowej;

2)   nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie przepisów tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych;

3)   nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa i leśnictwa;

4)   nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zwanym dalej „podmiotem wdrażającym”.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz jednostek doradztwa rolniczego.

§ 3. 1. Pomoc może być także przyznana:

1)   wspólnikom spółki cywilnej, którzy, na podstawie umowy spółki cywilnej, zawartej w formie pisemnej, zamierzają wspólnie realizować operację w rozumieniu art. 2 lit. e rozporządzenia nr 1698/2005, zwaną dalej „operacją”, jeżeli każdy z tych wspólników spełnia warunki określone w § 2, z wyłączeniem warunku dysponowania kadrą dydaktyczną do prowadzenia szkoleń, który powinien spełniać przynajmniej jeden z tych wspólników, i warunku dysponowania bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń, który powinien spełniać przynajmniej jeden z tych wspólników;

2)   podmiotom, które, na podstawie umowy, innej niż umowa spółki cywilnej, zawartej w formie pisemnej, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegają się o przyznanie pomocy, zwanym dalej „konsorcjum”, jeżeli każdy z tych podmiotów spełnia warunki określone w § 2, z wyłączeniem warunku dysponowania kadrą dydaktyczną do prowadzenia szkoleń który powinien spełniać przynajmniej jeden z tych podmiotów, i warunku dysponowania bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń, który powinien spełniać przynajmniej jeden z tych podmiotów.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1:

1) określa się podział zadań zaplanowanych w ramach operacji odpowiednio między wspólników spółki cywilnej lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum;

2) 2) wskazuje się odpowiednio wspólnika spółki cywilnej lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum:

a)   upoważniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,

b)   odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej;

3) 3) miejsce przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres wskazany w pkt 2 lit. b.

§ 4. 1. Pomoc może być przyznana podmiotom spełniającym warunki określone odpowiednio w § 2 lub 3, jeżeli:

1)   operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;

2)   szkolenie realizowane w ramach operacji nie zastępuje zajęć edukacyjnych przewidzianych programem nauczania obowiązującego w szkołach ponadgimnazjalnych lub programem kształcenia dla poszczególnych kierunków na uczelniach;

3)   szkolenie realizowane w ramach operacji jest bezpłatne dla uczestniczących w nim osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie, zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”;

4)   (uchylony). 4)

2. Operacja może być realizowana w jednym albo w więcej niż jednym etapie.

3. Jeżeli operacja jest realizowana w więcej niż jednym etapie, każdy z etapów nie może trwać krócej niż 2 miesiące.

4. Realizacji operacji lub jej etapu nie powierza się podwykonawcy. § 5. 1. Pomocą mogą być objęte:

1)   bezpośrednie koszty szkoleń, do których zalicza się koszty:

a)   naboru uczestników szkolenia,

b)   zakupu artykułów biurowo-kancelaryjnych i papierniczych do przeprowadzenia szkolenia,

c) 5) opracowania, powielania i drukowania materiałów szkoleniowych oraz materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia,

d) najmu pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia,

e)   udostępnienia do celów związanych z przeprowadzeniem szkolenia budynków, urządzeń i innych obiektów, a także gruntów, przeznaczonych do prowadzenia działalności rolniczej lub leśnej,

f)   najmu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia,

g)   zakupu odzieży ochronnej dla kadry dydaktycznej oraz uczestników szkolenia,

h) wynagrodzenia kadry dydaktycznej,

i) dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia kadry dydaktycznej oraz uczestników szkolenia,

j) tłumaczenia tekstów koniecznych do przeprowadzenia szkolenia,

k) podróży służbowych pracowników, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia,

l) zatrudnienia kierownika operacji;

2)   ogólne koszty szkoleń związane z realizacją operacji, do których zalicza się w szczególności koszty:

a)   najmu powierzchni biurowych,

b)   energii elektrycznej,

c)   usług telekomunikacyjnych,

d)   usług księgowych

e) 6)   usług pocztowych,

f)  usług prawnych.

2. Koszty szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej 15% bezpośrednich kosztów szkoleń o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 6. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów szkoleń, o których mowa w § 5 ust. 1, które zostaną uznane za koszty kwalifikowalne.

2. Koszty szkoleń, o których mowa w § 5 ust. 1, uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli zostały:

1) udokumentowane;

2) 7) poniesione od dnia zawarcia umowy.

3. Koszty szkoleń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, uznaje się za koszty kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 15% pozostałych kosztów szkoleń o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.

4. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005.

5. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości do 100% tych kosztów.

6. 8) Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem szkolenia realizowanego w ramach operacji, w którym udział bierze kadra dydaktyczna jako uczestnik szkolenia realizowanego w ramach tej operacji.

7. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1)   nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2)   do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

— o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 5 pomniejszonej o 10%.

8. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo — w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych — przez prowadzenie, na formularzu opracowanym i udostępnionym w sposób określony w § 9 ust. 3, zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych.

§ 7. 1. Pomoc jest przyznawana na operację wybraną w drodze konkursu.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa warunki konkursu obejmujące:

1) 9) temat szkolenia realizowanego w ramach operacji, zgodnie z wykazem zagadnień określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanym dalej „Programem”, oraz ramowy program tego szkolenia;

2)   formę i warunki przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji;

3)   liczbę uczestników szkolenia realizowanego w ramach operacji;

4)   wysokość środków finansowych dostępnych na realizację operacji;

5)   termin realizacji operacji;

6)   zasięg terytorialny operacji;

7)   termin składania wniosków o przyznanie pomocy, który nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 45 dni od dnia ogłoszenia o konkursie.

3. Podmiot wdrażający ogłasza konkurs i informację o nim zamieszcza na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot oraz co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym.

4. Ogłoszenie o konkursie, oprócz informacji wymienionych w ust. 2, zawiera także określenie miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do podmiotu wdrażającego.

2. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do podmiotu wdrażającego.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera informacje niezbędne do przyznania pomocy, w szczególności:

1)   numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a w przypadku wnioskodawców, o których mowa w § 3 ust. 1, numer identyfikacyjny podmiotu upoważnionego do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy;

2)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

3)   opis planowanej operacji, w tym określenie zasięgu terytorialnego jej realizacji, zakresu, celów i kosztów;

4)   oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;

5)   wykaz załączników.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania pomocy.

3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, opracowuje, w uzgodnieniu z podmiotem wdrażającym, formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz wzory dokumentów dołączanych do tego wniosku, a podmiot wdrażający udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot wzór tego wniosku i wzory tych dokumentów nie później niż przed dniem rozpoczęcia biegu terminu określonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7.

4. Wnioskodawca informuje na piśmie podmiot wdrażający o wszelkich zmianach w zakresie informacji objętych wnioskiem oraz dokumentów dołączanych do tego wniosku, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 10. 1. Podmiot wdrażający rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy, pod względem spełniania:

1)   warunków przyznania pomocy określonych w § 2 lub 3 oraz § 4 ust. 1 pkt 1–3,

2)   wymagań określonych w § 5 ust. 2,

3)   warunków konkursu określonych na podstawie § 7 ust. 2,

4)   wymagań określonych w § 9 ust. 1 i 2

— w terminie 60 dni od dnia upływu terminu określonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7.

2. Wniosek o przyznanie pomocy złożony po upływie terminu określonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7 lub niezawierający adresu wnioskodawcy, jeżeli niemożliwe jest ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa się wnioskodawcę, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub braków:

1)   nie usunął w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy;

2)   nie usunął w terminie wszystkich nieprawidłowości lub braków, wzywa się go ponownie, na piśmie, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie usunął w terminie wszystkich nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

6. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

7. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy, o których mowa w § 2 lub 3 oraz § 4 ust. 1 pkt 1–3.

§ 11. 1. Podmiot wdrażający przeprowadza ocenę merytoryczną prawidłowo wypełnionych wniosków o przyznanie pomocy rozpatrzonych zgodnie z trybem określonym w § 10 ust. 2-7 w terminie 21 dni od dnia upływu terminu na rozpatrzenie tych wniosków.

2. Ocenie merytorycznej podlegają:

1)   szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji;

2)   kwalifikacje kadry dydaktycznej, która będzie przeprowadzać szkolenie realizowane w ramach operacji;

3)   baza dydaktyczno-lokalowa, która będzie wykorzystana do przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji;

4)   koszt osobogodziny szkolenia realizowanego w ramach operacji;

5)   doświadczenie w organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie.

3. Ocenę merytoryczną przeprowadza się na podstawie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji stanowiących załącznik do rozporządzenia.

4. Pomoc może być przyznana temu wnioskodawcy, który posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie, dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną, która będzie przeprowadzać szkolenie realizowane w ramach operacji, oraz odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową, która będzie wykorzystana do przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji, ustalone na podstawie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji.

5. Pomoc przyznaje się na operację, która uzyskała najwyższą liczbę punktów określoną na podstawie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji i z uwzględnieniem ust. 6 i 7.

6. W przypadku operacji, która uzyskała tę samą liczbę punktów, o przyznaniu pomocy decyduje wyższa liczba punktów przyznana za kwalifikacje kadry dydaktycznej, która będzie przeprowadzać szkolenie realizowane w ramach operacji.

7. W przypadku operacji, która uzyskała tę samą liczbę punktów i tę samą liczbę punktów uzyskanych za kwalifikacje kadry dydaktycznej, która będzie przeprowadzać szkolenie realizowane w ramach operacji, o przyznaniu pomocy decyduje wyższa liczba punktów uzyskana za szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji.

8. Podmiot wdrażający ustala wyniki oceny merytorycznej poszczególnych operacji oraz sporządza na ich podstawie listę operacji w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów uzyskanych na podstawie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji i z uwzględnieniem ust. 6 i 7, wraz z podaniem liczby punktów przyznanych każdej operacji.

§ 12. 1. Podmiot wdrażający ogłasza niezwłocznie, na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot, listę operacji, sporządzoną na podstawie § 11 ust. 8, oraz informuje o tym, na piśmie, wnioskodawców, których operacje były przedmiotem oceny merytorycznej.

2. Podmiot wdrażający wzywa niezwłocznie, na piśmie, wnioskodawcę, którego operacja uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych na podstawie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji i z uwzględnieniem § 11 ust. 6 i 7, do zawarcia umowy, wyznaczając termin jej zawarcia nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez podmiot wdrażający terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej zawarcia, podmiot wdrażający nie przyznaje pomocy, chyba że wnioskodawca stawił się w celu zawarcia umowy i zawarł ją w innym terminie:

1) 10) uzgodnionym z podmiotem wdrażającym przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, nie dłuższym niż 28 dni od dnia otrzymania wezwania, albo

2)   wyznaczonym przez podmiot wdrażający, nie dłuższym niż 14 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

4. O przyczynach nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 3 informuje się wnioskodawcę na piśmie.

5. W przypadku gdy nie została zawarta umowa z wnioskodawcą, którego operacja uzyskała najwyższą liczbę punktów uzyskanych na podstawie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji i z uwzględnieniem § 11 ust. 6 i 7, podmiot wdrażający może zawrzeć umowę z wnioskodawcą, którego operacja uzyskała następną w kolejności liczbę punktów. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 13. 1. Umowa, poza postanowieniami określonymi w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania dotyczące:

1) osiągnięcia celu operacji w terminie określonym w umowie;

2) 11) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy;

3)   sposobu lub miejsca realizacji operacji;

4) 12) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej;

6) informowania podmiotu wdrażającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy.

2. Wnioskodawca będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej, albo oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy.

3. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez podmiot wdrażający w uzgodnieniu z Agencją. Podmiot wdrażający udostępnia ten formularz nie później niż przed dniem rozpoczęcia biegu terminu określonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7.

§ 14. 1. Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent:

1)   zrealizował całą operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty kwalifikowalne;

2)   zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3)   udokumentował zrealizowanie całej operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

2. Jeżeli beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

§ 15. 1. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, z tym że wypłata tych środków następuje na wniosek o płatność.

2. Wniosek o płatność składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio do podmiotu wdrażającego.

§ 16. 1. Wniosek o płatność składa się po zrealizowaniu całej operacji lub jej etapu, w terminie określonym w umowie.

2. Jeżeli wniosek o płatność został wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa się beneficjenta, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął w terminie nieprawidłowości lub braków, wzywa się go ponownie, na piśmie, do usunięcia tych nieprawidłowości lub braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął w terminie nieprawidłowości lub braków, wniosek o płatność rozpatruje się w zakresie, w jakim został on wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów.

5. Podmiot wdrażający, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku rozpatrywania wniosku o płatność, jednak nie dłużej niż o 2 miesiące, przy czym przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez wnioskodawcę przyczyny uzasadniającej jego prośbę.

§ 17. 1. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty pomocy.

2. Agencja opracowuje, w uzgodnieniu z podmiotem wdrażającym, formularz wniosku o płatność oraz wzory dokumentów dołączanych do tego wniosku, a podmiot wdrażający udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot wzór tego wniosku i wzory tych dokumentów nie później niż przed dniem rozpoczęcia biegu terminu określonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7.

3. Do wniosku o płatność i trybu jego rozpatrywania przepisy § 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 18. 1. Podmiot wdrażający rozpatruje wniosek o płatność w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

2. Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy w terminie 30 dni od dnia otrzymania polecenia wypłaty pomocy od podmiotu wdrażającego.

3. 14) Bieg terminu rozpatrywania wniosku o płatność wstrzymuje się do czasu wykonania czynności, o których mowa w § 16 ust. 2, 3 i 5.

§ 19. 15) 1. W razie śmierci, rozwiązania lub przekształcenia wnioskodawcy, połączenia wnioskodawcy z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku którego zaistnieje następstwo prawne, albo nabycia całości lub części przedsiębiorstwa wnioskodawcy przez inny podmiot, przed zawarciem umowy, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca całości albo części przedsiębiorstwa wnioskodawcy, zwany dalej „następcą wnioskodawcy”, może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli:

1)   zostały spełnione warunki określone w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2)   zostały spełnione warunki przyznania pomocy określone w rozporządzeniu;

3)   na następcę wnioskodawcy przeszły prawa i obowiązki niezbędne do zrealizowania operacji;

4)   złoży wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

2. Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy następca wnioskodawcy składa do podmiotu wdrażającego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy następca wnioskodawcy dołącza dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia określonego w ust. 1.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci wnioskodawcy, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca wnioskodawcy dołącza do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy:

1)   zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

2)   kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

a)   potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

b)   poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez upoważnionego pracownika podmiotu wdrażającego, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez upoważnionego pracownika podmiotu wdrażającego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje do podmiotu wdrażającego prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7. Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli:

1)   został złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, lub

2)   nie zawiera adresu następcy wnioskodawcy i adresu tego nie można ustalić na podstawie posiadanych danych.

8. Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

9. Do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 8 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 i ust. 2-4 oraz § 10 ust. 1 i 3-7 stosuje się odpowiednio.

§ 20. 1. W razie śmierci, rozwiązania lub przekształcenia beneficjenta, połączenia beneficjenta z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku którego zaistnieje następstwo prawne, albo nabycia całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta przez inny podmiot, po zawarciu umowy, następcy prawnemu beneficjenta lub nabywcy całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta, zwanym dalej „następcą”, może być przyznana pomoc, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Wniosek o przyznanie pomocy następca składa do podmiotu wdrażającego w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku o przyznanie pomocy następca dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego lub nabycia całości lub części przedsiębiorstwa.

3a. 16) W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, przepisy § 19 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku złożenia przez następcę wniosku o przyznanie pomocy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, lub niezawierającego adresu wnioskodawcy, jeżeli niemożliwe jest ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek ten pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Wniosek o przyznanie pomocy złożony przez następcę rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

6. Do wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez następcę i trybu jego rozpatrywania przepisy § 8 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 i ust. 2-4 oraz § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.

7. Umowa zawarta przez podmiot wdrażający z następcą określa warunki kontynuacji realizowanej operacji.

8. Podmiot wdrażający, na piśmie, wzywa niezwłocznie następcę, wyznaczając termin do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

9. Do umowy, o której mowa w ust. 7, w tym do warunków kontynuacji realizowanej operacji, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 lub 3, § 4, § 12 ust. 3 i 4, § 13 oraz § 14.

10. Wysokość pomocy przyznanej następcy nie może przekraczać niewypłaconej części pomocy.

11. Do wniosku o płatność złożonego przez następcę i trybu jego rozpatrywania przepisy § 15-18 stosuje się odpowiednio.

§ 21. Szczegółowe warunki i tryb zwracania pomocy określają przepisy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 22. Działanie, o którym mowa w rozporządzeniu, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 23. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania o przyznanie pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, z wyłączeniem czynności złożenia wniosku o przyznanie pomocy i złożenia wniosku o płatność.

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 17) .

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 818), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6)    Dodana przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 102, poz. 650), które weszło w życie z dniem 11 czerwca 2010 r.

8)    Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

14)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

15)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

16) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

17) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 lipca 2009 r.